Uslovi korišćenja usluge Paxful Earn

Datum stupanja na snagu: 1. jul 2021. godine

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ SPORAZUM. Korišćenjem Paxful-ove usluge Earn, slažete se da ćete biti obavezani „Paxful-ovim uslovima korišćenja usluge za Earn“ i shvatate i prihvatate da ste pažljivo i detaljno pročitali, razumeli i prihvatili sve uslove i odredbe koje sadrži, koje su dodatak Paxful uslovima usluge („Sporazum“). Svi izrazi koji su pisani velikim slovima a nisu navedeni u nastavku imaju značenje objašnjeno u Sporazumu. Ukoliko se pojavi konflikt između Sporazuma i uslova usluge Paxful Earn tokom ili u vezi sa korišćenjem usluge Paxful Earn, važiće onaj kasniji.

O usluzi Paxful Earn

Usluga Paxful Earn je način preporuke koji dozvoljava vama, kvalifikovanom korisniku Paxful-a, da prenesete svoja digitalna sredstva na partnersku platformu („Ugovorna strana Earn“) gde možete da dobijete kamatu za čuvanje izabranih digitalne imovine u njihovim novčanicima.

Mehanizam preporuke

Usluga Paxful Earn ima ograničenu namenu načina preporuke dostupnu preko platforme Paxful. Time što ste izrazili interesovanje za učešće u Paxful Earn-u, ovlastili ste Paxful da podeli sa ugovornom stranom Earn podatke o vašem nalogu na Paxful-u kao i lične podatke za identifikaciju samo u svrhu omogućavanja pregleda vaše podobnosti da učestvujete u usluzi Paxful Earn. Ti podaci mogu da uključuju, ali nisu ograničeni na, vaše ime, datum rođenja kao i državu i zemlju prebivališta. Ugovorna strana Earn može da zatraži dodatne informacije. Zatim morate da pratite uputstva da biste poslali sve dodatne informacije. Ugovorna strana Earn može da skladišti, pristupa, prenosi ili koristi vaše lične podatke drugačije od nas. Ako ne želite da delite lične podatke sa ugovornom stranom Earn, ne bi trebalo da učestvujete u Paxful Earn.

Nakon verifikacije, možete da izaberete tip(ove) digitalne imovine i povezanih nagrada koje nudi ugovorna strana Earn kao depozit. Kada odlučite da deponujete digitalna sredstva, ona će biti zamrznuta u vašem Paxful novčaniku i preneta na platformu ugovorne strane Earn. Deponovanu digitalnu imovina, kao i prikupljenu kamatu, možete da vidite preko stranice Moj novčanik / Earn, stranici na platformi Paxful.

Kamata zarađena od strane korisnika je određena i podlaže pravilima ugovorne strane Earn i može da bude promenjena ili modifikovana od strane ugovorne strane Earn prema njenom ličnom nahođenju. Ulaskom u transakciju sa ugovornom stranom Earn slažete se da prihvatate uslove usluge ugovorne strane Earn. Uslovi ugovorne strane Earn su važeći u svim slučajevima osim kada su u suprotnosti ili krše Ugovor, ove uslove usluge Paxful Earn, ako su nezakoniti ili nerazumni ili na drugi način teški za saglasnost (kao što je određeno prema isključivom i apsolutnom nahođenju kompanije Paxful) ili ako se vi i ugovorna strana Earn dogovorite da izmenite uslove ugovorne strane Earn. VI STE OBAVEZNI DA PAŽLJIVO PROČITATE USLOVE UGOVORNE STRANE EARN I DA IH STRIKTNO PRATITE. UKOLIKO NE PRATITE USLOVE UGOVORNE STRANE EARN, VAŠA TRANSAKCIJA MOŽE BITI ODBIJENA. NIKADA NE ULAZITE U USLUGU TRANSAKCIJE PAXFUL EARN AKO NISTE PRATILI NAVEDENE USLOVE I ODREDBE. AKO NE PRATITE USLOVE I ODREDBE, PAXFUL NEĆE MOĆI DA VAM POMOGNE U PROCESU SPORA ZA POVRAĆAJ VAŠIH SREDSTAVA.

Naknade

Paxful će uvek biti transparentan u vezi sa naknadama. Bilo koja naknada koja se primenjuje za korišćenje usluga Paxful-a. Za više informacija i ažuriranja o konverziji naknada, potražite na našoj stranici Centar za pomoć.

