"Lỗi tải lên tập tin"

Bạn nhận được thông báo lỗi khi tải tập tin lên cuộc trò chuyện giao dịch.

Để tải lên thành công, tập tin cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Các định dạng được chấp nhận: jpeg, jpg, png, và pdf
  • Tải lên tối đa 3 tập tin cùng một lúc
  • Dung lượng tối đa của tập tin là 300MB

Các bài viết trong mục này

Xem thêm