Paxful Stablecoin Általános Szerződési Feltételek

Hatálybalépés napja: 2021. március 4.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZERZŐDÉST. A Paxful Stablecoin szolgáltatás használatával Ön elfogadja, hogy a jelen kiegészítő „Paxful Stablecoin Általános Szerződési Feltételek” Önre nézve kötelező érvényűek, továbbá elismeri és kijelenti, hogy a benne található, a Paxful Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „Szerződés”) kiegészítő összes feltételt gondosan és alaposan elolvasta, megértette és elfogadta. A nagybetűvel írt, de az alábbiakban nem definiált kifejezések a Szerződésben előírt jelentéssel bírnak. Amennyiben a Szerződés és a Paxful Stablecoin Általános Szerződési Feltételek között a Paxful Stablecoin szolgáltatás Ön általi használata során vagy azzal összefüggésben bármilyen ellentmondás merülne fel, úgy az utóbbi tekintendő irányadónak.

A Paxful Stablecoin bemutatása

A Paxful Stablecoin szolgáltatás egy olyan partnermechanizmus, amelynek révén Ön mint jogosult Paxful-felhasználó egyenlő felek közötti tranzakciót köthet egy a Paxful által előre kiválasztott harmadik fél céggel (a továbbiakban: „Stablecoin Partner”), és bitcoinját USD-egyenértéknek megfelelő összegű stabilcoinra válthatja, amelyet a Stablecoin Partner megőriz az Ön javára. A Paxful Stablecoin ennek a modellnek a révén lehetővé teszi, hogy bitcoin-pozíciójából kilépve a kiválasztott stabilcoinba lépjen át.

Partnermechanizmus

A Paxful Stablecoin szolgáltatás a Paxful platformon elérhető, korlátozott célú partnermechanizmus. Amint Ön jelzi, hogy Paxful Stablecoin-tranzakciót kíván végezni, a Paxful a tranzakció lebonyolítása céljából a Stablecoin Partnerhez irányítja Önt. Ezt követően a kapott utasításokat követve el kell juttatnia ajánlati feltételeit a Stablecoin Partnerhez. Amennyiben a Stablecoin Partner elfogadja az Ön ajánlati feltételeit, Ön és a Stablecoin Partner között létrejön a tranzakció. A piacterén lebonyolított szokásos tranzakciókhoz hasonlóan az Ön és a Stablecoin Partner között létrejött vagy megkísérelt Paxful Stablecoin-tranzakciókban a Paxful nem vesz részt, azokat nem ellenőrzi, azokat illetően hatáskörrel, irányítással, mérlegelési jogkörrel és illetékességgel nem rendelkezik. A Paxful nem őriz stabilcoinokat, és nem ad tanácsot vagy utasítást a Paxful-felhasználóknak ilyen stabilcoinok beszerzésére.

A Stablecoin Partnerek a Paxful Stablecoin szolgáltatásban bonyolított tranzakciókhoz saját feltételeket állapíthatnak meg; a Paxful Stablecoin szolgáltatásban az árfolyam, az átváltás sebessége és a Stablecoin Partner által előírt egyéb feltételek (a továbbiakban: „Stablecoin Partner Feltételei”) különbözőek lehetnek. A Stablecoin Partnerrel folytatott tranzakció megkötésével Ön a Stablecoin Partner Feltételeit kötelező érvényűként fogadja el. A Stablecoin Partner Feltételei minden esetben érvényesek, kivéve, ha a Szerződésnek vagy a jelen Stablecoin Általános Szerződési Feltételeknek ellentmondanak vagy sértik azokat, törvénytelenek, észszerűtlenek vagy (a Paxful kizárólagos és korlátozás nélküli belátása szerint) más módon nehezen betarthatók, vagy ha Ön és a Stablecoin Partner a Stablecoin Partner Feltételeinek módosításában állapodnak meg. A STABLECOIN PARTNER FELTÉTELEINEK GONDOS ELOLVASÁSA ÉS PONTOS KÖVETÉSE AZ ÖN FELELŐSSÉGE. HA NEM TARTJA BE A STABLECOIN PARTNER FELTÉTELEIT, A TRANZAKCIÓ VÉGREHAJTÁSA MEGTAGADHATÓ. SOHA NE KÖSSÖN TRANZAKCIÓT A PAXFUL STABLECOIN SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN, HA NEM TARTOTTA BE A FELSOROLT ÖSSZES FELTÉTELT. HA A FELTÉTELEKET NEM TARTJA BE, A PAXFUL NEM LEHET SEGÍTSÉGÉRE A PÉNZE VISSZASZERZÉSÉT SZOLGÁLÓ VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN.

Díjak

A Paxful mindig átláthatóan közzéteszi a díjait. Minden díj a Paxful szolgáltatásának használatán alapul. Az átváltási díjakkal kapcsolatos további információkért és hírekért keresse fel Súgóközpontunkat.

