Sử dụng các phương trình định giá bitcoin trong đề nghị

Tất cả nhà đầu tư đều biết rằng mức giá bitcoin có thể khác nhau trên mỗi nền tảng quy đổi. Coi trọng quyền tự do lựa chọn của bạn, Paxful mang tới sự linh hoạt qua việc tạo điều kiện để người dùng lựa chọn tỷ giá bitcoin thuận tiện và có lãi nhất cho đề nghị của họ. Khi tạo đề nghị trên Paxful, bạn có lựa chọn chọn tỷ giá Bitcoin từ một nguồn và lựa chọn một điểm giá

Khi tạo một đề nghị mua hoặc bán bitcoin, bạn có thể quyết định sử dụng tỷ giá thông thường mà Paxful cung cấp hoặc lựa chọn một trong những nền tảng quy đổi phổ biến nhất từ danh sách thả xuống. Phương án sử dụng điểm giá cũng rất linh hoạt.

Mức giá bitcoin trong đề nghị = mức giá từ một nguồn + % biên lợi nhuận

Ở bước 2 (Biên lợi nhuận và giới hạn giao dịch) trong quy trình khởi tạo đề nghị, hãy:

1. Nhấn Chuyển sang chế độ nâng cao dưới Tỷ lệ phần trăm cao hơn giá thị trường mà đề nghị của bạn sẽ hiển thị.

2.png

Phần Chế độ nâng cao xuất hiện.

2. Chọn một nền tảng quy đổi từ danh sách thả xuống Nguồn giá tùy chỉnh.

3.png

3. Chọn một điểm giá từ danh sách thả xuống Chọn một điểm giá để sử dụng.

4.png

Mức giá bitcoin tùy chỉnh của bạn đã được lựa chọn. Hãy tiếp tục quy trình khởi tạo đề nghị.

Lưu ý: Bạn luôn có thể quay lại quy trình khởi tạo đề nghị một cách dễ dàng bằng cách nhấn Chuyển sang chế độ đơn giản.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo những câu hỏi phổ biến về phương trình định giá.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm