Paxful Pay - Từ góc nhìn của người mua - Người đang dùng nền tảng

Những người dùng cũ với số dư

 1. Truy cập trang web thương gia. 
  Existing_User_W__Balance_Step_1.png
 2. Thêm vật phẩm vào giỏ.
  Existing_User_W__Balance_Step_2.png
 3. Tới trang thanh toán và nhập thông tin vận chuyển.
  Existing_User_W__Balance_Step_3.png
 4. Lựa chọn phương thức thanh toán là Paxful Pay.
  Existing_User_W__Balance_Step_4.png
 5. Đăng nhập vào tài khoản sẵn có với đủ số dư.Existing_User_W__Balance_Step_5.png

 6. Nhập mật khẩu để yêu cầu chuyển tiền từ ví
  Existing_User_W__Balance_Step_6.png
 7. Khoản thanh toán của bạn đã được gửi tới thương gia và người dùng được tái điều hướng về trang web thương gia.
  Existing_User_W__Balance_Step_7.png
 8. Người dùng sẽ nhận được thông báo xác nhận trên tài khoản Paxful của họ.
  Existing_User_W__Balance_Step_8.png
  Existing_User_W__Balance_Step_9.png

 

Những người dùng cũ không đủ số dư

 1. Truy cập trang web thương gia.
  Existing_User_W_o_Balance_Step_1.png
 2. Thêm vật phẩm vào giỏ.
  Existing_User_W_o_Balance_Step_2.png
 3. Tới trang thanh toán và nhập thông tin vận chuyển.
  Existing_User_W_o_Balance_Step_3.png
 4. Lựa chọn phương thức thanh toán là Paxful Pay.
  Existing_User_W_o_Balance_Step_4.png
 5. Đăng nhập vào tài khoản không có đủ số dư.
  Existing_User_W_o_Balance_Step_5.png
 6. Nếu người dùng không có số dự trong ví của họ, họ sẽ được xem một danh sách các đề nghị và được yêu cầu hoàn thành một giao dịch.
  Existing_User_W_o_Balance_Step_6.png
 7. Người dùng sẽ được tái điều hướng tới màn hình giao dịch thông thường.
  Existing_User_W_o_Balance_Step_7.png
 8. Sau khi giao dịch hoàn thành, người dùng sẽ được điều hướng tới ví của họ và được yêu cầu nhập mật khẩu để chuyển tiền từ ví.
  Existing_User_W_o_Balance_Step_8.png
 9. Khoản thanh toán của bạn đã được gửi tới thương gia và người dùng được tái điều hướng về trang web thương gia.
  Existing_User_W_o_Balance_Step_9.png
 10. Người dùng sẽ nhận được thông báo xác nhận trên tài khoản Paxful của họ.
  Existing_User_W_o_Balance_Step_10.png
  Existing_User_W_o_Balance_Step_11.png

Các bài viết trong mục này