Uslovi korišćenja stablecoin-a na Paxful platformi

Datum stupanja na snagu: 4. mart 2021. godine

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR. Korišćenjem usluge stablecoin kompanije Paxful, slažete se da ćete biti obavezani ovim dodatnim „Uslovima korišćenja stablecoin-a na Paxful platformi“ i potvrđujete i prihvatate da ste pažljivo i detaljno pročitali, razumeli i prihvatili sve uslove i odredbe koje se ovde nalaze, a koje predstavljaju dodatak Uslovima korišćenja usluge kompanije Paxful („Ugovor“). Svi izrazi koji su pisani velikim slovima, a nisu navedeni u nastavku imaju značenje objašnjeno u Ugovoru. Ukoliko dođe do protivrečnosti između Ugovora i Uslova korišćenja stablecoin-a na Paxful platformi tokom ili u vezi sa korišćenjem usluge Paxful stablecoin, važiće Uslovi korišćenja stablecoin-a na Paxful platformi.

O Paxful stablecoin-u

Usluga Paxful stablecoin je mehanizam preporuke koji vam kao Paxful korisniku, koji ispunjava uslove, omogućava da učestvujete u peer-to-peer transakciji sa prethodno izabranim kompanijama treće strane („Stablecoin ugovorna strana“) a koje je izabrala kompanija Paxful, za konverziju vašeg Bitcoin-a za odgovarajući iznos USD ili stablecoin-a, koji će čuvati Stablecoin ugovorna strana za vašu pogodnost. Na ovaj način, Paxful stablecoin vam omogućava da izađete iz Bitcoin pozicije u izabrani stablecoin.

Mehanizam preporuke

Usluga Paxful stablecoin je mehanizam za preporuku ograničene namene koji je dostupan na Paxful platformi. Nakon što pokažete da ste zainteresovani za obavljanje Paxful stablecoin transakcije, Paxful platforma će vas uputiti na Stablecoin ugovornu stranu radi izvršenja transakcije. Nakon toga morate da pratite data uputstva da biste dali svoje uslove ponude Stablecoin Ugovorna strana. Ako Stablecoin ugovorna strana prihvati vaše uslove ponude, transakcija će se obaviti između vas i Stablecoin ugovorne strane. Kompanija Paxful, kao i u slučaju standardnih transakcija koje se obavljaju na njenoj berzi, nema učešže, kontrolu, moć, slobodu odlučivanja ili ovlašćenje nad Paxful stablecoin transakcijama koje su obavljene ili započete između vas i Stablecoin ugovorne strane. Kompanija Paxful nema kontrolu nad stablecoin-ima niti će savetovati ili davati uputstva Paxful korisnicima da nabave stablecoin-e.

Stablecoin ugovorna strana može da ima svoje uslove i odredbe za usluge transakcija Paxful stablecoin i usluga Paxful Stablecoin može da ima različite kursne liste, brzinu zamene ili druge uslove i odredbe koje nameće Stablecoin ugovorna strana („Uslovi stablecoin ugovorne strane"). Ulaskom u transakciju sa Stablecoin ugovornom stranom slažete se da prihvatate Uslove stablecoin ugovorne strana. Uslovi stablecoin ugovorne strane će važiti u svim slučajevima osim kada su u suprotnosti ili krše Ugovor, ove Uslovi korišćenja stablecoin-a na Paxful platformi, ako su protivzakoniti, nerazumni ili na drugi način teški za ispunjenje (kao što je utvrđeno prema isključivom i apsolutnom nahođenju Paxful platforme), ili ukoliko se vi i Stablecoin ugovorna strana ne dogovorite da izmenite Uslove stablecoin ugovorne strane. IMATE OBAVEZU DA PAŽLJIVO PROČITATE USLOVE STABLECOIN UGOVORNE STRANE I DA IH STRIKTNO POŠTUJETE. UKOLIKO NE POŠTUJETE USLOVE STABLECOIN UGOVORNE STRANE, VAŠA TRANSAKCIJA MOŽE BITI ODBIJENA. NIKADA NE ULAZITE U USLUGU TRANSAKCIJE PAXFUL STABLECOIN AKO NISTE POŠTOVALI SVE NAVEDENE USLOVE I ODREDBE. AKO NE POŠTUJETE USLOVE I ODREDBE, PAXFUL PLATFOMA NEĆE MOĆI DA VAM POMOGNE U PROCESU SPORA ZA POVRAĆAJ VAŠIH SREDSTAVA.

Naknade

Kompanija Paxful će uvek biti transparentna u vezi sa naknadama. Sve naknade se primenjuje za korišćenje usluga kompanije Paxful. Više informacija i ažuriranjima naknada za konverziju, potražite na našoj stranici Centar za pomoć.

Nalozi koji ispunjavaju uslove i Ograničene nadležnosti

Usluga Paxful Stablecoin je dostupna onim korisnicima koji ispunjavaju uslove za uslugu. Da biste ispuni uslove za korišćenje usluge Paxful stablecoin, morate da verifikujete svoj nalog i imate najmanje 1 USD u Bitcoin-u na svom Paxful novčaniku, kao i dodatan iznos Bitcoin-a potreban da pokriju eventualne povezane naknade. Paxful zadržava pravo da zabrani ili promeni uslugu Paxful stablecoin za sve korisnike Paxful platforme, a Stablecoin ugovorna strana može da odbije bilo koju transakciju i bilo kog korisnika platforme Paxful. Kao dodatak Ograničenim nadležnostima utvrđenim u odeljku 2.7 u našim Uslova korišćenja usluge, usluga Paxful stablecoin nije dostupna korisnicima koji se nalaze u državi Teksas.

