Gebruiksvoorwaarden van Paxful Earn

Ingangsdatum: 1 juli 2021

LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. Door gebruik te maken van de Paxful Earn-service gaat u akkoord met deze aanvullende "Gebruiksvoorwaarden van Paxful Earn" en erkent en aanvaardt u dat u alle hierin opgenomen voorwaarden, die een aanvulling zijn op de Gebruiksvoorwaarden van Paxful Earn (de "Overeenkomst"), zorgvuldig en grondig hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Alle termen met een hoofdletter die hieronder worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in de Overeenkomst wordt voorgeschreven. Mocht er een conflict ontstaan tussen de Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden van Paxful Earn tijdens of in verband met uw gebruik van de Paxful Earn-service, zal deze laatste bepalend zijn.

Over Paxful Earn

De Paxful Earn-service is een aanbevelingsmechanisme waarmee u, een in aanmerking komende Paxful-gebruiker, uw digitale activa kunt overdragen naar het platform van een partner (de "inkomsten-tegenpartij"), waar u interest kunt verdienen voor het bewaren van geselecteerde digitale activa in diens wallets.

Aanbevelingsmechanisme

De Paxful Earn-service is een aanbevelingsmechanisme voor beperkte doeleinden dat beschikbaar is via het Paxful-platform. Door aan te geven dat u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan Paxful Earn, machtigt u Paxful om uw Paxful-accountinformatie en persoonlijk identificeerbare informatie te delen met de Earn-tegenpartij, uitsluitend met het doel om de Earn-tegenpartij in staat te stellen te beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan de Paxful Earn-service. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, geboortedatum, staat en land van verblijf. De Earn-tegenpartij kan om aanvullende informatie vragen. U dient dan de verstrekte aanwijzingen te volgen om eventuele aanvullende informatie in te dienen. De Earn-tegenpartij kan uw persoonlijke informatie opslaan, openen, overdragen of gebruiken op een andere manier dan wij doen. Als u geen persoonlijk identificeerbare informatie met de Earn-tegenpartij wenst te delen, dient u niet aan Paxful Earn deel te nemen.

Na verificatie kunt u het (de) type(n) digitale activa en bijbehorende beloningen kiezen die door de Earn-tegenpartij worden aangeboden voor storting. Zodra u ervoor kiest digitale activa te storten, worden de digitale activa bevroren in uw Paxful-wallet en overgebracht naar het platform van de Earn-tegenpartij. De gestorte digitale activa, evenals de opgebouwde rente, zijn voor u beschikbaar om te bekijken via de Mijn Wallet / Earn-pagina op het platform van Paxful.

De door gebruikers verdiende rente wordt bepaald door, en is onderworpen aan de regels van, de Earn-tegenpartij en kan door de Earn-tegenpartij naar eigen goeddunken gewijzigd of aangepast worden. Door het aangaan van een transactie met de Earn-tegenpartij, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van de Earn-tegenpartij. De voorwaarden van de Earn-tegenpartij zijn geldig in alle gevallen, behalve wanneer ze in tegenspraak zijn met of in strijd zijn met de overeenkomst, deze gebruiksvoorwaarden, illegaal zijn, onredelijk of anderszins moeilijk na te leven zijn (zoals bepaald in Paxful's enige en absolute discretie), of indien u en de Earn-tegenpartij instemmen met het wijzigen van de voorwaarden van de inkomsten-tegenpartij. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE VOORWAARDEN VAN DE EARN-TEGENPARTIJ ZORGVULDIG NA TE LEZEN EN ZE PRECIES OP TE VOLGEN. ALS U ZICH NIET AAN DE VOORWAARDEN VAN DE EARN-TEGENPARTIJ HOUDT, KAN UW TRANSACTIE WORDEN GEWEIGERD. GA NOOIT EEN SERVICE-TRANSACTIE VAN PAXFUL EARN AAN TENZIJ U ALLE GENOEMDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN HEEFT OPGEVOLGD. ALS U ZICH NIET AAN DE VOORWAARDEN HOUDT, IS PAXFUL MOGELIJK NIET IN STAAT U TE HELPEN BIJ EEN GESCHILLENPROCEDURE OM UW MIDDELEN TERUG TE VORDEREN.

