Biên lai công khai

Một tin nhắn thông báo rằng khoản Bitcoin trao đổi đã đến ví người mua và cuộc trao đổi hoặc giao dịch đã thành công.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm