Terma Perkhidmatan Paxful Earn

Tarikh kuat kuasa: 1 Julai 2021

SILA BACA PERJANJIAN INI DENGAN TELITI. Dengan menggunakan perkhidmatan Paxful Earn, anda bersetuju untuk terikat dengan "Terma Perkhidmatan Paxful Earn" tambahan ini dan anda mengakui dan bersetuju bahawa anda telah membaca dengan teliti, memahami dan menerima keseluruhan Terma Perkhidmatan Paxful ("Perjanjian"). Sebarang istilah yang berhuruf besar yang digunakan tetapi tidak ditakrifkan di bawah mempunyai maksud seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian. Sekiranya berlaku percanggahan antara Perjanjian dan Terma Perkhidmatan Paxful Earn semasa atau berkenaan penggunaan perkhidmatan Paxful Earn oleh anda, Terma Perkhidmatan Paxful Earn akan diutamakan.

Tentang Paxful Earn

Perkhidmatan Paxful Earn ialah mekanisme rujukan yang membolehkan anda, pengguna Paxful yang layak, untuk memindahkan Aset Digital anda kepada platfrom rakan kongsi ("Pihak Sejawat" Earn), di mana anda boleh memperoleh faedah kerana menyimpan Aset Digital dalam dompetnya.

Mekanisme Rujukan

Perkhidmatan Paxful Earn ialah mekanisme rujukan tujuan terhad yang tersedia menerusi platform Paxful. Pernyataan minat anda untuk menyertai Paxful Earn menandakan anda membenarkan Paxful untuk berkongsi maklumat akaun Paxful anda dan maklumat pengengalpasti peribadi anda dengan Pihak Sejawat Earn hanya bagi tujuan memudahkan penilaian Pihak Sejawat Earn tentang kelayakan anda untuk menyertai perkhidmatan Paxful Earn. Maklumat ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama anda, tarikh lahir, negeri dan negara tempat tinggal. Pihak Berlawanan Earn mungkin meminta maklumat tambahan. Anda mesti mengikuti gesaan yang disediakan untuk menyerahkan sebarang maklumat tambahan. Pihak Berlawanan Earn mungkin menyimpan, mengakses, memindah atau menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara yang berbeza daripada yang kita lakukan. Jika anda tidak ingin berkongsi maklumat pengenalpasti peribadi dengan Pihak Sejawat Earn, anda tidak harus menyertai Paxful Earn.

Selepas pengesahan, anda boleh memilih jenis Aset Digital dan ganjaran berkenaan yang ditawarkan oleh Pihak Sejawat Earn untuk deposit. Setelah memilih untuk deposit Aset Digital, Aset Digital tersebut akan dibekukan dalam dompet Paxful anda dan dipindahkan ke platform Pihak Sejawat Earn. Aset Digital didepositkan, bersama dengan faedah terakru, yang boleh dilihat menerusi halaman Dompet Saya / Earn di platform Paxful.

Faedah yang diperoleh oleh Pengguna ditentukan oleh, dan tertakluk kepada peraturan Pihak Sejawat Earn dan boleh diubah atau dipinda oleh Pihak Sejawat Earn mengikut budi bicara mereka. Dengan memasuki transaksi dengan Pihak Sejawat Earn anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Perkhidmatan Pihak Sejawat Earn. Terma Perkhidmatan Pihak Sejawat Earn adalah sah dalam semua keadaan melainkan ia bercanggah atau melanggar Perjanjian, Terma Perkhidmatan Paxful Earn ini, adalah menyalah undang-undang, tidak munasabah atau dengan cara lain sukar untuk dipatuhi (seperti yang ditentukan mengikut budi bicara Paxful), atau jika anda dan Pihak Sejawat Earn bersetuju untuk meminda Terma Pihak Sejawat Earn. ANDA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMBACA TERMA PIHAK SEJAWAT EARN DENGAN TELITI DAN MENGIKUTINYA DENGAN TEPAT. SEKIRANYA ANDA TIDAK MENGIKUTI TERMA PIHAK SEJAWAT EARN, TRANSAKSI ANDA BOLEH DITOLAK. JANGAN SESEKALI MEMASUKI TRANSAKSI PERKHIDMATAN PAXFUL EARN SEKIRANYA MELAINKAN ANDA TELAH MENGIKUTI SEMUA TERMA DAN SYARAT YANG DINYATAKAN. JIKA ANDA GAGAL MENGIKUTI TERMA DAN SYARAT, PAXFUL MUNGKIN TIDAK DAPAT MEMBANTU ANDA DALAM PROSES PERTIKAIAN UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI DANA ANDA.

