Hiểu khách hàng của bạn (KYC)

KYC là thuật ngữ được sử dụng để các doanh nghiệp như Paxful nhận diện và xác minh danh tính người dùng của họ. KYC là một phần của AML. Để biết thêm thông tin về giao thức KYC của Paxful, vui lòng truy cập vào trang của chúng tôi trong mục Trung tâm Hỗ trợ.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm