„Paxful Earn“ paslaugos teikimo sąlygos

Įsigaliojimo data: 2021 m. liepos 1 d.

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIĄ SUTARTĮ. Naudodamiesi „Paxful Earn“ paslauga sutinkate būti saistomi šių papildomų „Paxful Earn“ paslaugos teikimo sąlygų ir pripažįstate bei sutinkate, kad atidžiai ir išsamiai perskaitėte, supratote ir priėmėte visas šias čia pateikiamas sąlygas, kuriomis papildomos „Paxful“ paslaugos teikimo sąlygos (toliau – Sutartis). Visų didžiosiomis raidėmis rašomų, bet toliau neapibrėžiamų sąvokų reikšmė yra tokia, kokia nustatyta šioje Sutartyje. Jei jums naudojantis „Paxful Earn“ paslauga arba dėl tokio naudojimosi tarp Sutarties ir „Paxful Earn“ paslaugos teikimo sąlygų atsirastų prieštaravimų, pastarosios bus laikomos pagrindinėmis.

Apie „Paxful Earn“

„Paxful Earn“ paslauga yra rekomendavimo sistema, leidžianti jums, reikalavimus atitinkančiam „Paxful“ naudotojui, pervesti savo skaitmeninį turtą į partnerio platformą (toliau – „Earn“ sandorio šalis), kurioje galite gauti pajamų už tai, kad piniginėse laikote tam tikrą skaitmeninį turtą.

Nukreipimo mechanizmas

„Paxful Earn“ paslauga yra ribotos paskirties rekomendavimo sistema, pateikiama „Paxful“ platformoje. Nurodydami susidomėjimą dalyvauti „Paxful Earn“ programoje, leidžiate „Paxful“ su „Earn“ Sandorio šalimi dalytis jūsų „Paxful“ sąskaitos informacija ir jus asmeniškai identifikuojančią informaciją, siekiant tik padėti „Earn“ Sandorio šaliai įvertinti jūsų tinkamumą naudotis „Paxful Earn“ paslauga. Ši informacija gali apimti jūsų vardą bei pavardę, gimimo datą ir gyvenamąją valstiją bei šalį (bet tuo neapsiribojant). „Earn“ Sandorio šalis gali paprašyti papildomos informacijos. Tada turėsite vadovautis paraginimais ir pateikti papildomą informaciją. „Earn“ Sandorio šalis jūsų asmeninę informaciją gali saugoti, pasiekti ir perduoti ar naudoti kitaip, nei tai darome mes. Jei su „Earn“ Sandorio šalimi nenorite dalytis save identifikuojančia informacija, neturėtumėte dalyvauti „Paxful Earn“ programoje.

Baigus patvirtinimą, galėsite pasirinkti skaitmeninio turto tipą (-us) ir susijusius atlygius, kuriuos už pervedimą siūlo „Earn“ Sandorio šalis.

Naudotojų gaunamas palūkanas nustato ir joms savo sąlygas taiko „Earn“ Sandorio šalis, kuri vien savo nuožiūra palūkanų sumas gali pakeisti. Vykdydami operaciją su „Earn“ Ssandorio šalimi, sutinkate būti saistomi „Earn“ Sandorio šalies paslaugos teikimo sąlygų. „Earn“ Sandorio šalies paslaugos teikimo sąlygos galioja visais atvejais, išskyrus tuos, kai jos prieštarauja Sutarčiai, šioms „Paxful Earn“ paslaugos teikimo sąlygoms arba jas pažeidžia, yra neteisėtos, nepagrįstos, kai jų sudėtinga laikytis dėl kitų priežasčių (kaip tai nustato „Paxful“ vien savo nuožiūra) arba kai jūs ir „Earn“ Sandorio šalis sutinkate pakeisti „Earn“ Sandorio šalies sąlygas. ESATE ĮPAREIGOTI ATIDŽIAI PERSKAITYTI „EARN“ SANDORIO ŠALIES SĄLYGAS IR TIKSLIAI JŲ LAIKYTIS. JEI NESILAIKYSITE „EARN“ SANDORIO ŠALIES SĄLYGŲ, JŪSŲ OPERACIJA GALI BŪTI ATMESTA. NIEKADA NEPRADĖKITE „PAXFUL EARN“ PASLAUGOS OPERACIJOS, JEI NESATE ĮVYKDĘ VISŲ IŠVARDYTŲ SĄLYGŲ. JEI NESILAIKOTE SĄLYGŲ, „PAXFUL“ NEGALĖS PADĖTI JUMS PER GINČO PROCESĄ ATGAUTI LĖŠAS.

Mokesčiai

„Paxful“ visada aiškiai informuos apie mūsų mokesčius – bet kokius mokesčius, taikomus jums naudojantis „Paxful“ paslauga. Daugiau informacijos ir naujienų apie konvertavimo mokesčius rasite mūsų pagalbos centre.