BEZ GARANCIJA, OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI I PRETPOSTAVKA RIZIKA

PAXFUL STABLECOIN USLUGE SE PRUŽAJU „TAKVE KAKVE SU“ I „KAKO SU DOSTUPNE“ BEZ IKAKVIH JEMSTAVA, IZJAVA ILI GARANCIJA, BILO IZRIČITIH, PODRAZUMEVANIH ILI ZAKONSKIH. U MAKSIMALNOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, KOMPANIJA PAXFUL SE IZRIČITO ODRIČE SVIH PODRAZUMEVANIH GARANCIJA VLASNIŠTVA, MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I/ILI NEKRŠENJA. KOMPANIJA PAXFUL NE DAJE NIKAKVE IZJAVE ILI GARANCIJE DA ĆE PRISTUP VEB-SAJTU, BILO KOM DELU USLUGA ILI BILO KOM MATERIJALU KOJI SE NA NJIMA NALAZI BITI KONTINUALAN, NEPREKIDAN, BLAGOVREMEN ILI BEZ GREŠAKA. KOMPANIJA PAXFUL NIJE ODGOVORNA ZA GREŠKE U SOFTVERU ILI TEHNOLOGIJAMA TREĆIH STRANA, PREKID ILI GUBITAK KOJI KORISNIK MOŽE DA PRETRPI. OVIM POTVRĐUJETE I SAGLASNI STE DA SE NE OSLANJATE NA BILO KOJU DRUGU IZJAVU ILI RAZUMEVANJE, BILO PISANO ILI USMENO, U POGLEDU VAŠEG KORIŠĆENJA I PRISTUPA USLUGAMA I VEB-SAJTA. BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNOG, OVIM POTVRĐUJETE I PRIHVATATE RAZLIČITE RIZIKE KOJE MOGU DA NASTANU KORIŠĆENJEM DIGITALNE VALUTE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA RIZIKE U VEZI SA PROPISIMA, HARDVERSKI KVAR, PROBLEME SA SOFTVEROM, KVAR VEZE SA INTERNETOM, ZLONAMERNI SOFTVER, GUBITAK ILI NEMOGUĆNOST PRISTUPA NALOGU ILI NOVČANIKU I DRUGIM KORISNIČKIM PODACIMA USLED MEŠANJA TREĆEG LICA, KVAR NA SERVERU ILI GUBITAK PODATAKA. PRIHVATATE I POTVRĐUJETE DA KOMPANIJA PAXFUL NEĆE BITI ODGOVORNA ZA PREKIDE KOMUNIKACIJE, SMETNJE, GREŠKE, NETAČNE TVRDNJE ILI KAŠNJENJA DO KOJIH MOŽE DA DOĐE PRILIKOM KORIŠĆENJA USLUGA, BEZ OBZIRA NA UZROK.

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA PAXFUL, NJENE FILIJALE I PRUŽAOCI USLUGA, ILI BILO KOJI OD NJIHOVIH SLUŽBENIKA, DIREKTORA, AGENATA, ZAPOSLENIH, SAVETNIKA, KONSULTANATA ILI PREDSTAVNIKA, NEĆE BITI ODGOVORNI (A) ZA BILO KOJI IZNOS VEĆI OD VREDNOSTI UKUPNIH NAKNADA KOJE STE PLATILI ZA USLUGU KOJA JE PREDMET TUŽBE TOKOM DVANAEST (12) MESECI PRE NASTANKA GUBITKA ILI (B) ZA BILO KAKVU IZGUBLJENU DOBIT, SMANJENJE VREDNOSTI ILI POSLOVNE MOGUĆNOSTI, BILO KAKAV GUBITAK, ŠTETU, OŠTEĆENJE ILI PROBOJ PODATAKA ILI DRUGU NEMATERIJALNU IMOVINU ILI POSEBNU, SLUČAJNU, INDIREKTNU, NEMATERIJALNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA UGOVORU, DELIKTU, NEMARU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI NA DRUGOM NAČINU, KOJA PROIZILAZI IZ ILI JE U VEZI SA OVLAŠĆENIM ILI NEOVLAŠĆENIM KORIŠĆENJEM SAJTA ILI USLUGA, ILI OVOG UGOVORA, ČAK I AKO JE OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK KOMPANIJE PAXFUL BIO OBAVEŠTEN ILI JE ZNAO ILI JE TREBALO DA ZNA ZA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE, I BEZ OBZIRA NA PROPUST DOGOVORENOG ILI DRUGOG PRAVNOG LEKA ZA NJEGOVU SUŠTINSKU SVRHU, OSIM U OBIMU KONAČNE SUDSKE ODLUKE DA JE TAKVA ŠTETA BILA REZULTAT GRUBOG NEMARA, PREVARE, NAMERNOG LOŠEG PONAŠANJA ILI NAMERNOG KRŠENJA ZAKONA OD STRANE KOMPANIJE PAXFUL. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU IZUZEĆE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, TAKO DA SE GORENAVEDENO OGRANIČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS.