Paxfuls tjenestevilkår for inntjening

Ikrafttredelsesdato: 1. juli 2021

VENNLIGST LES DENNE AVTALEN NØYE. Ved å bruke Paxfuls inntjenings-tjeneste, godtar du å være bundet av disse supplerende «Paxfuls tjenestevilkår for inntjening», og du erkjenner og godtar at du har lest nøye og grundig, forstått og akseptert alle vilkårene og betingelsene i dette som kommer i tillegg til Paxfuls vilkår for bruk («Avtalen»). Eventuelle begreper som er spesifisert i store bokstaver, men som ikke er definert nedenfor, har betydningen som er foreskrevet i avtalen. Skulle det oppstå konflikt mellom avtalen og Paxfuls tjenestevilkår for inntjening under eller relatert til din bruk av Paxfuls inntjenings-tjeneste, skal sistnevnte råde.

Om Paxfuls inntjeningsprogram

Paxfuls inntjeningstjeneste er en vervemekanisme som lar deg, en kvalifiserende Paxful-bruker, overføre dine digitale eiendeler til en partners plattform («inntjeningsmotparten»), der du kan tjene rente ved å holde utvalgte digitale eiendeler i lommebøkene deres.

Henvisningsmekanisme

Paxfuls inntjeningstjeneste er en vervemekanisme med begrenset formål som er tilgjengelig gjennom Paxful-plattformen. Ved å indikere din interesse for å delta i Paxfuls inntjeningsprogram, autoriserer du Paxful til å dele din Paxful-kontoinformasjon og personlig identifiserbar informasjon med inntjeningsmotparten, utelukkende med formål å legge til rette for inntjeningsmotpartens vurdering av din kvalifisering til å delta i Paxfuls inntjeningstjeneste. Denne informasjonen kan omfatte, men er ikke begrenset til, navn, fødselsdato og bostedsfylke/-by og bostedsland. Inntjeningsmotparten kan be om ytterligere informasjon. Du må i så fall følge de angitte instruksjonene for å kunne sende inn ytterligere informasjon. Inntjeningsmotparten kan lagre, få tilgang til, overføre eller bruke dine personopplysninger på en annen måte enn vi gjør. Hvis du ikke ønsker å dele personlig identifiserende informasjon med inntjeningsmotparten, bør du ikke delta i Paxfuls inntjeningsprogram.

Etter verifisering kan du velge typen(e) digitale eiendeler og tilhørende belønninger som tilbys av opptjeningsmotparten for innskudd. Når du velger å sette inn digitale eiendeler, vil de digitale eiendelene bli låst i din Paxful-lommebok og overført til plattform til inntjeningsmotparten. De digitale eiendelene som er satt inn, samt rentene som er påløpt, kan ses via Min lommebok/inntjeningssiden på Paxfuls plattform.

Renten som opptjenes av brukere bestemmes av og er underlagt reglene for inntjeningsmotparten, og kan endres eller redigeres av inntjeningsmotparten etter eget skjønn. Ved å inngå en transaksjon med inntjeningsmotparten, godtar du å være bundet av inntjeningsmotpartens vilkår for bruk. Inntjeningsmotpartens vilkår for bruk er gyldige i alle tilfeller, bortsett fra når de motsier eller bryter med avtalen, Paxful-inntjeningsprogrammets vilkår for bruk er ulovlige, urimelige eller på annen måte vanskelige å overholde (som bestemt etter Paxfuls eget skjønn), eller hvis du og inntjeningsmotpartens samtykker i å endre vilkårene for opptjeningsmotparten. DET ER DITT ANSVAR Å LESE VILKÅRENE TIL INNTJENINGSMOTPARTEN NØYE OG FØLGE DEM NØYAKTIG. HVIS DU IKKE FØLGER VILKÅRENE FOR INNTJENINGSMOTPARTEN, KAN TRANSAKSJONEN BLI AVVIST. ALDRI INNGÅ EN TJENESTETRANSAKSJON MED PAXFULS INNTJENINGSPROGRAM MED MINDRE DU HAR FULGT ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER OPPFØRT. HVIS DU IKKE FØLGER VILKÅRENE OG BETINGELSENE, KAN DET HENDE AT PAXFUL IKKE KAN HJELPE DEG I EN TVISTEPROSESS FOR Å GJENOPPRETTE MIDLENE DINE.

Gebyrer

Paxful vil alltid være åpen om gebyrene sine. Eventuelle gebyrer vil gjelde for din bruk av Paxfuls tjeneste. Hvis du vil ha mer informasjon og oppdateringer om kurtasjegebyrer, kan du besøke vårt hjelpesenter.

Kvalifiserte kontoer og begrensede jurisdiksjoner

Paxfuls inntjeningstjeneste er kun gjort tilgjengelig for de brukerne som kvalifiserer seg for tjenesten. Paxful forbeholder seg retten til å forby eller endre Paxfuls inntjeningstjeneste for en hvilken som helst Paxful-bruker, og inntjeningsmotparten kan avvise enhver transaksjon med en hvilken som helst Paxful-bruker. I tillegg til de begrensede jurisdiksjonene som er utledet i seksjon 2.7 angående våre tjenestevilkår, er Paxfuls inntjeningstjeneste ikke tilgjengelig for brukere i delstaten Texas, i tillegg til andre land eller stater der tjenestevilkårene til inntjeningsmotparten er forbudt.

INGEN GARANTI, ANSVARSBEGRENSNING ELLER RISIKOANTAKELSE

PAXFUL INNTJENINGSTJENESTENE LEVERES «SOM DE ER» OG «SOM TILGJENGELIG» UTEN NOEN GARANTIER, REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER, ENTEN UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER LOVBESTEMT. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER PAXFUL SEG SPESIFIKT EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM TITTEL, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG/ELLER IKKE-KRENKELSE. PAXFUL GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM AT TILGANG TIL NETTSTEDET, NOEN DEL AV TJENESTENE ELLER NOE AV MATERIALET SOM FINNES DER, VIL VÆRE KONTINUERLIG, UAVBRUTT, RETTIDIG ELLER FEILFRI. PAXFUL ER IKKE ANSVARLIG FOR FEIL I TREDJEPARTS PROGRAMVARE ELLER TEKNOLOGI, FORSTYRRELSER ELLER TAP SOM EN BRUKER KAN LIDE. DU ERKJENNER OG GODTAR HERVED AT DU IKKE HAR STOLT PÅ NOEN ANNEN UTTALELSE ELLER FORSTÅELSE, ENTEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, MED HENSYN TIL DIN BRUK OG TILGANG TIL TJENESTENE OG NETTSTEDET. UTEN BEGRENSNING TIL DET FOREGÅENDE, ERKJENNER OG GODTAR DU HERVED DE ULIKE RISIKOENE SOM LIGGER I Å BRUKE DIGITAL VALUTA, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FORSKRIFTSMESSIG RISIKO, MASKINVAREFEIL, PROGRAMVAREPROBLEMER, INTERNETTILKOBLINGSFEIL, ONDSINNET PROGRAMVARE, TREDJEPARTSINTERFERENS SOM FØRER TIL TAP ELLER MANGEL PÅ TILGANG TIL KONTOEN DIN ELLER LOMMEBOKEN DIN OG ANDRE BRUKERDATA, SERVERFEIL ELLER TAP AV DATA. DU GODTAR OG ERKJENNER AT PAXFUL IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR KOMMUNIKASJONSFEIL, FORSTYRRELSER, FEIL, FORVRENGNINGER ELLER FORSINKELSER DU KAN OPPLEVE NÅR DU BRUKER TJENESTENE, UAVHENGIG AV HVORDAN DE ER FORÅRSAKET.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL PAXFUL, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG TJENESTELEVERANDØRER, ELLER NOEN AV DERES RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER, AGENTER, ANSATTE, RÅDGIVERE, KONSULENTER ELLER REPRESENTANTER, VÆRE ANSVARLIGE (A) FOR NOE SOM HELST BELØP SOM ER STØRRE ENN VERDIEN AV TOTALE GEBYRER BETALT AV DEG FOR TJENESTEN SOM ER GJENSTAND FOR SØKSMÅLSÅRSAKEN I DE TOLV (12) MÅNEDENE FØR TAPET SOM OPPSTÅR, ELLER (B) FOR TAPT FORTJENESTE , FORMINSKING I VERDI ELLER FORRETNINGSMULIGHET, TAP, SKADE, KORRUPSJON ELLER BRUDD PÅ DATA ELLER ANNEN IMMATERIELL EIENDOM ELLER NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE, IMMATERIELLE ELLER FØLGESKADER, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNING, UAKTSOMHET, STRENGT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED AUTORISERT ELLER UAUTORISERT BRUK AV NETTSTEDET ELLER TJENESTENE, ELLER DENNE AVTALEN, SELV OM EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR PAXFUL HAR BLITT INFORMERT OM ELLER VISSTE ELLER BURDE HA KJENT TIL MULIGHETEN FOR SKADER, OG TIL TROSS FOR SVIKT I ET AVTALT ELLER ANNET RETTSMIDDEL AV SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL, BORTSETT FRA I DEN GRAD DET ER EN ENDELIG RETTSLIG BESLUTNING OM AT SLIKE SKADER VAR ET RESULTAT AV PAXFULS GROVE UAKTSOMHET, SVINDEL, FORSETTLIG FORSØMMELSE ELLER FORSETTLIG BRUDD PÅ LOVEN. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGEN OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

Du erkjenner og godtar at Paxful fungerer som en grensesnittleverandør for denne Paxful-inntjeningstjenesten. Du erkjenner videre at Paxful ikke har kontroll over, og heller ikke skal være ansvarlig for de underliggende rentegenererende programmene som er levert av inntjeningsmotparten. Paxful skal ikke være ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av problemer med smartkontrakter, hackinghendelser eller utestengelse, opphør eller oppsigelse av virksomhet, konkurs, unormal utestengelse eller opphør av handel med inntjeningsmotparten eller andre potensielle risikoer. Du samtykker i å bære alle relevante risikoer knyttet til inntjeningsmotpartens plattformen og alle tapene du kan pådra deg som følge av de ovennevnte risikoene. Hvis du pådrar deg tap som følge av forekomsten av ovennevnte risiko, godtar du at den tilsvarende delen av låste midler du mistet på kontoen din skal gå tapt i den grad skaden eller tapet er forårsaket.

Du samtykker i og godtar at hvis noen del av Paxfuls inntjeningstjeneste som er levert av Paxful eller inntjeningsmotparten ikke er tilgjengelig eller blir avbrutt på grunn av følgende omstendigheter, skal Paxful ikke være ansvarlig for noen av dine eller tredjeparters tap (inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte eller mulig tap av fortjeneste) som følge av dette:

  1. Inntjeningsmotpartens utestengelse, opphør, nedleggelse eller oppsigelse av sin virksomhet;
  2. Tjenestesuspensjon for vedlikehold som kunngjort av inntjeningsmotparten eller Paxful;
  3. Systemfeil ved sending av data;
  4. Force majeure eller andre ulykker som er forårsaket av uforutsette, uunngåelige og uløselige omstendigheter, for eksempel tyfon, jordskjelv, tsunami, flom, pest, strømbrudd, krig, uro, regjeringshandlinger, terrorangrep, osv., som fører til suspensjon av Paxfuls eller inntjeningsmotpartens plattformer;
  5. Tjenestefeil, avbrudd eller forsinkelse som følge av hacking, datavirus, teknisk justering eller feil, oppgradering av nettstedet, bankproblemer eller midlertidig stenging som følge av offentlige forskrifter;
  6. Tjenestefeil, avbrudd, forsinkelse, ingen systemrespons eller forsinket systemrespons som er forårsaket av at datasystemet til inntjeningsmotpartens plattform eller Paxful blir skadet, defekt eller på annen måte ikke kan utføre tjenestene normalt;
  7. Unormale tekniske problemer som ikke kan forutsies eller løses ved hjelp av eksisterende tekniske ressurser i industrien;
  8. Feil eller forsinkelse av eventuelle tredjeparter; eller
  9. Endringer i eventuelle gjeldende lover, reguleringer eller forskrifter utstedt av myndighetene.

Du samtykker og godtar videre at forekomsten av de ovennevnte omstendighetene kan føre til unormale transaksjoner, markedsavbrudd og andre mulige unormale omstendigheter, og Paxful forbeholder seg retten til å nekte å utføre transaksjonen din etter eget skjønn.