កម្មវិធី​ដៃគូ Paxful

កម្មវិធី​ដៃគូ Paxful

ពង្រីក​សហគមន៍​របស់​អ្នក និង​ទទួល​បាន Bitcoin

Paxful ធ្វើ​បេសកកម្ម​ដើម្បី​សេរីភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ទាំងអស់​គ្នា ហើយ​កម្មវិធី​ដៃគូ​របស់​ពួកយើង​ជា​មធ្យោបាយ​ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​សម្រេច​គោល​ដៅ​នេះ។ តោះ​ចូលរួម​ជាមួយ​ពួកយើង ណែនាំ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដល់​មនុស្ស​ជុំវិញ​អ្នក និង​ទទួល​បាន BTC ដែល​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់ 2000 USD ឬ​ច្រើន​ជាង​នេះ​តាម​រយៈ​បណ្ដាញ​របស់​អ្នក។

បំផុស​សហគ្រិនភាព​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​របស់​អ្នក

ការនាំ​អ្នក​ផ្សេង​មក​ចូលរួម Paxful គឺ​ងាយស្រួល និង​គួរ​ឱ្យ​រីករាយ។ ពិនិត្យ​មើល​រង្វាន់​ទាំង​នេះ​ដែល​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន នៅ​ពេល​ជួយ​នាំ​យក​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ទៅ​បង្ហាញ​ដល់​សហគមន៍​របស់​អ្នក។

កម្មវិធី​ដៃគូ Paxful
ដៃគូ
នាំ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ថ្មី 7 នាក់​មក​ចូលរួម
កម្មវិធី​ដៃគូ Paxful
អ្នក​នាំ​ពាក្យ
នាំ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ថ្មី 20 នាក់​មក​ចូលរួម
កម្មវិធី​ដៃគូ Paxful
អ្នក​ជំនាញ
នាំ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ថ្មី 100 នាក់​មក​ចូលរួម
ទទួល​បាន BTC ក្នុង​តម្លៃ 5 USD សម្រាប់​មនុស្សម្នាក់ៗ​​ដែល​អ្នក​ណែនាំ
ប្រាក់​ចំណូល​សម្ព័ន្ធ
ជំនួយ​អាទិភាព
តែម​សម្គាល់​នៅ​លើ​កម្រង​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក
កាដូ​ផ្ដល់​ជូន​ជា​ប្រចាំ
ការផ្សព្វផ្សាយ​ការផ្ដល់ជូន​ជា​ពិសេស
បង្កើន​ចំនួន​មនុស្ស​តាម​អ្នក​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម
ទំនិញ​ម៉ាក Paxful
អ្នក​គ្រប់គ្រង​គណនី​ដាច់​ដោយ​ឡែក
សាកល្បង​ប្រើ​មុខងារ និង​ផលិតផល​ថ្មីៗ​មុន​គេ
ទទួល​បាន BTC ក្នុង​តម្លៃ 150 USD រាល់​ខែ

តើខ្ញុំ​ក្លាយជា​ដៃគូ​ដោយ​របៀប​ណា?

ដាក់​បញ្ជូន​ពាក្យ​សុំ រួច​ពួកយើង​នឹង​ធ្វើ​ការពិនិត្យ​មើល ហើយ​ប្រសិន​បើ​គ្មាន​បញ្ហា​ទេ អ្នក​អាច​ចូលរួម​បាន​ហើយ!

