Các hạn chế của quốc gia đối với phương thức thanh toán

Một số phương thức thanh toán chỉ khả dụng tại một vài quốc gia nhất định trên chợ điện tử của Paxful. Bạn có thể xem những lệnh hạn chế hiện tại dưới đây:

Phương thức thanh toán Các quốc gia bị hạn chế
Zelle Cameroon, Ghana, Ấn Độ, Nigeria
Chime Cameroon, Ghana, Ấn Độ, Nigeria
Green Dot Cameroon, Ghana, Ấn Độ, Nigeria
Cash App Cameroon, Ghana, Ấn Độ, Nigeria

Các bài viết trong mục này

Xem thêm