Jogosult számlák és korlátozott joghatóságok

A Paxful Stablecoin szolgáltatást csak azok vehetik igénybe, akik jogosultak a szolgáltatásra. Ahhoz, hogy jogosult legyen a Paxful Stablecoin szolgáltatás használatára, hitelesítenie kell a számláját, és legalább 1,00 USD értékű bitcoinnal, továbbá a kapcsolódó díjak fedezésére elegendő további bitcoinösszeggel kell rendelkeznie a Paxful Pénztárcájában. A Paxful fenntartja a jogot, hogy bármely Paxful-felhasználó számára letiltsa vagy módosítsa a Paxful Stablecoin szolgáltatást, a Stablecoin Partner pedig bármelyik Paxful-felhasználónál akármelyik tranzakciót elutasíthatja. Az Általános Szolgáltatási Feltételeink 2.7. pontjában meghatározott Korlátozott Joghatóságokon túl a Paxful Stablecoin szolgáltatás nem érhető el a Texas államban lakó felhasználók számára.

SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁS

A PAXFUL STABLECOIN SZOLGÁLTATÁSOKAT ÚGY BIZTOSÍTJUK, „AHOGY VANNAK” ÉS „AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK", BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY TÖRVÉNYES GARANCIA, NYILATKOZAT VAGY SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. A PAXFUL A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN KIZÁRJA A JOGCÍMRE, A FORGALOMKÉPESSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS/VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT. A PAXFUL NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT ÉS NEM TESZ SEMMILYEN NYILATKOZATOT AZT ILLETŐEN, HOGY A WEBOLDALHOZ, A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY RÉSZÉHEZ VAGY AZ AZOKBAN TALÁLHATÓ ANYAGOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FOLYAMATOS, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI, IDŐSZERŰ VAGY HIBAMENTES LESZ. A PAXFUL A HARMADIK FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOFTVEREK ÉS TECHNOLÓGIÁK MEGHIBÁSODÁSÁÉRT, A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ESETLEGESEN ELSZENVEDETT ZAVAROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT NEM FELEL. ÖN EZENNEL ELISMERI ÉS KIJELENTI, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÉS ELÉRÉSÉVEL KAPCSOLATBAN NEM HAGYATKOZOTT SEMMILYEN MÁS, AKÁR ÍRÁSBAN, AKÁR SZÓBAN TETT NYILATKOZATRA VAGY MEGÁLLAPODÁSRA. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL ÖN EZÚTON TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA A DIGITÁLIS VALUTA HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ KÜLÖNBÖZŐ KOCKÁZATOKAT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A SZABÁLYOZÓI KOCKÁZATOKAT, HARDVERHIBÁKAT, SZOFTVERPROBLÉMÁKAT, AZ INTERNETKAPCSOLAT MEGSZAKADÁSÁT, ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREKET, HARMADIK FÉL BEAVATKOZÁSÁT, AMELY A SZÁMLÁJÁHOZ VAGY TÁRCÁJÁHOZ ÉS MÁS FELHASZNÁLÓI ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ELVESZTÉSÉHEZ VAGY HIÁNYÁHOZ, SZERVERHIBÁHOZ VAGY ADATVESZTÉSHEZ VEZETHET. ÖN ELFOGADJA ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A KOMMUNIKÁCIÓ A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA SORÁN TAPASZTALT MEGHIÚSULÁSÉRT, A KOMMUNIKÁCIÓS ZAVAROKÉRT, HIBÁKÉRT, TORZULÁSOKÉRT VAGY KÉSEDELMEKÉRT A PAXFUL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, BÁRMILYEN OKBÓL IS KÖVETKEZZENEK BE AZOK.

A PAXFUL, ANNAK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÓI, ILLETVE EZEK TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, MEGBÍZOTTAI, ALKALMAZOTTAI, TANÁCSADÓI, SZAKÉRTŐI ÉS KÉPVISELŐI FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADJA MEG (A) AZ ÖN ÁLTAL A KERESET TÁRGYÁT KÉPEZŐ SZOLGÁLTATÁSÉRT A KÁRESEMÉNYT MEGELŐZŐ TIZENKÉT (12) HÓNAPBAN FIZETETT TELJES DÍJ ÉRTÉKÉT, TOVÁBBÁ A FENTIEK NEM FELELNEK AZ (B) ELMARADT HASZONÉRT, ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉRT VAGY ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉÉRT, ADATOK VAGY BÁRMELY MÁS IMMATERIÁLIS JÓSZÁG ELVESZTÉSÉÉRT, KÁROSODÁSÁÉRT, SÉRÜLÉSÉÉRT ÉS AZ EZEKET ÉRINTŐ INCIDENSEKÉRT, SEM SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETETT, IMMATERIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSON, GONDATLANSÁGON, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS ELVEN ALAPULÓ KÁRÉRT, AMELYEK A WEBOLDAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK JOGOS VAGY JOGOSULATLAN HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZNEK, ILLETVE AMELYEK A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDNEK VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAK, MÉG AKKOR SEM, HA A PAXFUL MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT EZEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, VAGY TUDOTT VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA ARRÓL, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY BÁRMELY ELFOGADOTT VAGY EGYÉB JOGORVOSLAT NEM ÉRTE EL ALAPVETŐ CÉLJÁT, KIVÉVE, HA JOGERŐS BÍRÓSÁGI ÍTÉLET MEGÁLLAPÍTJA, HOGY AZ ÉRINTETT KÁROK A PAXFUL SÚLYOS GONDATLANSÁGÁNAK, CSALÁSÁNAK, SZÁNDÉKOS KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSÉNEK VAGY SZÁNDÉKOS TÖRVÉNYSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI VOLTAK. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.