Reikalavimus atitinkančios sąskaitos ir apribotos jurisdikcijos

„Paxful Earn“ paslauga gali naudotis tik tie naudotojai, kurie atitinka šios paslaugos reikalavimus. „Paxful“ pasilieka teisę uždrausti arba koreguoti bet kuriam „Paxful“ naudotojui teikiamą „Paxful Earn“ paslaugą, o „Earn“ Sandorio šalis gali atmesti bet kokią operaciją, vykdomą su bet kuriuo „Paxful“ naudotoju. Kartu su apribotomis jurisdikcijomis, nustatytomis mūsų paslaugos teikimo sąlygų 2.7 skirsnyje, „Paxful Earn“ paslauga taip pat nepasiekiama Teksaso valstijoje gyvenantiems naudotojams, įskaitant visas kitas „Earn“ Sandorio šalies paslaugos teikimo sąlygose uždraustas šalis ar valstijas.

JOKIOS GARANTIJOS, ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO IR RIZIKOS PRISIĖMIMO

„PAXFUL EARN“ PASLAUGOS TEIKIAMOS TOKIOS, „KOKIOS YRA“ IR „KOKIOS PRIEINAMOS“, BE JOKIŲ UŽTIKRINIMŲ, PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ AR NUMATYTŲ ĮSTATYMAIS. TIEK, KIEK DAUGIAUSIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMĄ ĮSTATYMĄ, „PAXFUL“ KONKREČIAI ATSISAKO BET KOKIŲ NUMANOMŲ PAVADINIMO, TINKAMUMO PREKYBAI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR (ARBA) NEPAŽEIDIMO GARANTIJŲ. „PAXFUL“ NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, KAD PRIEIGA PRIE SVETAINĖS, BET KURIOS PASLAUGŲ DALIES ARBA BET KOKIOS JOSE ESANČIOS MEDŽIAGOS BUS NUOLATINĖ, NEPERTRAUKIAMA, TINKAMU LAIKU AR BE KLAIDŲ. „PAXFUL“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKĮ TREČIOSIOS ŠALIES PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR TECHNOLOGIJŲ SUTRIKIMĄ AR PRARADIMĄ, KURĮ NAUDOTOJAS GALI PATIRTI. JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD NEPASIKLIAUJATE JOKIU KITU PAREIŠKIMU AR MANYMU, RAŠYTINIU ARBA ŽODINIU, SUSIJUSIU SU JŪSŲ NAUDOJIMU AR PRIEIGA PRIE PASLAUGŲ IR SVETAINĖS. NEAPRIBOJANT TO, KAS PASAKYTA PIRMIAU, JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE SU ĮVAIRIA RIZIKA, KYLANČIA NAUDOJANT SKAITMENINĘ VALIUTĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, REGULIAVIMO RIZIKĄ, APARATINĖS ĮRANGOS GEDIMĄ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS PROBLEMAS, INTERNETO RYŠIO TRIKTĮ, KENKIMO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮSIKIŠIMĄ, DĖL KURIO PRARANDAMA ARBA NEGAUNAMA PRIEIGA PRIE JŪSŲ SĄSKAITOS ARBA PINIGINĖS IR KITŲ NAUDOTOJO DUOMENŲ, SERVERIO GEDIMĄ ARBA DUOMENŲ PRARADIMĄ. JŪS SUTINKATE IR PRIPAŽĮSTATE, KAD „PAXFUL“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIAS KOMUNIKACINES TRIKTIS, PERTRŪKIMUS, KLAIDAS, IŠKRAIPYMĄ AR VĖLAVIMĄ, KURIUOS GALITE PATIRTI NAUDODAMIESI PASLAUGOMIS, KAD IR KAIP JIE GALI ATSIRASTI.

JOKIU ATVEJU „PAXFUL“, JOS SUSIJUSIOS ĮMONĖS IR PASLAUGŲ TEIKĖJAI ARBA BET KURIE IŠ ATITINKAMŲ JŲ ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ, DIREKTORIŲ, AGENTŲ, DARBUOTOJŲ, PATARĖJŲ, KONSULTANTŲ ARBA ATSTOVŲ NĖRA ATSAKINGI A) UŽ JOKIĄ DIDESNĘ SUMĄ NEI BENDRA MOKESČIŲ SUMA, KURIĄ SUMOKĖJOTE UŽ PASLAUGĄ, KURI YRA IEŠKINIO OBJEKTAS, PER DVYLIKA (12) MĖNESIŲ IKI ĮVYKUSIO PRARADIMO, ARBA B) UŽ BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ, VERTĖS ARBA VERSLO GALIMYBIŲ SUMAŽĖJIMĄ, BET KOKĮ NUOSTOLĮ, ŽALĄ, DUOMENŲ AR BET KOKIOS KITOS NEMATERIALINĖS NUOSAVYBĖS SUGADINIMĄ AR PAŽEIDIMĄ ARBA BET KOKIĄ YPATINGĄ, ATSITIKTINĘ, NETIESIOGINĘ ARBA DĖL PASEKMIŲ PATIRIAMĄ ŽALĄ, NESVARBU, AR JI SUSIJUSI SU SUTARTIMI, DELIKTU, APLAIDUMU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KITAIP, SUSIDARANČIĄ DĖL TEISĖTO AR NETEISĖTO ŠIOS SVETAINĖS AR PASLAUGŲ NAUDOJIMO ARBA SUSIJUSIĄ SU TUO, ARBA SUSIDARANČIĄ DĖL ŠIOS SUTARTIES, NET JEI ĮGALIOTAS „PAXFUL“ ATSTOVAS BUVO ĮSPĖTAS ARBA ŽINOJO, ARBA TURĖJO ŽINOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, IR NEPAISANT NEPAVYKUSIOS BET KOKIOS SUSITARTOS AR KITOKIOS TAISOMOSIOS JOS ESMINIO TIKSLO PRIEMONĖS, IŠSKYRUS TIEK, KIEK TEISMAS YRA GALUTINAI NUSTATĘS, KAD TOKIA ŽALA BUVO PADARYTA DĖL DIDELIO „PAXFUL“ APLAIDUMO, SUKČIAVIMO, SĄMONINGO NUSIŽENGIMO AR TYČINIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMO. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA NEĮTRAUKTI NETYČINĖS AR DĖL PASEKMIŲ SUSIDARANČIOS ŽALOS, TAD PIRMIAU NURODYTAS APRIBOJIMAS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMAS.

Patvirtinate, kad „Paxful“ veikia kaip šios „Paxful Earn“ paslaugos sąsajos teikėja. Taip pat patvirtinate, kad „Paxful“ negali kontroliuoti ir būti atsakinga už pagrindines „Earn“ Sandorio šalies teikiamas palūkanų generavimo programas. „Paxful“ nebus atsakinga už jokią žalą, patirtą dėl sutarties pažeidžiamumo, programišių atakų arba įmonės veiklos sustabdymo ar nutraukimo, bankroto, neįprasto „Earn“ Sandorio šalies prekybos sustabdymo ar nutraukimo arba kitų galimų pavojų. Sutinkate prisiimti visą atsakomybę už riziką, susijusią su „Earn“ Sandorio šalies platforma, ir visą žalą, kurią galite patirti dėl pirmiau paminėtų pavojų. Jei dėl pirmiau paminėtų pavojų patirsite bet kokios žalos, sutinkate, kad atitinkama įšaldytų lėšų dalis, kurią praradote iš savo sąskaitos, būtų konfiskuota, atsižvelgiant į padarytus nuostolius arba žalą.

Sutinkate, kad jei bet kokia „Paxful Earn“ paslaugos dalis, kurią teikia „Paxful“ arba „Earn“ Sandorio šalis, bus nuolat ar laikinai nepasiekiama dėl toliau nurodytų aplinkybių, „Paxful“ nebus atsakinga už jokią jūsų arba trečiųjų šalių patirtą žalą (įskaitant tiesioginį, netiesioginį arba galimą pelno praradimą, bet tuo neapsiribojant).

  1. „Earn“ Sandorio šalies veiklos pristabdymas, sustabdymas arba nutraukimas.
  2. „Earn“ Sandorio šalies arba „Paxful“ nurodytas paslaugos teikimo pristabdymas dėl tvarkymo darbų.
  3. Su duomenų perdavimu susijusi sistemos klaida.
  4. Neįveikiamos aplinkybės arba kiti įvykiai, kilę dėl nenumatytų, neišvengiamų ir neištaisomų aplinkybių, pavyzdžiui, dėl taifūno, žemės drebėjimo, cunamio, potvynio, maro, energijos tiekimo nutrūkimo, karo, neramumų, vyriausybės veiksmų, teroristinių išpuolių ir t. t., dėl kurių „Paxful“ arba „Earn“ Sandorio šalies platformų veikimas būtų sustabdytas.
  5. Paslaugos teikimo nutrūkimas, sustabdymas arba vėlavimas dėl programišių atakų, kompiuterinių virusų, techninių pakeitimų ar gedimų, svetainės atnaujinimo, bankininkystės problemų arba laikino užsidarymo, kurį lėmė vyriausybės reglamentai.
  6. Paslaugos teikimo nutrūkimas, sustabdymas, vėlavimas, sistemos nereagavimas arba vėluojantis reagavimas, kurį sukėlė „Earn“ sandorio šalies platformos ar „Paxful“ kompiuterinės sistemos pažeidimo, gedimo arba kitų įprastą teikimą paveikusių priežasčių.
  7. Neįprastos techninės problemos, kurių negalima nuspėti arba išspręsti remiantis turimais techniniais rinkos ištekliais.
  8. Trečiųjų šalių klaida arba vėlavimas
  9. Galiojančių įstatymų, reglamentų ir vyriausybės įsakymų pasikeitimai

Taip pat sutinkate, kad susiklosčius pirmiau nurodytoms aplinkybėms operacijos gali būti vykdomos netinkamai, prekyvietė gali nustoti veikti ir gali kilti kitų neįprastų aplinkybių, o „Paxful“ pasilieka teisę vien savo nuožiūra atsisakyti įvykdyti jūsų operaciją.