Yuran

Paxful sentiasa telus tentang yuran kami. Sebarang yuran akan dikenakan kepada penggunaa perkhidmatan Paxful. Untuk maklumat lanjut dan kemas kini tentang yuran pertukaran, sila rujuk kepada Pusat Bantuan kami.

Akaun Berkelayakan dan Bidang Kuasa Terhad

Perkhidmatan Paxful Earn telah disediakan hanya kepada pengguna yang layak untuk perkhidmatan ini. Paxful berhak untuk melarang atau mengubah suai perkhidmatan Paxful Earn untuk mana-mana pengguna Paxful, dan Pihak Sejawat Earn boleh menolak mana-mana transaksi dengan mana-mana pengguna Paxful. Selain itu, Bidang Kuasa Terlaran yang dinyatakan dalam Bahagian 2.7 dalam Terma Perkhidman kami, perkhidmatan Paxful Earn tidak tersedia kepada pengguna yang menetap di Negeri Texas, dan juga mana-mana negara atau negeri di mana dilarang oleh terma perkhidmatan Pihak Sejawat Earn.

TIADA WARANTI, PEMBATASAN LIABILITI & ANDAIAN RISIKO

PERKHIDMATAN PAXFUL EARN DISEDIAKAN ATAS DASAR "SEADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA SEBARANG JAMINAN, PERWAKILAN ATAU WARANTI, SAMA ADA SECARA TERSURAT, TERSIRAT ATAU BERKANUN. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG BERKENAAN, PAXFUL SECARA KHUSUS MENAFIKAN SEBARANG WARANTI TERSIRAT KE ATAS HAK MILIK, KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN/ATAU TIADA PELANGGARAN. PAXFUL TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN ATAU WARANTI BAHAWA AKSES KE LAMAN WEB, ATAU MANA-MANA BAHAGIAN PERKHIDMATAN ATAU MANA-MANA BAHAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, ADALAH BERTERUSAN, TIDAK DIGANGGU, TEPAT PADA MASA ATAU BEBAS RALAT. PAXFUL TIDAK BERTANGGUNGAN UNTUK SEBARANG KEGAGALAN PERISIAN ATAU TEKNOLOGI PIHAK KETIGA, APA-APA GANGGUAN ATAU SEBARANG KERUGIAN YANG MUNGKIN DIALAMI OLEH PENGGUNA. ANDA DENGAN INI MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA ANDA TIDAK BERGANTUNG PADA MANA-MANA KENYATAAN ATAU PEMAHAMAN, SAMA ADA SECARA BERTULIS ATAU LISA, BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN DAN AKSES PERKHIDMATAN DAN LAMAN WEB OLEH ANDA. TANPA MEMBATASKAN APA-APA YANG DISEBUT DI ATAS, ANDA MENGAKUI DAN MENERIMA PELBAGAI RISIKO YANG TERLIBAT DENGAN PENGGUNAAN MATA WANG DIGITAL TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA RISIKO KAWAL SELIA, KEGAGALAN PERKAKASAN, MASALAH PERISIAN, KEGAGALAN SAMBUNGAN INTERNET, PERISIAN HASAD, GANGGUAN PIHAK KETIGA YANG MENGAKIBATKAN KEHILANGAN ATAU KEKURANGAN AKSES KE AKAUN ATAU DOMPET ANDA DAN DATA PENGGUNA YANG LAIN, KEGAGALAN PELAYAN ATAU KEHILANGAN DATA. ANDA MENERIMA DAN MENGAKUI BAHAWA PAXFUL TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEGAGALAN KOMUNIKASI, GANGGUAN, RALAT, PUTAR BELIT ATAU KELEWATAN YANG MUNGKIN ANDA ALAMI SEMASA MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, WALAU BAGAIMANA PUN SEBABNYA.