កម្មវិធី​ដៃគូ Paxful

ចូល​ជាសមាជិក​ក្រុម​គ្រួសារ

ដៃគូ​របស់​ពួក​យើង​មក​ពី​គ្រប់​លំដាប់​ថ្នាក់ និង​គ្រប់​ទិសទី​ជុំវិញ​ពិភព​លោក។

Akyns
Paxful Peer ការជួញដូរ 938
Nigeria
“The Peer Program has opened up new possibilities for me in the crypto world and given my trade partners confidence in me. Take the chance now.”
HAK1
Paxful Peer ការជួញដូរ 12667
Ghana
“The Peer Program boosted my trading on Paxful, it helped everyone to be successful. It is built with trust and respect among peers.”
Otatz
Paxful Peer ការជួញដូរ 3266
Nigeria
“The Peer Program has helped build the trust I have in Paxful. I see firsthand the effort Paxful is making to make the platform safe.”
v_ekunode
Paxful Peer ការជួញដូរ 687
Nigeria
“The Peer Program is an entrepreneurship initiative that pays and only requires a little effort. It’s a giveaway for those with passion.”
dips9
Paxful Peer ការជួញដូរ 429
India
“Being a Paxful Peer, I now have trade support more accessible. I also get to know all the cool brand new features of Paxful.”
Tomilolabtc226
Paxful Peer ការជួញដូរ 3548
Nigeria
“Trading on Paxful has taught me to be an entrepreneur. I can now pay for my education, transport, and live my life independent of my parents.”
KevGati
Paxful Peer ការជួញដូរ 8742
Kenya
“The Paxful Peer program has been really great to me. Thanks to the Ambassador badge, other traders now believe in me as a very honest trader.”
theresistancetrader
Paxful Peer ការជួញដូរ 50
Philippines
“The Peer Program has empowered modern-day entrepreneurs. I feel happy and proud that I am one of the first in our country to take part in this program”
MorenoSnr
Paxful Peer ការជួញដូរ 1823
Kenya
“Paxful has been influential in helping me evolve financially and meet my dreams through crypto. It’s a real game-changer. 💯”
Iamubarak
Paxful Peer ការជួញដូរ 17040
Nigeria
“The Paxful Peer program has given me a sense of belonging and an inner connection to Paxful and all its products.”
p2pguy
Paxful Peer ការជួញដូរ 203
Canada
“The Paxful Peer Program has provided me with another stream of income that's paid in Bitcoin. It’s super easy for anyone to earn a secondary income;)”
karcharodon
Paxful Peer ការជួញដូរ 128
Russia
“For me, the Paxful Peer Program is motivation to develop my own team of traders, as well as the opportunity to become part of a large company.”
EmpireCrypto
Paxful Peer ការជួញដូរ 752
South Africa
“Paxful Peer is an entrepreneurship program where you help and guide the community in crypto adoption!”
liza88
Paxful Peer ការជួញដូរ 2610
Panama
“I thought I liked being an active user and trader on Paxful, but becoming a Paxful Peer made me learn, and grow.”
Burdox
Paxful Peer ការជួញដូរ 881
Estonia
“The Paxful Peer Program gives me opportunities to meet and teach people to earn money safely and easily. Best program I've ever been involved in.”
Ryonzique
Paxful Peer ការជួញដូរ 7769
Kenya
“Being a peer is one of the greatest things on Paxful. It helped me grow through experiences. I met wonderful people plus their rewards are superb.”
Shey017
Paxful Peer ការជួញដូរ 1302
Kenya
“The Peer Program is one of the greatest things about Paxful. I feel lucky because you have a chance to earn.”
LegitDavvy
Paxful Peer ការជួញដូរ 2721
Kenya
“The Paxful Peer Program has created a wonderful, charming, and understanding community among Peers. It's a family where everyone has a voice.”
Romeo1305
Paxful Peer ការជួញដូរ 1579
Nigeria
“Being a Paxful Peer guarantees peace of mind while trading because of the firsthand assistance rendered to Peers by the support team.”
Wada93
Paxful Peer ការជួញដូរ 2185
Nigeria
“One of the best decisions I made to elevate my trading experience was to become a Paxful Peer.”
K_Frankline
Paxful Peer ការជួញដូរ 1297
Kenya
“My journey in the Peer program so far has been more than amazing. The program gives you the opportunity to spread the word of crypto.”
nkhensykhen
Paxful Peer ការជួញដូរ 284
South Africa
“The Peer Program is one of the best things of my life. It is said that home can be a place or person—my home is the Paxful Peer Program.”
Miss_Racquel
Paxful Peer ការជួញដូរ 45096
Kenya
“Being a Paxful Peer has been a privilege with great experiences. The Peer badge earns me trust from other vendors.”
ssekmoses
Paxful Peer ការជួញដូរ 1102
Uganda
“Being a Paxful Peer has presented me with a number of opportunities, one of which is I get in direct contact with people who have a lot of knowledge.”
koleladan
Paxful Peer ការជួញដូរ 2189
Kenya
“Peers earn commissions on trades made by their affiliates. So the more you grow your network, the more you earn.”
