ភាពស័ក្តិសម​គ្នា

ចំណុច​សំខាន់​បំផុត​ដែល​ត្រូវ​ចងចាំ​គឺ​ភាពស័ក្តិសម​គ្នា ​ពួក​យើង​ចង់​ប្រាកដ​ថា អ្នក​នឹង​រីករាយ​នៅ​ក្នុង​តួនាទី​ដែល​អ្នក​កំពុង​ទទួល​ការសម្ភាស ហើយ​ជា​ការឆ្លើយតប​មក​វិញ អ្នក​យក​ល្អ​គួរ​តែ​កំណត់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ថា​តើនេះ​ជា​កន្លែង​ត្រឹមត្រូវ​សម្រាប់​អ្នក​ដែរ​ឬ​ទេ។

1

ដាក់​បញ្ជូន​ពាក្យ​សុំ

ចំណុច​សំខាន់​បំផុត​ដែល​ត្រូវ​ចងចាំ​គឺ​ភាពស័ក្តិសម​គ្នា ​ពួក​យើង​ចង់​ប្រាកដ​ថា អ្នក​នឹង​រីករាយ​នៅ​ក្នុង​តួនាទី​ដែល​អ្នក​កំពុង​ទទួល​ការសម្ភាស ហើយ​ជា​ការឆ្លើយតប​មក​វិញ អ្នក​យក​ល្អ​គួរ​តែ​កំណត់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ថា​តើនេះ​ជា​កន្លែង​ត្រឹមត្រូវ​សម្រាប់​អ្នក​ដែរ​ឬ​ទេ។

2

តោះ​ជជែក​គ្នា

ពួក​យើង​នឹង​ហៅ​ទូរសព្ទ​ទៅ​អ្នក។ នេះ​ជា​ឱកាស​ដែល​អ្នក​បង្ហាញ​ដល់​ពួក​យើង​អំពី​អ្វី​ដែល​អ្នក​ដឹង និង​ស្រឡាញ់​ចូលចិត្ត

3

ការសម្ភាស​លើក​ដំបូង

ប្រាប់​ពួក​យើង​ថា ជំនាញ និង​សមត្ថភាព​របស់​អ្នក​អាច​ចូលរួម​ចំណែក​ក្នុង​បេសកកម្ម​ជារួម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ពួក​យើងបាន​ដោយ​របៀប​ណា។

4

កិច្ចការ​សាកល្បង

ដល់​ពេល​បង្ហាញ​ដល់​ពួក​យើង​នូវ​អ្វី​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន​ហើយ។

5

ការសម្ភាស​លើក​ទី​ពីរ

អ្នក​នឹង​ជួប​មិត្ត​រួម​ការងារ និង​អ្នក​ដឹកនាំ ដើម្បី​ធ្វើ​ការសម្រេច​អំពី​ភាពស័ក្តិសម​គ្នា។

6

ការផ្ដល់​ជូន​ការងារ និង​កិច្ចសន្យា

សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ក្រុម​គ្រួសារ Paxful!

7