Kvalifikovani računi i ograničena nadležnost

Usluga Paxful Earn je dostupna onima koji se kvalifikuju za nju. Paxful zadržava pravo da zabrani ili modifikuje uslugu Paxful Earn za bilo kog Paxful korisnika a ugovorna strana Earn može da odbije bilo koju transakciju bilo kom korisniku Paxful-a. Kao dodatak ograničene nadležnosti iznetim u Odeljku 2.7 naših Uslova i odredbi, usluga Paxful Earn nije dostupna korisniciima koji žive u državi Teksas, kao i bilo kojoj drugoj državi koja je zabranjena uslovima usluge ugovorne strane Earn.

BEZ GARANCIJA, OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI I PREUZIMANJA RIZIKA

USLUGE PAXFUL EARN SE PRUŽAJU „TAKVE KAKVE SU“ I „KAKO SU DOSTUPNE“ BEZ IKAKVIH JEMSTAVA, IZJAVA ILI GARANCIJA, BILO IZRIČITIH, PODRAZUMEVANIH ILI ZAKONSKIH. U MAKSIMALNOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, KOMPANIJA PAXFUL SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVIH PODRAZUMEVANIH GARANCIJA VLASNIŠTVA, MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I/ILI NEKRŠENJA. KOMPANIJA PAXFUL NE DAJE NIKAKVE IZJAVE ILI GARANCIJE DA ĆE PRISTUP VEB LOKACIJI, BILO KOM DELU USLUGA ILI BILO KOM MATERIJALU KOJI SE NA NJIMA NALAZI BITI KONTINUALAN, NEPREKIDAN, BLAGOVREMEN ILI BEZ GREŠAKA. KOMPANIJA PAXFUL NIJE ODGOVORNA ZA BILO KAKAV KVAR U SOFTVERU ILI TEHNOLOGIJI TREĆE STRANE, BILO KAKAV POREMEĆAJ ILI GUBITAK KOJI KORISNIK MOŽE DA PRETRPI. OVIM POTVRĐUJETE I SAGLASNI STE DA SE NE OSLANJATE NA BILO KOJU DRUGU IZJAVU ILI RAZUMEVANJE, BILO PISANO ILI USMENO, U VEZI VAŠEG KORIŠĆENJA I PRISTUPA USLUGAMA I VEB STRANICI. BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNOG, OVIM POTVRĐUJETE I PRIHVATATE RAZLIČITE RIZIKE KOJE MOGU DA NASTANU KORIŠĆENJEM DIGITALNE VALUTE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ZAKONSKE RIZIKE, HARDVERSKI KVAR, PROBLEME SA SOFTVEROM, KVAR VEZE SA INTERNETOM, ZLONAMERNI SOFTVER, GUBITAK ILI NEMOGUĆNOST PRISTUPA VAŠEM NALOGU ILI NOVČANIKU I DRUGIM KORISNIČKIM PODACIMA USLED MEŠANJA TREĆEG LICA, KVAR NA SERVERU ILI GUBITAK PODATAKA. PRIHVATATE I POTVRĐUJETE DA KOMPANIJA PAXFUL NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVE KVAROVE U KOMUNIKACIJI, SMETNJE, GREŠKE, IZOBLIČENJA ILI KAŠNJENJA DO KOJIH MOŽE DA DOĐE PRILIKOM KORIŠĆENJA USLUGA, BEZ OBZIRA NA UZROK.

