Mạng ngang hàng


Đồng cấp là một loại mạng lưới nơi những người tham gia giao tiếp trực tiếp với nhau thay vì thông qua một máy chủ tập trung. Mạng lưới Bitcoin là một mạng lưới đồng cấp.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm