Paxful Earn pakalpojuma noteikumi

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 1. jūlijs

LŪDZU, RŪPĪGI IZLASI ŠO LĪGUMU. Izmantojot Paxful Earn pakalpojumu, tu piekrīti ievērot šos papildu "Paxful Earn Pakalpojuma noteikumus" un tu atzīsti un piekrīti, ka esi rūpīgi un pilnībā izlasījis, sapratis un akceptējis visus šeit ietvertos noteikumus un nosacījumus, kas ir papildinājums Paxful Pakalpojuma noteikumiem ("Līgums"). Izmantoto, bet zemāk nedefinēto ar lielo sākuma burtu rakstīto jēdzienu nozīme atbilst Līgumā aprakstītajai nozīmei. Ja Paxful Earn pakalpojuma lietošanas laikā vai saistībā ar to rodas kādas pretrunas starp "Līgumu" un Paxful Earn Pakalpojuma noteikumiem, priekšroka dodama pēdējam no tiem.

Par Paxful Earn

Pakalpojums Paxful Earn ir ieteikumu mehānisms, kas ļauj tev, atbilstošam Paxful lietotājam, pārskaitīt savus digitālos aktīvus uz partnera platformu ("Earn partneris"), kur tu vari pelnīt procentus, turot noteiktus digitālos aktīvus tā makos.

Ieteikumu mehānisms

Pakalpojums Paxful Earn ir ierobežota mērķa ieteikumu mehānisms, kas pieejams caur Paxful platformu. Izrādot savu interesi piedalīties Paxful Earn, tu pilnvaro Paxful nodot Earn partnerim sava Paxful konta informāciju un personu identificējošu informāciju tikai un vienīgi nolūkā atvieglot Earn partnerim izvērtēt tavu piemērotību dalībai pakalpojumā Paxful Earn. Šī informācija var ietvert, bet neaprobežojas ar tavu vārdu, dzimšanas datumu un dzīvesvietas valsti un štatu. Earn partneris var pieprasīt papildu informāciju. Tad tev jāseko aicinājumiem iesniegt šādu papildu informāciju. Earn partneris var uzglabāt, piekļūt, pārsūtīt vai izmantot tavu personas informāciju citādi, nekā to darām mēs. Ja nevēlies dalīties personu identificējošā informācijā ar Earn partneri, tad tev nevajadzētu piedalīties Paxful Earn.

Pēc verifikācijas tu vari izvēlēties digitālo aktīvu veidu(-s) un ar tiem saistītās atlīdzības, ko par noguldīšanu piedāvā Earn partneris. Tiklīdz izvēlēsies noguldīt digitālos aktīvus, šie digitālie aktīvi tavā Paxful makā tiks iesaldēti un pārskaitīti uz Earn partnera platformu. Noguldītos digitālos aktīvus, kā arī uzkrātos procentus tu vari apskatīt Paxful platformas lapā "Mans maks / Earn"

Lietotāju nopelnītos procentus nosaka, un uz tiem attiecas Earn partnera noteikumi, un Earn partneris var tos mainīt vai pārveidot pēc saviem ieskatiem. Iesaistoties darījumā ar Earn partneri, tu piekrīti, ka tev ir saistoši Earn partnera pakalpojuma noteikumi. Earn partnera darījuma noteikumi ir spēkā visos gadījumos, izņemot, ja tie ir pretrunā vai pārkāpj šo Līgumu, Paxful Earn pakalpojuma noteikumus, ir pretlikumīgi, nesaprātīgi vai kā citādi grūti izpildāmi (pēc Paxful ieskatiem) vai ja tu un Earn partneris vienojaties grozīt Earn partnera noteikumus. TĀ IR TAVA ATBILDĪBA RŪPĪGI IZLASĪT EARN PARTNERA NOTEIKUMUS UN PRECĪZI TOS IZPILDĪT. JA TU NEIEVĒRO EARN PARTNERA NOTEIKUMUS, TAVS PĀRSKAITĪJUMS VAR TIKT NORAIDĪTS. NEKAD NEVEIC PAXFUL EARN PAKALPOJUMA PĀRSKAITĪJUMU, JA NEESI IZPILDĪJIS VISUS MINĒTOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS. JA TU NEIEVĒRO NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, PAXFUL, IESPĒJAMS, NEVARĒS TEV PALĪDZĒT STRĪDA PROCESĀ ATGŪT TAVUS LĪDZEKĻUS.

Komisijas maksas

Paxful vienmēr sniegs skaidru informāciju par komisijas maksām. Jebkādas komisijas maksas attieksies uz tevis izmantotajiem Paxful pakalpojumiem. Lai saņemtu plašāku informāciju un jaunumus par maiņas komisijas maksām, lūdzu, vērsies mūsu Palīdzības centrā.

Piemērotie konti un Aizliegtās jurisdikcijas

Pakalpojums Paxful Earn ir pieejams tikai tiem lietotājiem, kuri tam kvalificējas. Paxful patur tiesības liegt vai pārveidot Paxful Earn pakalpojumu jebkuram lietotājam, un Earn partneris var noraidīt jebkuru pārskaitījumu no jebkura Paxful lietotāja. Papildus aizliegtajām jurisdikcijām, kas minētas mūsu Pakalpojuma noteikumu 2.7. sadaļā, Paxful Earn pakalpojums nav pieejams lietotājiem ar dzīvesvietu Teksasas štatā, kā arī jebkurā citā valstī vai štatā, kur to sniegt aizliedz Earn partnera pakalpojuma noteikumi.

GARANTIJU NEESAMĪBA, ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI UN RISKA UZŅEMŠANĀS

PAXFUL EARN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI TĀDI, "KĀDI IR" UN "KĀDI PIEEJAMI", BEZ NEKĀDĀM GARANTIJĀM, APGALVOJUMIEM VAI APSOLĪJUMIEM, NEDZ SKAIDRI IZTEIKTIEM, NEDZ PIEDOMĀTIEM, NEDZ LIKUMĀ NOTEIKTIEM. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, PAXFUL ĪPAŠI NORAIDA JEBKĀDAS PIEDOMĀTAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBĀM, PĀRDOŠANAI PIEMĒROTU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM UN/VAI PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU. PAXFUL NESNIEDZ NEKĀDUS APSOLĪJUMUS VAI GARANTIJAS, KA PIEKĻUVE TĪMEKĻA VIETNEI, JEBKURAI PAKALPOJUMU SADAĻAI VAI JEBKĀDIEM TAJOS IEKĻAUTIEM MATERIĀLIEM BŪS NEPĀRTRAUKTA, NETRAUCĒTA, SAVLAICĪGA VAI BEZ KĻŪDĀM. PAXFUL NAV ATBILDĪGS PAR NEKĀDĀM TREŠO PUŠU PROGRAMMATŪRU VAI TEHNOLOĢIJU KĻŪMĒM, NEKĀDIEM TRAUCĒJUMIEM VAI ZAUDĒJUMIEM, KO LIETOTĀJS VARĒTU CIEST. TU ATZĪSTI UN PIEKRĪTI, KA NEESI PAĻĀVIES NE UZ KĀDU CITU APGALVOJUMU VAI VIENOŠANOS, RAKSTISKU VAI MUTISKU, ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMU UN TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANU UN PIEKĻUVI TIEM. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO, TU ATZĪSTI UN UZŅEMIES DAŽĀDOS RISKUS, KAS SAISTĪTI AR DIGITĀLO VALŪTU IZMANTOŠANU, TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI, NORMATĪVOS RISKUS, APARATŪRAS KĻŪMES, PROGRAMMATŪRAS PROBLĒMAS, INTERNETA SAVIENOJUMA KĻŪMES, ĻAUNPROGRAMMATŪRAS, TREŠO PUŠU IEJAUKŠANOS, KĀ REZULTĀTĀ TIEK ZAUDĒTA VAI TRAUCĒTA PIEKĻUVE TAVAM KONTAM VAI MAKAM, VAI CITIEM LIETOTĀJA DATIEM, SERVERA KĻŪMES VAI DATU ZUDUMUS. TU PIEKRĪTI UN ATZĪSTI, KA PAXFUL NEBŪS ATBILDĪGS PAR NEKĀDĀM KOMUNIKĀCIJAS KĻŪMĒM, TRAUCĒJUMIEM, KĻŪDĀM, IZKROPĻOJUMIEM VAI KAVĒJUMIEM, AR KO TU VARĒTU SASKARTIES, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS, NEATKARĪGI NO TO CĒLOŅA.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ PAXFUL, TĀ MEITASUZŅĒMUMI UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI, KĀ ARĪ NEVIENS NO TO ATTIECĪGAJĀM AMATPERSONĀM, DIREKTORIEM, AĢENTIEM, DARBINIEKIEM, PADOMNIEKIEM VAI PĀRSTĀVJIEM NEVAR BŪT ATBILDĪGS (A) PAR SUMMU, KAS IR LIELĀKA PAR KOPĒJO VĒRTĪBU KOMISIJAS MAKSĀM, KO TU ESI SAMAKSĀJIS PAR PAKALPOJUMU, KAS IR PRASĪBAS PRIEKŠMETS, DIVPADSMIT (12) MĒNEŠOS PIRMS ZAUDĒJUMU RAŠANĀS, VAI (B) PAR NEKĀDU ZAUDĒTU PEĻŅU, VĒRTĪBAS VAI BIZNESA IESPĒJU SAMAZINĀŠANOS, NEKĀDIEM DATU VAI CITU NEMATERIĀLU ĪPAŠUMU ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM VAI PĀRKĀPUMIEM, NEKĀDIEM SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM, NEMATERIĀLIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, VIENALGA, VAI TIE IR BALSTĪTI UZ LĪGUMU, KAITĒJUMU, NOLAIDĪBU, STINGRĀM SAISTĪBĀM VAI CITĀDI, VAI IZRIET NO VAI SAISTĪBĀ AR SANKCIONĒTU VAI NESANKCIONĒTU VIETNES VAI PAKALPOJUMU, VAI ŠĪ LĪGUMA IZMANTOŠANU, PAT JA PAXFUL PILNVAROTS PĀRSTĀVIS IR BIJIS INFORMĒTS VAI ZINĀJIS, VAI VIŅAM BŪTU BIJIS JĀZINA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, UN NEATKARĪGI NO NESPĒJAS IZMANTOT JEBKĀDU SALĪGTU VAI CITU TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLI TĀ PAMATA NOLŪKIEM, IZŅEMOT, JA TIESAS CEĻĀ TIEK ATZĪTS, KA ŠIE ZAUDĒJUMI RADUŠIES PAXFUL NOLAIDĪBAS, KRĀPŠANAS, APZINĀTAS SLIKTAS PĀRVALDĪBAS VAI APZINĀTAS LIKUMA PĀRKĀPŠANAS REZULTĀTĀ. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTS IZSLĒGT VAI IEROBEŽOT NEJAUŠUS VAI IZRIETOŠUS ZAUDĒJUMUS, TĀDĒĻ AUGSTĀK MINĒTAIS IEROBEŽOJUMS, IESPĒJAMS, NEATTIECAS UZ TEVI.