FosterDags
Paxful Peer ការជួញដូរ 10
Ghana
“I feel the Peer Program is an opportunity given to me to showcase my hidden strength in teaching and inspiring others.”
Bayode96
Paxful Peer ការជួញដូរ 360
Nigeria
“The Paxful Peer Program has made me become an entrepreneur and has given me the chance to educate the banked and unbanked about Bitcoin.”
rjrMD
Paxful Peer ការជួញដូរ 30183
Ghana
“Gaining financial freedom with Paxful has been an eye-opening experience. Being a Peer, I am able to help newbies get a similar experience.”
PoshQueen_V
Paxful Peer ការជួញដូរ 6130
South Africa
“The program has been a great experience and being a Paxful Peer has opened up opportunities that I never expected to arise. Paxful looks after its own”
SuppleCoinPac89
Paxful Peer ការជួញដូរ 1439
Kenya
“The Paxful Peer Program has opened up financial avenues for me and has made me get to know vendors from all over the globe.”
Kobyofficial
Paxful Peer ការជួញដូរ 2743
Ghana
“Join Paxful today and improve your entrepreneurial skills. Ever since I joined Paxful, my life has been progressing.”
wintys
Paxful Peer ការជួញដូរ 928
Kenya
“The greatest part of the Peer Program that I enjoy most is assisting more people gain financial freedom. Cheers to the Paxful team.”
museigentrainingacademy
Paxful Peer ការជួញដូរ 220
Philippines
“Becoming a Paxful Peer is a privilege. It's not just about the money, but meeting new friends and learning from different cultures.”
bluudz
Paxful Peer ការជួញដូរ 3897
New Zealand
“Being a Peer allowed me to connect more with the community and shape the platform by providing feedback and suggestions. Great experience so far!”
Sahir24
Paxful Peer ការជួញដូរ 1201
Ecuador
“The Peer Program has allowed me to help my friends learn how to use the platform as well as grow in the Bitcoin trading industry.”
uzzylive24
Paxful Peer ការជួញដូរ 16537
Nigeria
“The Peer Program is one of the best things that happened to me! It’s like a family that provides me with confidence to bring people and educate them.”
Lazeecub
Paxful Peer ការជួញដូរ 166
India
“The Paxful Peer Program has paved a path for me towards financial freedom. And the best part is, it’s open to all genders, races, religions. etc.”
Mohanbabu13
Paxful Peer ការជួញដូរ 10
India
“It's a great opportunity for me to be a Peer. Peer Program helps me to increase my skills and knowledge.”
Gwolfterritory
Paxful Peer ការជួញដូរ 28106
USA
“The Paxful Peer Program has provided me with the best support that's available. Being part of a team that cares is the reason why I'm here.”
InstantTrader
Paxful Peer ការជួញដូរ 8672
Cyprus
“Being a Paxful Peer means being challenged to learn, incentivized to educate others, and also given the opportunity to connect with great minds.”
Mimbe237
Paxful Peer ការជួញដូរ 3617
Cameroon
“Being a Peer enables me to help thousands of people around the world find Paxful, it is the ideal solution to buy or sell their crypto safely.”
mais
Paxful Peer ការជួញដូរ 4019
Kenya
“Since I became a Peer, my trading experience has been smooth and enjoyable. The Peer badge has really helped me gain trust around the world.”
Ruhel007
Paxful Peer ការជួញដូរ 28
India
“As a Peer, it feels like you own some power, which is extraordinary and can get additional care for you and resolves your disputes quickly.”
Aldec
Paxful Peer ការជួញដូរ 2696
Mexico
“The Paxful Peer Program allows me to grow my referral community while having fun and making new friends.”
Stephens44
Paxful Peer ការជួញដូរ 43
Nigeria
“The Peer Program is a life-changing opportunity that enables you to become your own boss. You earn simply by referring your friends and family.”
Santiagoacevedo57
Paxful Peer ការជួញដូរ 1119
Colombia
“For me, the Paxful Peer Program represents increasing professionalism within the Paxful commerce as well as the crypto world.”
Substance50
Paxful Peer ការជួញដូរ 24067
Ghana
“The Peer Program is giving me extra income, confidence in trading, and a community with diverse knowledge and experience to learn from.”
jiten123321
Paxful Peer ការជួញដូរ 19
India
“Because of the Paxful Peer Program, I'm getting in contact with many new people every day to teach them Bitcoin trading.”
demortega88
Paxful Peer ការជួញដូរ 9664
Ghana
“It is amazing being a Peer. The team has taught me a lot and interacting with other Peers who share ideas daily has made me a better trader.”

សូម​អញ្ជើញ​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ពួកយើង​នៅ​លើ Twitter និង Instagram!