Các hạn chế của quốc gia đối với phương thức thanh toán

Một số phương thức thanh toán chỉ khả dụng tại một vài quốc gia nhất định trên chợ điện tử của Paxful. Bạn có thể xem những lệnh hạn chế hiện tại dưới đây:

Phương thức Thanh toán Các quốc gia bị hạn chế
Cash App Cameroon, Ghana, Ấn Độ, Nigeria
Chime Cameroon, Trung Quốc, Ghana, Ấn Độ, Nigeria
GoBank Trung Quốc
Green Dot Cameroon, Trung Quốc, Ghana, Ấn Độ, Nigeria
Zelle Cameroon, Trung Quốc, Ghana, Ấn Độ, Nigeria

Các bài viết trong mục này

Xem thêm