Fiat


Ang fiat o fiat na pera ay currency na dineklara ng pamahalaan na ligal na alok, subalit hindi ito tinutustusan ng pisikal na kalakal. Ang halaga ng fiat na pera ay nagmula sa ugnayan sa pagitan ng supply at demand sa halip na halaga ng materyal kung saan isinasagawa ang pera. Ang fiat na pera lang ay may halaga dahil ang pamahalaan ay nagpapanatili ng halaga nito, o dahil ang dalawang partido ay sumangayon sa nasabing halaga. Ang perang fiat ay unang ipinakilala bilang kapatid ng kalakal na tinutustusan ng pera.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa