Email Notifications Not Received

Ang user ay hindi tatanggap ng mga notipikasyon.

Magpunta sa iyong Account settings at suriin ang settings ng mga Notipikasyon, maaari kang magtakda ng tunog para sa mga notipikasyon na gusto mong matanggap.

Kung hindi ka nakakakuha ng mga notipikasyon mula sa mga trade, pero tumatanggap ka ng lahat ng ibang mga notipikasyon at ang setting ng notipikasyon ay tama.

Tingnan ng spam folder. Marahil ang kanilang email provider tulad ng Gmail o Microsoft o anuman ay humaharang sa mga email na naglalaman ng ilang salita.

Mga artikulo sa seksyong ito