Warunki świadczenia usługi Zarobki Paxful

Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE TĘ UMOWĘ. Korzystając z usługi Zarobki Paxful, zgadzasz się przestrzegać niniejszych uzupełniających „Warunków świadczenia usługi Zarobki Paxful” oraz potwierdzasz uważne i dokładnie przeczytanie, zrozumienie i zaakceptowanie wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie, który jest dodatkiem do Warunków świadczenia usług Paxful („Umowa”). Wszystkie użyte terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane poniżej, mają znaczenie określone w Umowie. W razie jakiejkolwiek sprzeczności między Umową a Warunkami świadczenia usługi Zarobki Paxful podczas korzystania z usługi Zarobki Paxful lub w związku z nim obowiązują Warunki świadczenia usług Paxful.

Informacje o usłudze Zarobki Paxful

Usługa Zarobki Paxful to mechanizm polecania, dzięki któremu jako kwalifikujący się użytkownik platformy Paxful możesz przelewać swoje Aktywa Cyfrowe na platformę partnera („Kontrahenta Zarobków”), która umożliwia zarabianie odsetek za przechowywanie Aktywów Cyfrowych w tamtejszym portfelu.

Mechanizm polecania

Usługa Zarobki Paxful to ograniczony mechanizm polecania dostępny za pośrednictwem platformy Paxful. Wyrażając zainteresowanie udziałem w mechanizmie Zarobki Paxful, upoważniasz platformę Paxful do udostępnienia Kontrahentowi Zarobków informacji o Twoim koncie Paxful i Twoich danych osobowych wyłącznie do celów przeprowadzenia przez Kontrahenta Zarobków oceny Twojej kwalifikowalności do udziału w mechanizmie Zarobki Paxful. Wspomniane informacje i dane mogą obejmować, między innymi, Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz kraj i region zamieszkania. Kontrahent Zarobków może poprosić o przekazanie dodatkowych informacji. W takim przypadku musisz postępować zgodnie z instrukcjami, aby przekazać dodatkowe informacje. Kontrahent Zarobków może przechowywać Twoje dane osobowe, uzyskiwać do nich dostęp, przesyłać je i korzystać z nich w inny sposób niż my. Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych Kontrahentowi Zarobków, powinieneś/powinnaś zrezygnować z udziału w mechanizmie Zarobki Paxful.

Po weryfikacji możesz wybrać typy Aktywów Cyfrowych i powiązanych nagród oferowanych przez Kontrahenta Zarobków za wpłaty. Gdy zdecydujesz się na wpłacenie Aktywów Cyfrowych, zostaną one zamrożone w Twoim portfelu Paxful i przelane na platformę Kontrahenta Zarobków. Wpłacone Aktywa Cyfrowe i narosłe odsetki są dostępne do wglądu za pośrednictwem strony Mój portfel / Zarobki na platformie Paxful.

Odsetki zarobione przez Użytkowników są określane przez Kontrahenta Zarobków, podlegają jego zasadom oraz mogą być zmienianie lub modyfikowane przez Kontrahenta Zarobków według jego wyłącznego uznania. Zawierając transakcję z Kontrahentem Zarobków, zgadzasz się przestrzegać określonych przez niego Warunków świadczenia usługi. Warunki świadczenia usługi przez Kontrahenta Zarobków obowiązują we wszystkich przypadkach z wyjątkiem sytuacji, gdy są sprzeczne z Umową lub ją naruszają, są sprzeczne z niniejszymi Warunkami świadczenia usługi Zarobki Paxful lub je naruszają, są nielegalne, bezzasadne lub z innych względów trudne do przestrzegania (co określa Paxful według własnego, wyłącznego uznania) lub Ty i Kontrahent Zarobków zgodzicie się na zmianę Warunków Kontrahenta Zarobków. TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST DOKŁADNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW KONTRAHENTA ZAROBKÓW I ŚCISŁE ICH PRZESTRZEGANIE. JEŚLI NIE ZASTOSUJESZ SIĘ DO WARUNKÓW KONTRAHENTA ZAROBKÓW, TWOJA TRANSAKCJA MOŻE ZOSTAĆ ODRZUCONA. NIGDY NIE ZAWIERAJ TRANSAKCJI W USŁUDZE ZAROBKI PAXFUL, JEŚLI NIE SPEŁNIASZ WSZYSTKICH WYMIENIONYCH WARUNKÓW. JEŚLI NIE DOTRZYMASZ WARUNKÓW, PAXFUL MOŻE NIE BYĆ W STANIE POMÓC CI W ODZYSKANIU TWOICH ŚRODKÓW W PROCESIE ROZSTRZYGANIA SPORU.

Opłaty

Paxful zawsze jawnie informuje o swoich opłatach. Wszelkie opłaty dotyczą korzystania z usługi firmy Paxful. Więcej informacji, w tym aktualne informacje o opłatach za wymianę, można znaleźć w naszym Centrum pomocy.

Kwalifikujące się konta i jurysdykcje podlegające ograniczeniom

Usługa Zarobki Paxful została udostępniona tylko tym użytkownikom, którzy kwalifikują się do korzystania z tej usługi. Paxful zastrzega sobie prawo do zakazania korzystania z usługi Zarobki Paxful lub do jej zmodyfikowania w przypadku każdego użytkownika Paxful, a Kontrahent Zarobków może odrzucić każdą transakcję z każdym użytkownikiem Paxful. Oprócz jurysdykcji podlegających ograniczeniom określonych w punkcie 2.7 naszych Warunków świadczenia usług usługa Zarobki Paxful jest niedostępna dla użytkowników mieszkających w stanie Teksas oraz w każdym innym kraju lub regionie zabronionym w warunkach świadczenia usługi Kontrahenta Zarobków.

BRAK GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZEJĘCIE RYZYKA

USŁUGA ZAROBKI PAXFUL JEST ŚWIADCZONA „W STANIE, W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I RĘKOJMI, JEDNOZNACZNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PAXFUL W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I/LUB NIENARUSZENIA PRAW. PAXFUL NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO WITRYNY INTERNETOWEJ, JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW W NIEJ ZAWARTYCH BĘDZIE CIĄGŁY, NIEPRZERWANY, TERMINOWY I WOLNY OD BŁĘDÓW. PAXFUL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE AWARIE OPROGRAMOWANIA ANI TECHNOLOGII STRON TRZECICH, ZAKŁÓCENIA ANI JAKIEKOLWIEK STRATY, JAKIE MOŻE PONIEŚĆ UŻYTKOWNIK. NINIEJSZYM PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE NIE POLEGASZ NA ŻADNYM INNYM OŚWIADCZENIU ANI POROZUMIENIU, PISEMNYM ANI USTNYM, W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z USŁUG I DOSTĘPU DO WITRYNY INTERNETOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, NINIEJSZYM PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJESZ RÓŻNE RODZAJE RYZYKA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WALUTY CYFROWEJ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, RYZYKO REGULACYJNE, AWARIE SPRZĘTU, PROBLEMY Z OPROGRAMOWANIEM, AWARIE POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO, ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE, INGERENCJE STRON TRZECICH PROWADZĄCE DO UTRATY LUB BRAKU DOSTĘPU DO TWOJEGO KONTA LUB PORTFELA ORAZ INNYCH DANYCH UŻYTKOWNIKA, AWARIE SERWERA LUB UTRATĘ DANYCH. AKCEPTUJESZ I PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE PAXFUL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE AWARIE KOMUNIKACYJNE, ZAKŁÓCENIA, BŁĘDY, ZNIEKSZTAŁCENIA ANI OPÓŹNIENIA, KTÓRYCH MOŻESZ DOŚWIADCZYĆ PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG, BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNY.

