មុខងារ​គិត​លុយ BTC ប្ដូរ​ជា CHF

ការបំប្លែង​តម្លៃ Bitcoin នៅ​លើ Paxful

តម្លៃ​ទីផ្សារ​បច្ចុប្បន្ន​របស់ Bitcoin ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រាល់ 3 នាទី​ម្ដង និង​បង្ហាញ​ជា USD ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ តម្លៃ Bitcoin គិត​ជា​រូបិយបណ្ណ​ផ្សេង​ទៀត​គឺ​ផ្អែក​តាម​អត្រា​ប្ដូរ USD ដែល​ត្រូវ​គ្នា។ នៅ​ខាង​ក្រោម អ្នក​ក៏​នឹង​ឃើញ​គំរូ​តម្លៃ​ប្ដូរ​ពេញ​និយម​គិត​ជា CHF ផងដែរ។