Vergoedingen

Paxful is altijd transparant over zijn vergoedingen. Eventuele vergoedingen zijn van toepassing op uw gebruik van de Paxful-service. Voor meer informatie en updates over de omwisselingsvergoedingen, verwijzen wij u naar ons Hulpcentrum.

In aanmerking komende accounts en beperkte rechtsgebieden

De Earn-service van Paxful is alleen beschikbaar gesteld aan gebruikers die in aanmerking komen voor de service. Paxful behoudt zich het recht voor om de Earn-service te verbieden of wijzigen voor elke Paxful-gebruiker, en de Earn-tegenpartij kan een transactie met een Paxful-gebruiker weigeren. In aanvulling op de beperkte rechtsgebieden als uiteengezet in paragraaf 2.7 van onze Gebruiksvoorwaarden, is de Earn-service van Paxful niet beschikbaar voor gebruikers die woonachtig zijn in de staat Texas, alsmede in enig ander land of staat waar dit verboden is volgens de servicevoorwaarden van de Earn-tegenpartij.

GEEN GARANTIE, BEPERKING OF AANSPRAKELIJKHEID & RISICO-VERONDERSTELLING

DE PAXFUL INKOMSTENSERVICES WORDEN “ALS ZODANIG” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIES OF VERKLARINGEN, NIET UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIR. ZOVER ALS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASBARE WETGEVING VRIJWAART PAXFUL SPECIFIEK GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN/OF NIET-INBREUK. PAXFUL DOET GEEN UITSPRAKEN OVER OF GARANTIES DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE, ELK DEEL VAN DE DIENSTEN OF DE MATERIALEN HIERIN OMVAT ONONDERBROKEN, ONVERSTOORD, ACTUEEL OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. PAXFUL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERSTORING OF VERLIEZEN VAN EEN GEBRUIKER. U ERKENT EN STEMT HIERMEE IN DAT U NIET STEUNT OP EEN ANDERE VERKLARING OF AFSPRAAK, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN WEBSITE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE ERKENT EN AANVAARDT U HIERBIJ DE VERSCHILLENDE RISICO’S INHERENT AAN HET GEBRUIK VAN DIGITALE VALUTA, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT HARDWAREFALEN, SOFTWAREPROBLEMEN, PROBLEMEN MET DE INTERNETVERBINDING, SCHADELIJKE SOFTWARE, VERSTORING DOOR DERDE PARTIJEN DIE LEIDT TOT VERLIES OF GEBREK VAN TOEGANG TOT UW ACCOUNT OF WALLET EN ANDERE GEBRUIKERSGEGEVENS, FALEN VAN DE SERVER OF VERLIES VAN GEGEVENS; U AANVAARDT DAT PAXFUL NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR COMMUNICATIEPROBLEMEN, VERSTORINGEN, FOUTEN, VERTEKENINGEN OF VERTRAGINGEN DIE U KUNT ERVAREN TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ONGEACHT HOE ZE VEROORZAAKT WORDEN.

