Những loại địa chỉ bitcoin

Hiện nay, có ba định dạng địa chỉ bitcoin được sử dụng:

  1. Các địa chỉ P2PKH bắt đầu  với số 1.
    Ví dụ: 1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2.
  2. Các địa chỉ P2SH bắt đầu với số 3.
    Ví dụ: 3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy.
  3. Các địa chỉ Bech32 còn được gọi là "địa chỉ bc1" bắt đầu với bc1.
    Ví dụ: bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq. 
  4. Mã QR cũng có thể được sử dụng như địa chỉ ví.

Paxful cho phép rút tiền về các địa chỉ P2PKH, P2SH và Bech32.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm