Không nhận được thông báo email

Người dùng không nhận được thông báo.

Hãy tới phần Cài đặt tài khoản của bạn và kiểm tra cài đặt thông báo, bạn có thể tích vào mục thông báo nếu muốn nhận thông báo.

Nếu bạn đã cài đặt thông báo chính xác và nhận được tất cả các thông báo khác nhưng không nhận được thông báo về giao dịch.

Kiểm tra thư mục spam. Có thể nhà cung cấp email như Gmail, Microsoft, vân vân... chặn các email có chứa một số từ nhất định.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm