Polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Paxful, Inc. i Paxful USA, Inc. (indywidualnie i łącznie zwane dalej „Spółką”), utworzone zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware, oferują usługi za pośrednictwem internetowej platformy handlowej typu peer-to-peer („P2P”) na potrzeby zakupu i sprzedaży aktywów cyfrowych.

Spółka jest zarejestrowana jako przedsiębiorstwo świadczące usługi pieniężne w Systemie ds. walki z przestępstwami finansowymi Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych („FinCEN”). Polityka i procedury Paxful w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”) mają na celu zapobieganie niezgodnym z prawem działaniom na platformie, ochronę użytkowników, przedsiębiorstw oraz społeczności zajmujących się walutami cyfrowymi i usługami finansowymi przed wykorzystywaniem przez przestępców. Spółka przestrzega wymogów Ustawy o tajemnicy bankowej oraz związanych z nią przepisów i wytycznych FinCEN.

W ramach polityki zgodności Paxful, zasady i procedury Know Your Customer („KYC”) dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby umożliwić Spółce uzyskanie uzasadnionego przekonania, że zna prawdziwą tożsamość swoich klientów, dla których taka weryfikacja została przeprowadzona. Zasady mają zastosowanie do wszystkich użytkowników platformy i są przestrzegane przez wszystkich pracowników, konsultantów, członków kierownictwa, właścicieli i członków zarządu Spółki.

W ramach podejścia opartego na ryzyku będącego częścią systemu zgodności z KYC i AML, w Paxful podjęto następujące środki:

  • Powołanie dyrektora ds. zgodności z przepisami, który posiada wystarczający poziom wiedzy fachowej i niezależności oraz jest odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych oraz zasad i wytycznych branżowych;
  • Ustanowienie i utrzymanie opartego na ryzyku systemu KYC, zasad należytej staranności wobec klienta (CDD) oraz zasad rozszerzonej należytej staranności (EDD);
  • Ustanowienie poziomów ryzyka w celu weryfikacji użytkowników Spółki (patrz ten wpis na blogu);
  • Realizacja wniosków organów ścigania i dostosowywanie się do lokalnych wymogów regulacyjnych;
  • Składanie raportów o podejrzanych działaniach („SAR”);
  • Firmowe szkolenie BSA/AML/OFAC;
  • Stosowanie różnych systemów zwalczania nadużyć finansowych;
  • Bieżące monitorowanie transakcji oparte na zasadach;
  • Badania z wykorzystaniem analizy blockchain;

Składamy raporty SAR, jeśli wiemy, podejrzewamy lub mamy powody, żeby podejrzewać, że na naszej platformie miały miejsce podejrzane działania. Podejrzana transakcja jest często niezgodna ze znaną i zgodną z prawem działalnością gospodarczą użytkownika, jego standardowymi własnymi działaniami lub własnymi środkami użytkownika. Nasz główny specjalista ds. zgodności sprawdza i bada podejrzane działania w celu ustalenia, czy zebrano wystarczające informacje uzasadniające złożenie raportu SAR. Nasz dyrektor ds. zgodności prowadzi ewidencję i dokumentację uzupełniającą wszystkich zgłoszonych raportów SAR.

Spółka przyjęła również bieżące zasady i procedury sankcji OFAC mające na celu ochronę platformy przed jej wykorzystywaniem do transakcji zabronionych, przez osoby objęte sankcjami lub w celu unikania, uchylania się lub obchodzenia w inny sposób sankcji amerykańskich i międzynarodowych.

Paxful w pełni stosuje się do wszystkich list sankcji OFAC, Specially Designated Nationals (SDN) i Blocked Persons. Poniższe łącze zawiera sporządzoną w zależności od poziomu ryzyka listę krajów objętych zakazem korzystania z platformy Paxful.

W przypadku, gdy Paxful dostarczy tłumaczenie angielskiej wersji językowej niniejszych zasad, zgadzasz się, że takie tłumaczenie zapewnia się wyłącznie dla Twojej wygody i że angielskie wersje językowe będą regulować Twoje relacje z Paxful. W razie jakiejkolwiek sprzeczności między tym, co mówi angielska wersja językowa, a tym, co mówi tłumaczenie, angielska wersja językowa ma moc nadrzędną i pierwszeństwo.