Bằng chứng làm việc

Là phần dữ liệu cần khối lượng tính toán lớn để tạo ra, nhưng chỉ cần khối lượng tính toán tối thiểu để xác nhận là đã chính xác. Bitcoin sử dụng bằng chứng công việc để tạo các khối mới. Bằng chứng công việc là giá trị băm của tiêu đề khối (các khối trong giao dịch bitcoin). Một khối được xem là đã hợp lệ chỉ khi giá trị băm của nó nhỏ hơn mục tiêu băm. Mỗi khối đều dẫn về một khối trước đó và các khối trước được thêm vào bằng chứng công việc trước đó, từ đó tạo thành một chuỗi khối. Sau khi hình thành, chuỗi khối sẽ xác nhận tất cả các giao dịch Bitcoin và củng cố cho mạng lưới Bitcoin.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm