ទិញ Bitcoin ភ្លាមៗ​នៅ​ឥណ្ឌា

ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ឥឡូវ​នេះ​មក​ដល់​ឥណ្ឌា​ហើយ។ Paxful គឺ​ជា​ជម្រើស​ប្រសើរ​បំផុត ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ប្ដូរ​រូបិយបណ្ណ​រូពី​ឥណ្ឌា (INR) របស់​អ្នក​ទៅ​ជា BTC។ តាម​រយៈ​ការបង់ប្រាក់​ដែល​គាំទ្រ​ដោយ​ឃ្លាំង​បញ្ញើ​សុវត្ថិភាព និង​វិធី​បង់ប្រាក់​ច្រើន​ជាង 300 ជម្រើស ការទិញ Bitcoin មិន​ធ្លាប់​ដែរ​មាន​សុវត្ថិភាព និង​ងាយស្រួល​បែប​នេះ​ទេ។

អាទិភាព​ខ្ពស់​បំផុត​របស់​ពួកយើង​គឺ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​អស់​ក្ដី​បារម្ភ។ ហេតុ​នេះ​ហើយ កាបូប Bitcoin ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង​មាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​មុខងារ​សុវត្ថិភាព​រឹងមាំ និង​ការផ្ទៀងផ្ទាត់​ពីរ​ជំហាន​សម្រាប់​សុវត្ថិភាព​បន្ថែម។ ជាមួយ​វិធានការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​តឹងរ៉ឹង និង​ដំណើរការ​ប្រកប​ដោយ​តម្លាភាព Paxful គឺ​ជា​កន្លែង​ជួញដូរ​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​បំផុត​មួយ​នៅ​លើ​ពិភព​លោក។

ដូច្នេះ អ្នក​នៅ​រង់ចាំ​អី​ទៀត? ចូល​មើល​ការផ្ដល់ជូន​រាប់​ពាន់ និង​រើស​យក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ទិញ Bitcoin នៅ​លើ​កម្មវិធី​រុករក​តាម​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក ឬ​តាម​រយៈ​កម្មវិធី iOS និង Android របស់​ពួកយើង។

ការផ្ដល់ជូន​ពេញ​និយម​បំផុត​សម្រាប់ រូពី​ឥណ្ឌា នៅ​ឥណ្ឌា

អ្នក​លក់ បង់​ដោយ​ប្រើ ទាប​បំផុត

ត្រូវ​បង់

ត្រូវ​បង់

ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ

Kingmaker007 +30
បាន​ឃើញ មួយម៉ោងមុន
កាបូប​លើ​អ៊ីនធឺណិត Paytm Genuine buyer welcome
226,00 INR $0,91 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត គ្មាន​ការចរចា
TRADERSTATION88 +7
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
Google Pay Third Party Accepted
1.000,00 INR $0,69 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
sid0326 +257
បាន​ឃើញ 3 ម៉ោងមុន
Google Pay 3rd Party Accepted
500,00 INR $0,74 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
sid0326 +257
បាន​ឃើញ 3 ម៉ោងមុន
PhonePe 3rd party accepted
500,00 INR $0,74 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
YOYOCRYPTO21 +468
បាន​ឃើញ 6 ម៉ោងមុន
សេវា​ផ្ទេរ IMPS All Payments Accepted
500,00 INR $0,71 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ គ្មាន​ភាគី​ទី​បី គ្មាន​ការចរចា
YOYOCRYPTO21 +468
បាន​ឃើញ 6 ម៉ោងមុន
PhonePe Online payments accepted
500,00 INR $0,71 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី គ្មាន​ការចរចា
YOYOCRYPTO21 +468
បាន​ឃើញ 6 ម៉ោងមុន
កាបូប​លើ​អ៊ីនធឺណិត Paytm online payments accepted
500,00 INR $0,71 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ គ្មាន​ការចរចា
LALLAN141 +3
បាន​ឃើញ 3 ម៉ោងមុន
Google Pay Third party accept
500,00 INR $0,71 ទិញ ទិញ
មិន​ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ​ទេ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
LALLAN141 +3
បាន​ឃើញ 3 ម៉ោងមុន
កាបូប​លើ​អ៊ីនធឺណិត Paytm Third party accept
500,00 INR $0,71 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
YOYOCRYPTO21 +468
បាន​ឃើញ 6 ម៉ោងមុន
Google Pay Gpay PhonePe Paytm UPI
1.000,00 INR $0,71 ទិញ ទិញ
ត្រូវការ​បង្កាន់​ដៃ មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត
BITCOIN_B1 +4
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
Google Pay NO VERIFICATION NEEDED
1.000,00 INR $0,69 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
TRADERSTATION88 +7
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
សេវា​ផ្ទេរ IMPS THIRD PARTY ACCEPTED
1.000,00 INR $0,69 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
Lionfish587 +153
បាន​ឃើញ 5 ម៉ោងមុន
កាបូប​លើ​អ៊ីនធឺណិត Paytm All payment accepted
3.000,00 INR $0,76 ទិញ ទិញ
គ្មាន​ការចរចា
BITCOIN_B1 +4
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
សេវា​ផ្ទេរ IMPS NO VERIFICATION NEEDED
1.000,00 INR $0,69 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
TRADERSTATION88 +7
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
កាបូប​លើ​អ៊ីនធឺណិត Paytm THIRD PARTY ACCEPTED
1.000,00 INR $0,69 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
BITCOIN_B1 +4
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
កាបូប​លើ​អ៊ីនធឺណិត Paytm THIRD PARTY ACCEPTED
1.000,00 INR $0,69 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
BITCOIN_B1 +4
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
PhonePe NO VERIFICATION REQUIRED
1.000,00 INR $0,69 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ គ្មាន​ការចរចា
LovelyBleak99 +1
បាន​ឃើញ 16 ម៉ោងមុន
PhonePe PhonePe
250 INR $0,69 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត គ្មាន​ភាគី​ទី​បី
TRADERSTATION88 +7
បាន​ឃើញ 4 ម៉ោងមុន
PhonePe THIRD PARTY ACCEPTED
1.000,00 INR $0,69 ទិញ ទិញ
មិន​ចាំបាច់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទេ
StoutBellbird729 +3
បាន​ឃើញ 3 ម៉ោងមុន
Google Pay BITCOIN FOR EVERYONE
226,00 INR $0,68 ទិញ ទិញ
ការទូទាត់​ប្រាក់​លើ​អ៊ីនធឺណិត គ្មាន​ការចរចា មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ

វិធី​បង់ប្រាក់​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​ឥណ្ឌា

សេវា​ផ្ទេរ IMPS

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ IMPS ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ សេវា​ផ្ទេរ IMPS

កាបូប​លើ​អ៊ីនធឺណិត Paytm

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ កាបូប​លើ​អ៊ីនធឺណិត Paytm ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ កាបូប​លើ​អ៊ីនធឺណិត Paytm

Google Pay

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ Google Pay ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ Google Pay

របស់របរ​ក្នុង​ហ្គេម

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ របស់របរ​ក្នុង​ហ្គេម ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ របស់របរ​ក្នុង​ហ្គេម

PhonePe

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PhonePe ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PhonePe

PayPal

Paxful ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ និង​រក្សា​ទុក​ដាក់​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។ សូម​ស្វែងរក​ការផ្ដល់ជូន​ប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ខាង​ក្រោម រួច​ទិញ​រូបិយបណ្ណ​គ្រីបតូ​ដោយ​ប្រើ PayPal ថ្ងៃ​នេះ។

ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal

តើ Paxful ជា​អ្វី​ដែរ?

Paxful គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ជួញដូរ Bitcoin រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​អ្នក​ទិញ និង​អ្នក​លក់។ គ្រាន់​តែ​ជ្រើសរើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បង់ និង​វាយ​បញ្ចូល​ចំនួន Bitcoin ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ជា​ការស្រេច។

ពួកយើង​មាន​បេសកកម្ម​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ធ្វើការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​សាមញ្ញ ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​មួយ​សម្រាប់​ជួញដូរ​តម្លៃ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ ជា​រឿយៗ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកយើង​តែងតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រាក់​កាស ការរក​ប្រាក់ និង​ការបញ្ជូន​វា។ ពួកយើង​ប្ដេជ្ញា​ថា​នឹង​បើក​សោ​អានុភាព​របស់​មនុស្ស​ដោយ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ដំណោះស្រាយ​បង់​ប្រាក់​រវាង​បុគ្គល​និង​បុគ្គល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អនាគត។ Paxful គឺ​ជា PayPal + Uber និង Wall Street របស់​មនុស្ស​ទាំង​ពួង។

តើខ្ញុំ​អាច​លក់ Bitcoin នៅ​លើ Paxful បាន​ទេ?

ជួយ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ឥណ្ឌា​ក្នុង​ការទិញ Bitcoin ហើយ​អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​កាក់​កប​បាន​រហូត​ដល់ 60% ក្នុង​ការលក់​ម្ដងៗ។ ចាប់ផ្ដើម​លក់​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ សូម​មើល​ការណែនាំ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​ពួកយើង។ Paxful មាន​អ្នក​ទិញ Bitcoin ពី​ឥណ្ឌា​ចំនួន 1000 នាក់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

បង្កើត​គណនី និង​ចាប់ផ្ដើម​លក់

រក​ចំណូល​អកម្ម

ស្គាល់​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ចង់​ទិញ Bitcoin នៅ​ឥណ្ឌា​មែន​ទេ? តាម​រយៈ​បញ្ជរ Bitcoin និង​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធភាព​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​រក​ប្រាក់​បាន 2% សម្រាប់​ការជួញដូរ​នីមួយៗ​រហូត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចែក​រំលែក​តំណ។​ ចាប់ផ្ដើម​ឥឡូវ​នេះ។