DALAM APA PUN KEADAAN, PAXFUL, AHLI GABUNGAN DAN PENYEDIA PERKHIDMATANNYA, ATAU MANA-MANA PEGAWAI, PENGARAH, EJEN, PEKERJA, PENASIHAT, PERUNDING ATAU WAKILNYA, TIDAK AKAN BERTANGGUNGAN (A) UNTUK APA-APA JUMLAH YANG MELEBIHI NILAI YURAN KESELURUHAN YANG DIBAYAR OLEH ANDA UNTUK PERKHIDMATAN YANG MENJADI PENYEBAB TINDAKAN DALAM MASA DUA BELAS (12) BULAN SEBELUM KERUGIAN TIMBUL ATAU (B) UNTUK SEBARANG KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENGURANGAN DALAM NILAI ATAU PELUANG PERNIAGAAN, SEBARANG KERUGIAN, KEROSAKAN, KORUPSI ATAU PELANGGARAN DATA ATAU MANA-MANA HARTA TIDAK KETARA ATAU MANA-MANA GANTI RUGI KHAS, KECIL, TIDAK LANGSUNG, TIDAK KETARA ATAU BERBANGKIT, SAMA ADA ATAS DASAR KONTRAK ATAU TORT, KECUAIAN, LIABILITI TEGAS ATAU DENGAN CARA LAIN, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN TAPAK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBENARKAN ATAU TIDAK DIBENARKAN, ATAU PERJANJIAN INI, WALAUPUN WAKIL SAH PAXFUL TELAH DINASIHATKAN ATAU KETAHUI ATAU PATUT KETAHUI TENTANG KEMUNGKINAN REMEDI KE ATAS TUJUAN PENTINGNYA, KECUALI SETAKAT MANA PENENTUAN KEHAKIMAN MUKTAMAT BAHAWA GANTI RUGI ADALAH AKIBAT KECUAIAN MELAMPAU, PENIPUAN, KELAKUAN SENGAJA ATAU PELANGGARAN UNDANG-UNDANG YANG DISENGAJAKAN. BEBERAPA BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN GANTI RUGI KECIL ATAU BERBANGKIT, OLEH ITU PEMBATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI UNTUK ANDA.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Paxful bertindakan sebagai penyedia antara muka untuk perkhidmatan Paxful Earn ini. Anda juga mengakui bahawa Paxful tidak mempunyai kawalan ke atas, mahupun bertanggungan untuk program penjanaan-faedah pendasar yang disediakan oleh Pihak Sejawat Earn. Paxful tidak bertanggungjawab untuk sebarang kurugian yang dialami akibat daripada kelemahan kontrak pintar, insiden penggodaman, atau penggantungan, pemberhentian atau penamatan perniagaan, kemuflisan, penggantungan luar biasa atau pemberhentian perdagangan Pihak Sejawat atau risiko lain yang berpotensi. Sekiranya anda mengalami sebarang kerugian akibat daripada berlakunya risiko yang dinyatakan di atas, anda bersetuju bahawa bahagian dana beku yang berkenaan yang telah anda hilang dalam akaun anda hendaklah dibatalkan setakat mana ganti rugi atau kerugian yang disebabkan itu.

Anda bersetuju untuk menerima bahawa jika sebahagian daripada perkhidmatan Paxful Earn yang disediakan oleh Paxful atau Pihak Sejawat Earn tidak dapat diakses atau diganggu disebabkan keadaan berikut, Paxful tidak akan bertanggungan untuk sebarang kerugian anda atau pihak ketiga (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian langsung, tidak langsung atau kemungkinan kehilangan keuntungan) akibat daripadanya:

  1. Penggantungan, pemberhentian, penutupan atau penamatan perniagaan Pihak Sejawat Earn;
  2. Penggantungan perkhidmatan untuk penyelanggaran seperti yang diumumkan oleh Pihak Sejawat Earn atau Paxful;
  3. Kegagalan sistem untuk menghantar data;
  4. Force majeure atau kejadian lain yang disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat diramal, dielakkan dan diselesaikan, seperti taifun, gempa bumi, tusnami, banjir, wabak, gangguan bekalan kuasa, peperangan, kerusuhan, tindakan pihak kerajaan, serangan pengganas dsb, yang membawa kepada penggantuan Paxful atau platform Pihak Sejawat Earn;
  5. Kegagalan sistem, gangguan atau kelewatan akibat daripada penggodaman, virus komputer, pelarasan atau kegagalan teknikal, naik taraf laman web, isu perbankan atau peutupan sementara yang timbul daripada peraturan pihak kerajaan;
  6. Kegagalan perkhidmatan, gangguan, kelewatan, tiada respons sistem atau respons sistem tertangguh yang disebabkan oleh sistem komputer platform Pihak Sejawat Earn atau Paxful yang rosak atau dengan cara lain tidak dapat berfungsi secara biasa;
  7. Masalah teknikal tidak normal yang tidak dapat diramal atau diselesaikan oleh kuasa teknikal sedia ada dalam industri;
  8. Kesalahan atau kelewatan mana-mana pihak ketiga; atau
  9. Perubahan dalam mana-mana undang-undang, peraturan atau perintah kerajaan yang berkenaan.

Anda juga bersetuju dan menerima bahawa keadaan yang berlaku di atas boleh menyebabkan transaksi yang tidak normal, gangguan pasaran dan kemungkinan keadaan tidak normal yang lain, dan Paxful berhak untuk menolak untuk melaksanakan transaksi anda mengikut budi bicaranya.