Làm thế nào để tạo ra thu nhập trong vai trò là một đại lý?

Nếu một người dùng đăng ký Paxful thông qua đường liên kết đại lý duy nhất của bạn, bạn sẽ nhận được một phần phí khế ước lưu giữ tiêu chuẩn mỗi lần họ mua tiền điện tử trên chợ điện tử. 

Mức phí khế ước lưu giữ tiêu chuẩn của chúng tôi bằng 1% giá trị giao dịch, và các thu nhập từ chương tình đại lý được tính toán dựa trên khoản phí này, ngoại trừ các trường hợp phí khế ước lưu giữ thấp hơn 1%. Nếu phí khế ước lưu giữ thấp hơn 1%, mức phí đại lý sẽ được tính toán dựa trên mức phí nào thấp hơn. 

Sau đây là cách tính toán thu nhập đại lý dựa trên các cập độ của chương trình:

  • Cấp 1: Bạn sẽ nhận 50% mức phí khế ước lưu giữ tiêu chuẩn mỗi khi một trong những đại lý của mình mua tiền điện tử trên Paxful. 
  • Cấp 2: Bạn sẽ nhận 10% mức phí khế ước lưu giữ tiêu chuẩn khi những người dùng mà đại lý của bạn giới thiệu tới Paxful mua tiền điện tử.

Để biết thêm thông tin về chương trình đại lý của chúng tôi, vui lòng xem bài viết này.

Các bài viết trong mục này