Dasar AML

Paxful, Inc. dan Paxful USA, Inc. (secara individu dan kolektif, “Syarikat”), ditubuhkan di bawah undang-undang Negeri Delaware menawarkan perkhidmatan melalui pasaran peer-to-peer (“P2P”) berasaskan internet untuk pembelian dan penjualan aset digital.

Syarikat didaftarkan sebagai Perniagaan Perkhidmatan Wang dengan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat ("FinCEN"). Dasar dan prosedur Anti Penggubahan Wang Haram ("AML") Paxful direka untuk menghalang aktiviti haram di platform, melindungi pengguna, perniagaan dan mata wang digital serta komuniti perkhidmatan kewangan daripada eksploitasi oleh penjenayah. Syarikat mematuhi keperluan Akta Kerahsiaan Bank dan berkaitan dengan peraturan dan panduan FinCEN.

Sebagai sebahagian daripada dasar Pematuhan Paxful, dasar dan prosedur Kenali Pelanggan Anda ("KYC") untuk pelanggan individu dan institusi telah direka untuk membolehkan Syarikat membentuk kepercayaan yang munasabah bahawa ia mengetahui identiti sebenar pelanggannya di mana semakan seperti itu telah dijalankan. Dasar dikenakan kepada semua pengguna di platform dan diikuti oleh semua pekerja, perunding, pegawai, pemilik dan pengarah Syarikat.

Menggunakan pendekatan berasaskan risiko sebagai sebahagian daripada Pematuhan KYC & AML, Paxful telah mengambil langkah-langkah yang berikut:

  • Pelantikan Ketua Pegawai Pematuhan yang memiliki tahap kepakaran dan kebebasan yang diperlukan, bertanggungjawab untuk pengawasan pematuhan terhadap perundangan, peraturan, kawal selia dan panduan industri yang relevan;
  • Menubuhkan dan mengekalkan KYC berasaskan risiko, Usaha Wajar Pelanggan (CDD) dan Dasar Usaha Wajar Dipertingkatkan (EDD) berdasarkan risiko;
  • Menubuhkan tingkat berasaskan risiko untuk pengesahan pengguna Syarikat (rujuk kepada siaran Blog ini);
  • Bekerjasama dengan permintaan penguatkuasa undang-undang dan keperluan kawal selia tempatan;
  • Mengisi Laporan Aktiviti yang Mencurigakan ("SAR");
  • Latihan BSA/AML/OFAC seluruh Syarikat;
  • Penggunaan pelbagai sistem anti penipuan;
  • Pemantauan transaksi berdasarkan peraturan yang berterusan;
  • Siasatan menggunakan analisis blok rantai;

Kami memfailkan SAR jika kami mengetahui, mengesyaki atau mempunyai sebab untuk mengesyaki aktiviti yang mencurigakan telah berlaku di platform kami. Transaksi yang mencurigakan selalunya yang tidak konsisten dengan cara yang diketahui, perniagaan yang sah, aktiviti peribadi atau cara peribadi pengguna. Ketua Pegawai Pematuhan kami menyemak dan menyiasat aktiviti yang mencurigakan untuk menentukan jika maklumat yang mencukupi telah dikumpulkan untuk mewajarkan pemfailan SAR. Ketua Pegawai Pematuhan kami mengekalkan rekod dan dokumen sokongan bagi semua SAR yang telah difailkan.

Syarikat juga menyokong dasar dan prosedur isbat OFAC berterusan yang direka untuk melindungi platform daripada digunakan untuk transaksi yang dilarang, dengan individu yang diisbat atau bagi tujuan mengelakkan, mencegah atau sebaliknya memintasi isbat A.S dan global.

Paxful bekerjasama sepenuhnya dengan semua senarai sekatan OFAC, Warganegara Khas yang Ditetapkan (SDN) dan orang yang Disekat. Sila rujuk kepada yang berikut pautan untuk senarai syarikat bagi negara yang diharamkan berdasarkan risiko yang dihalang daripada menggunakan platform Paxful.

Di mana Paxful telah memberikan penterjemahan versi bahasa Inggeris bagi dasar ini kepada anda, maka anda bersetuju bahawa penterjemahan yang diberikan untuk kemudahan anda sahaja dan bahawa versi bahasa Inggeris bagi dasar akan menentukan perhubungan anda dengan Paxful. Jika terdapat sebarang percanggahan antara versi bahasa Inggeris yang dikatakan oleh dasar dan apa yang dikatakan oleh penterjemahan, maka versi bahasa Inggeris akan mengawal.