Tu atzīsti un piekrīti, ka Paxful rīkojas kā saskarnes nodrošinātājs Paxful Earn pakalpojumam. Turklāt tu atzīsti, ka Paxful nekontrolē un Paxful nevar būt atbildīgs par pamatā esošajām procentus ģenerējošajām programmām, ko nodrošina Earn partneris. Paxful nevar būt atbildīgs par nekādiem zaudējumiem, kas izriet no līgumu ievainojamības, uzlaušanas incidentiem vai Earn puses biznesa apturēšanas, pārtraukšanas, bankrota vai neparastas tirdzniecības apturēšanas vai pārtraukšanas, vai citiem iespējamiem riskiem. Tu piekrīti uzņemties visus attiecīgos riskus, kas saistīti ar Earn puses platformu, un visus zaudējumus, kuri tev varētu rasties augstāk minēto risku rezultātā. Ja augstāk minēto risku rašanās gadījumā tev rodas kādi zaudējumi, tu piekrīti, ka attiecīgā iesaldēto līdzekļu daļa tavā kontā, ko tu esi zaudējis, ir jāsamazina atbilstoši radīto zaudējumu apmēram.

Tu piekrīti un pieņem, ka, ja kāda daļa no Paxful Earn pakalpojuma, ko sniedz Paxful vai Earn partneris, nav pieejama vai tiek pārtraukta tālāk minēto apstākļu dēļ, Paxful nevar tikt saukts pie atbildības par nekādiem tā rezultātā tev vai trešajām pusēm radītiem zaudējumiem (tostarp bez ierobežojuma tiešu, netieši vai iespējamu peļņas zudumu):

  1. Earn partnera darbības apturēšana, pārtraukšana, slēgšana vai izbeigšana;
  2. Pakalpojuma apturēšana, lai veiktu Earn partnera vai Paxful izziņotus uzturēšanas darbus;
  3. Sistēmas kļūda, pārsūtot datus;
  4. Nepārvarami apstākļi vai citi negadījumi, ko izraisa neparedzami, nenovēršami un neatrisināmi apstākļi, piemēram, viesuļvētra, zemestrīce, cunami, plūdi, mēris, strāvas padeves pātraukums, karš, nemieri, valdības darbības, teroristu uzbrukumi utt., kas noved pie Paxful vai Earn partnera platformu darbības apturēšanas;
  5. Pakalpojuma kļūme, pārtraukums vai kavēšanās, ko izraisa uzlaušana, datorvīruss, tehniski pielāgojumi vai kļūmes, tīmekļa vietnes jaunināšana, bankas problēmas vai īslaicīga slēgšana, kas izriet no valdības noteikumiem;
  6. Pakalpojuma kļūme, pārtraukums, kavēšanās, sistēmas nereaģēšana vai kavēta sistēmas reaģēšana, ko izraisa Earn partnera platformas datorsistēma vai Paxful bojājumi, defekti vai cita veida nespēja darboties normāli;
  7. Neparastas tehniskas problēmas, ko nav iespējams paredzēt vai atrisināt ar nozares esošajām tehniskajām iespējām;
  8. Trešo pušu vaina vai kavēšanās; vai
  9. Izmaiņas saistošajos likumos, noteikumos vai valdības rīkojumi.

Tu turklāt piekrīti un pieņem, ka augstāk minēto apstākļu rašanās var novest pie neparastiem pārskaitījumiem, tirgus darbības pārtraukumiem un citiem neparastiem apstākļiem, un Paxful patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt izpildīt tavu pārskaitījumu.