Đâu là giới hạn hằng ngày cho các giao dịch tại ATM và POS (máy quẹt thẻ)?

Hạn mức rút tiền mặt (cây ATM rút tiền và ứng tiền mặt tại ngân hàng) là 500.00$ mỗi ngày. Hạn mức này cũng áp dụng khi rút tiền mặt qua PayPal và giao dịch qua Venmo.  

Hạn mức POS (máy quẹt thẻ—với thẻ ghi nợ hoặc tín dụng) là 5.000$ mỗi ngày (với mỗi thẻ). 

Giới hạn kết hợp khi rút tiền mặt và thanh toán với máy quẹt thẻ POS là 5.000$ mỗi ngày (với mỗi thẻ). Giới hạn này có thể thay đổi trong quá trình chúng tôi mở rộng chương trình.

Các bài viết trong mục này