PAXFUL, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN DIENSTVERLENERS OF ANDERE RESPECTIEVELIJKE AGENTEN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, ADVISEURS, CONSULTANTS OF VERTEGENWOORDIGERS ZULLEN IN GEEN ENKEL GEVAL VERANTWOORDELIJK ZIJN (A) VOOR EEN BEDRAG GROTER DAN DE WAARDE VAN DE TOTALE KOSTEN DIE U BETAALD HEEFT VOOR DE DIENST DIE ONDERHEVIG IS AAN DE OORZAAK VAN HANDELING IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOOR HET OPTREDEN VAN HET VERLIES OF (B) VOOR VERLOREN WINST, VERLIES VAN WAARDE OF BEDRIJFSKANSEN, EEN VERLIES, SCHADE, CORRUPTIE OF INBREUK OP GEGEVENS OF EEN ANDER ONMEETBAAR EIGENDOM OF EEN SPECIALE, ACCIDENTELE, INDIRECTE, ONMEETBARE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF DAT NU GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERZIJDS, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET GEAUTORISEERD OF NIET-GEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTEN OF DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN PAXFUL GEADVISEERD WERD OVER OF WIST OF OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE EN NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN EEN OVEREENGEKOMEN OF ANDERE OPLOSSING VAN HET ESSENTIËLE DOEL, MET UITZONDERING VAN FINALE JURIDISCHE BEPALING DAT ZULKE SCHADE HET GEVOLG WAS VAN GROVE NALATIGHEID, FRAUDE, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF INTENTIONELE SCHENDING VAN DE WET VAN OF DOOR PAXFUL. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN OF BEPERKING OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING IS OP U.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Paxful optreedt als interface-aanbieder voor deze Earn-service van Paxful. U erkent verder dat Paxful geen controle heeft over, noch aansprakelijk zal zijn voor de onderliggende interestgenererende programma's die door de Earn-tegenpartij worden geleverd. Paxful is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van smart contract kwetsbaarheden, hacking incidenten, of opschorting, staking of beëindiging van de bedrijfsvoering, faillissement, abnormale opschorting of beëindiging van de handel van de Earn-tegenpartij of andere potentiële risico's. U gaat ermee akkoord alle relevante risico's te dragen die verbonden zijn aan het platform van de Earn-tegenpartij en alle verliezen die u kunt oplopen als gevolg van de bovengenoemde risico's. Indien u enig verlies lijdt als gevolg van het optreden van de bovengenoemde risico's, gaat u ermee akkoord dat het overeenstemmende deel van de bevroren middelen die u op uw account verloren hebt, verbeurd zal worden verklaard in de mate van de schade of het verlies dat aldus werd veroorzaakt.

U gaat ermee akkoord en aanvaardt dat als een deel van de Paxful Earn-service die door Paxful of de Earn-tegenpartij niet toegankelijk is of wordt onderbroken als gevolg van de volgende omstandigheden, Paxful niet aansprakelijk is voor uw verliezen of die van derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele directe, indirecte, of mogelijk verlies van winst) als gevolg daarvan:

  1. Schorsing, onderbreking, sluiting of beëindiging van het bedrijf van de Earn-tegenpartij;
  2. Service-opschorting voor onderhoud zoals aangekondigd door de Earn-tegenpartij of Paxful;
  3. Systeemfout bij het verzenden van gegevens;
  4. Overmacht of andere ongevallen veroorzaakt door onvoorzienbare, onvermijdelijke en onoplosbare omstandigheden, zoals een tyfoon, aardbeving, tsunami, overstroming, epidemie/pandemie, stroomuitval, oorlog, onrust, overheidsacties, terroristische aanslagen, etc., die leiden tot de opschorting van Paxful of de platformen van de Earn-tegenpartij;
  5. Storing, onderbreking of vertraging van de service als gevolg van hacking, computervirussen, technische aanpassingen of storing, upgrade van de website, bankproblemen, of tijdelijke sluiting als gevolg van overheidsvoorschriften;
  6. Storing, onderbreking, vertraging, geen systeemreactie, of vertraagde systeemreactie veroorzaakt doordat het computersysteem van het platform van de Earn-tegenpartij of van Paxful beschadigd, defect of anderszins niet in staat is normaal te functioneren;
  7. Abnormale technische problemen die niet kunnen worden voorspeld of opgelost door bestaande technische mogelijkheden in de industrie;
  8. De gebrekkigheid of de vertraging van derden; of
  9. Wijzigingen in toepasselijke wetten, voorschriften of overheidsbesluiten.

U stemt er verder mee in en aanvaardt dat het optreden van de bovengenoemde omstandigheden kan leiden tot abnormale transacties, marktonderbrekingen en andere mogelijke abnormale omstandigheden, en Paxful behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te weigeren uw transactie uit te voeren.