Chi phí đào


Tiền thưởng khi khai thác bitcoin là một lượng nhỏ bitcoin mà các thợ đào bitcoin (và các công ty trung gian điều hành việc khai thác bitcoin) được tặng để khuyến khích họ xác nhận những giao dịch Bitcoin.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm