Xác nhận


Một lượt xác nhận có nghĩa là một giao dịch đã được mạng lưới xác minh thông qua quy trình đào. Bạn nhận được một thông báo khi gửi Bitcoin đi. Một khi đã được xác nhận, giao dịch không thể bị đảo ngược hay double spent (hình thức gian lận sử dụng hai giao dịch khác nhau để cùng chi tiêu số dư của một tài khoản).

Các bài viết trong mục này

Xem thêm