FIRMA PAXFUL, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY USŁUG ANI ŻADEN Z ICH KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, AGENTÓW, PRACOWNIKÓW, DORADCÓW, KONSULTANTÓW LUB PRZEDSTAWICIELI W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY MATERIALNE (A) NA KWOTĘ WIĘKSZĄ NIŻ WARTOŚĆ CAŁKOWITYCH OPŁAT ZAPŁACONYCH PRZEZ CIEBIE ZA USŁUGĘ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM POWÓDZTWA W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED POWSTANIEM SZKODY LUB (B) ZA ŻADNE UTRACONE ZYSKI, SPADEK WARTOŚCI LUB UTRACONE MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE, ŻADNE STRATY, SZKODY, USZKODZENIE LUB NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI DANYCH ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNEJ, ANI ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, NIEMATERIALNE LUB WYNIKOWE SZKODY, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, CZY TEŻ INNEJ PODSTAWIE, WYNIKAJĄCYCH Z LUB MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z AUTORYZOWANYM LUB NIEAUTORYZOWANYM KORZYSTANIEM Z WITRYNY LUB USŁUG, LUB NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET JEŚLI AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY PAXFUL ZOSTAŁ POINFORMOWANY, WIEDZIAŁ LUB POWINIEN BYŁ WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I, NIEZALEŻNIE OD BRAKU JAKIEGOKOLWIEK UZGODNIONEGO LUB INNEGO ŚRODKA ZARADCZEGO O ZASADNICZYM CELU, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU OSTATECZNEGO USTALENIA PRZEZ SĄD, ŻE TAKIE SZKODY BYŁY WYNIKIEM RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA, OSZUSTWA, WINY UMYŚLNEJ LUB CELOWEGO NARUSZENIA PRAWA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym, że Paxful pełni rolę dostawcy interfejsu w odniesieniu do usługi Zarobki Paxful. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że Paxful nie kontroluje bazowych programów generowania odsetek udostępnianych przez Kontrahenta Zarobków ani nie odpowiada za te programy. Paxful nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku luk w inteligentnych kontraktach, incydentów hakerskich, zawieszenia, przerwy lub zakończenia działalności, bankructwa, nietypowego zawieszenia lub zakończenia handlu przez Kontrahenta Zarobków ani za inne potencjalne czynniki ryzyka. Akceptujesz wszelkie ryzyko związane z platformą Kontrahenta Zarobków i wszelkie straty mogące wystąpić z powodu wyżej wymienionych czynników ryzyka. Zgadzasz się z tym, że jeśli poniesiesz jakąkolwiek stratę w wyniku wystąpienia wyżej wymienionych czynników ryzyka, odpowiednia część zamrożonych środków utraconych na Twoim koncie ulegnie przepadkowi w stopniu odpowiadającym tak spowodowanej szkodzie lub stracie.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym, że jeśli jakakolwiek część usługi Zarobki Paxful dostarczana przez Paxful lub Kontrahenta Zarobków stanie się niedostępna albo w jej działaniu wystąpi przerwa na skutek wystąpienia poniższych okoliczności, Paxful nie będzie opowiadać za jakiekolwiek spowodowane tym straty Twoje ani ewentualnych stron trzecich (w tym, między innymi, jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie ani ewentualną utratę zysków):

  1. zawieszenie, przerwanie, zamknięcie lub zakończenie działalności przez Kontrahenta Zarobków;
  2. zawieszenie usługi na czas prac konserwacyjnych podane do wiadomości przez Kontrahenta Zarobków lub Paxful;
  3. błąd systemu podczas przesyłania danych;
  4. siła wyższa lub inne wypadki spowodowane przez nieprzewidywalne, nieuniknione i niemożliwe do zaradzenia okoliczności, takie jak tajfun, trzęsienie ziemi, tsunami, powódź, zaraza, wyłączenie zasilania, wojna, niepokoje społeczne, działania władz, atak terrorystyczny itp., które prowadzą do zawieszenia działania platformy Paxful lub Kontrahenta Zarobków;
  5. awaria albo przerwa lub opóźnienie w działaniu usługi spowodowane przez atak hakerski, wirus komputerowy, korektę lub awarię techniczną, uaktualnienie witryny internetowej, problem bankowy albo czasowe zamknięcie wynikające z regulacji rządowych;
  6. awaria albo przerwa lub opóźnienie w działaniu usługi, brak reakcji systemu albo opóźnienie reakcji systemu spowodowane uszkodzeniem lub wadą systemu komputerowego platformy Kontrahenta Zarobków lub Paxful albo innym czynnikiem uniemożliwiającym normalne działanie tego systemu komputerowego;
  7. nietypowe problemy techniczne, których nie można przewidzieć lub rozwiązać przy użyciu aktualnych środków technicznych dostępnych w branży;
  8. błąd lub opóźnienie u dowolnej strony trzeciej; albo
  9. zmiany jakichkolwiek obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych albo rozporządzeń rządowych.

Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym, że wystąpienie powyższych okoliczności może doprowadzić do nietypowych transakcji, przerw w działaniu rynku i innych nietypowych okoliczności, a Paxful zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Twojej transakcji według własnego uznania.