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA PAXFUL, NJENE FILIJALE I PRUŽAOCI USLUGA, ILI BILO KOJI OD NJIHOVIH SLUŽBENIKA, DIREKTORA, AGENATA, ZAPOSLENIH, SAVETNIKA, KONSULTANATA ILI PREDSTAVNIKA, NEĆE BITI ODGOVORNI (A) ZA BILO KOJI IZNOS VEĆI OD VREDNOSTI UKUPNIH NAKNADA KOJE STE PLATILI ZA USLUGU KOJA JE PREDMET TUŽBE TOKOM DVANAEST (12) MESECI PRE NASTANKA GUBITKA ILI (B) ZA BILO KAKVU IZGUBLJENU DOBIT, SMANJENJE VREDNOSTI ILI POSLOVNE MOGUĆNOSTI, BILO KAKAV GUBITAK, ŠTETU, OŠTEĆENJE ILI PROBOJ PODATAKA ILI BILO KOJU DRUGU NEMATERIJALNU IMOVINU ILI BILO KOJU POSEBNU, SLUČAJNU, INDIREKTNU, NEMATERIJALNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA UGOVORU, DELIKTU, NEMARU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI NA DRUGOM NAČINU, KOJA PROIZILAZI IZ ILI JE U VEZI SA OVLAŠĆENIM ILI NEOVLAŠĆENIM KORIŠĆENJEM SAJTA ILI USLUGA, ILI OVOG SPORAZUMA, ČAK I AKO JE OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK KOMPANIJE PAXFUL BIO OBAVEŠTEN ILI JE ZNAO ILI JE TREBALO DA ZNA ZA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE, I BEZ OBZIRA NA PROPUST BILO KOG DOGOVORENOG ILI DRUGOG PRAVNOG LEKA ZA NJEGOVU SUŠTINSKU SVRHU, OSIM U OBIMU KONAČNE SUDSKE ODLUKE DA JE TAKVA ŠTETA BILA REZULTAT GRUBOG NEMARA, PREVARE, NAMERNOG LOŠEG PONAŠANJA ILI NAMERNOG KRŠENJA ZAKONA OD STRANE KOMPANIJE PAXFUL. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU IZUZEĆE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, TAKO DA SE GORE NAVEDENO OGRANIČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS.

Potvrđujete i slažete se da Paxful deluje kao dobavljač interfejsa za uslugu Paxful Earn. Dalje potvrđujete da Paxful nema kontrolu nad, niti će Paxful biti odgovoran za osnove programe za generisanje kamata koje pruža ugovorna strana Earn. Paxful neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke nastale kao rezultat ranjivosti pametnih ugovora, hakerskih incidenata ili suspenzije, prekida ili prestanka poslovanja, bankrota, nekontrolisane suspenzije ili prestanka trgovine ugovorne strane Earn kao i za sve gubitke koje možete imati kao rezultat gore navedenih rizika. Ukoliko pretrpite bilo kakav gubitak kao rezultat nastupanja navedenih rizika, saglasni ste da će odgovarajući deo zamrznutih sredstava koje ste izgubili, biti oduzet sa vašeg računa u visini prouzrokovane štete ili gubitka.

Saglasni ste i prihvatate da ako bilo koji deo usluge Paxful Earn koju pruža Paxful ili ugovorna strana Earn nije dostupan ili je u prekidu zbog sledećih okolnosti, Paxful neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili gubitke treće strane (uključujući ali ne i ograničeno na bilo koji direktan, indirektan ili mogući gubitak dobiti) a kao rezultat sledećeg:

  1. Obustava ugovorne strane Earn, prekid, zatvaranje ili prekid poslovanja;
  2. Obustava usluga zbog održavanja kao što je najavljeno od strane Paxful-a ili ugovorne strane Earn;
  3. Kvar sistema u prenosu podataka;
  4. Viša sila ili druge nesreće izazvane nepredvidivim, neizbežnim ili nerešivim okolnostima kao što su: tajfun, zemljotres, cunami, poplava, zaraza, nestanak struje, rat, nemiri, akcije vlade, teroristički napadi itd., koji mogu da dovedu do ukidanja platformi Paxful ili ugovorne strane Earn;
  5. Kvar usluge, prekid ili kašnjenje zbog hakovanja, kompjuterskog virusa, tehničkog prilagođavanja ili kvara, nadogradnje veb-sajta, bankovnih problema ili privremenog zatvaranja zbog propisa vlade;
  6. Kvar usluge, prekid, kašnjenje, bez odgovora sistema ili odloženi odgovor sistema uzrokovan oštećenjem, kvarom ili nemogućnošću normalnog rada računarskog sistema platforme Paxful-a ili platforme ugovorne strane Earn;
  7. Neuobičajeni tehnički problemi ne mogu da se predvide ili reše postojećim tehničkih snagama u industriji;
  8. Greška ili kašnjenje bilo koje od trećih lica; ili
  9. Promena u bilo kakvim važećim zakonima, propisima ili državnim nalozima.

Dalje se slažete i prihvatate da dešavanje gore pomenutih okolnosti može da dovede do nenormalnih transakcija, prekida trgovine i drugih mogućih nenormalnih okolnosti i da kompanija Paxful zadržava pravo da odbije izvršenje vaših transakcija prema sopstvenom nahođenju.