ទិញ Bitcoin ដោយ​ប្រើ PayPal (USD)

* Paxful និង​សេវាកម្ម​ដែល​ផ្ដល់ជូន​ដោយ Paxful នៅ​លើ paxful.com (និង​កន្លែង​ផ្សេង​ទៀត) ប្រហែល​មិន​មាន​ជាប់​សម្ព័ន្ធ ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ ទទួល​បាន​ការគាំទ្រ ឬ​ការឧបត្ថម្ភ​ពី​វិធី​បង់ប្រាក់​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើសរើស​ទេ។