Paxful Earn Általános Szerződési Feltételek

Hatálybalépés napja: 2021. július 1.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZERZŐDÉST. A Paxful Earn szolgáltatás használatával Ön elfogadja, hogy a jelen kiegészítő „Paxful Earn Általános Szerződési Feltételek” Önre nézve kötelező érvényűek, továbbá elismeri és kijelenti, hogy a benne található, a Paxful Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „Szerződés”) kiegészítő összes feltételt gondosan és alaposan elolvasta, megértette és elfogadta. A nagybetűvel írt, de az alábbiakban nem definiált kifejezések a Szerződésben előírt jelentéssel bírnak. Amennyiben a Szerződés és a Paxful Earn Általános Szerződési Feltételek között a Paxful Earn szolgáltatás Ön általi használata során vagy azzal összefüggésben bármilyen ellentmondás merülne fel, úgy az utóbbi tekintendő irányadónak.

A Paxful Earn bemutatása

A Paxful Earn szolgáltatás egy partnermechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy Ön mint a Paxful jogosult felhasználója Digitális Pénzeszközeit egy partner platformjára („Earn Partner”) elutalja, ahol a kiválasztott Digitális Pénzeszközök a partner tárcájában való tartásáért kamatot kaphat.

Partnermechanizmus

A Paxful Earn szolgáltatás a Paxful platformon elérhető, korlátozott célú partnermechanizmus. Ha jelzi, hogy érdeklődik a Paxful Earn szolgáltatásban való részvétel iránt, azzal felhatalmazza a Paxfult, hogy az Earn Partnerrel megossza az Ön Paxful-számlájának adatait és az Ön személyazonosító adatait kizárólag abból a célból, hogy az Earn Partner könnyebben felmérhesse, jogosult-e Ön a Paxful Earn szolgáltatásban való részvételre. Ezek az adatok többek között, de nem kizárólagosan, tartalmazhatják az Ön nevét, születési dátumát, valamint a lakóhelye szerinti államot és országot. Az Earn Partner további információkat is kérhet. Önnek ekkor a kapott utasításokat követve be kell nyújtania a további információkat. Az Earn Partner az Ön személyes adatainak tárolásánál, elérésénél, továbbításánál és felhasználásánál a miénktől eltérő módszereket követhet. Ha nem kíván személyazonosító adatokat megosztani az Earn Partnerrel, akkor ne vegyen részt a Paxful Earn szolgáltatásban.

Az ellenőrzést követően kiválaszthatja a Digitális Pénzeszközök típusát (típusait) és az Earn Partner által a letétért felajánlott, kapcsolódó jutalmakat. Ha úgy dönt, hogy letétbe helyezi a Digitális Pénzeszközöket, a Digitális Pénzeszközök befagyasztásra kerülnek az Ön Paxful Pénztárcájában, és átkerülnek az Earn Partner platformjára. A letétbe helyezett Digitális Pénzeszközök, valamint a felhalmozott kamatok megtekinthetők a Paxful platform Saját Pénztárca / Earn oldalán.

A Felhasználók által szerzett kamatot az Earn Partner határozza meg, az Earn Partner szabályainak hatálya alá tartozik, és az Earn Partner azt saját belátása szerint megváltoztathatja vagy módosíthatja. Az Earn Partnerrel folytatott tranzakció megkötésével Ön az Earn Partner Általános Szerződési Feltételeit kötelező érvényűként fogadja el. Az Earn Partner Általános Szerződési Feltételei minden esetben érvényesek, kivéve, ha a Szerződésnek vagy a jelen Paxful Earn Általános Szerződési Feltételeknek ellentmondanak vagy sértik azokat, törvénytelenek, észszerűtlenek vagy (a Paxful kizárólagos és korlátozás nélküli belátása szerint) más módon nehezen betarthatók, vagy ha Ön és az Earn Partner az Earn Partner Általános Szerződési Feltételeinek módosításában állapodnak meg. AZ EARN PARTNER FELTÉTELEINEK GONDOS ELOLVASÁSA ÉS PONTOS KÖVETÉSE AZ ÖN FELELŐSSÉGE. HA NEM TARTJA BE AZ EARN PARTNER FELTÉTELEIT, A TRANZAKCIÓ VÉGREHAJTÁSA MEGTAGADHATÓ. SOHA NE KÖSSÖN TRANZAKCIÓT A PAXFUL EARN SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN, HA NEM TARTOTTA BE A FELSOROLT ÖSSZES FELTÉTELT. HA A FELTÉTELEKET NEM TARTJA BE, A PAXFUL NEM LEHET SEGÍTSÉGÉRE A PÉNZE VISSZASZERZÉSÉT SZOLGÁLÓ VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN.

Díjak

A Paxful mindig átláthatóan közzéteszi a díjait. Minden díj a Paxful szolgáltatásának használatán alapul. Az átváltási díjakkal kapcsolatos további információkért és hírekért keresse fel Súgóközpontunkat.

Jogosult számlák és korlátozott joghatóságok

A Paxful Earn szolgáltatást csak azok vehetik igénybe, akik jogosultak a szolgáltatásra. A Paxful fenntartja a jogot, hogy bármely Paxful-felhasználó számára letiltsa vagy módosítsa a Paxful Earn szolgáltatást, az Earn Partner pedig bármelyik Paxful-felhasználónál akármelyik tranzakciót elutasíthatja. Az Általános Szerződési Feltételeink 2.7. pontjában meghatározott Korlátozott Joghatóságokon túl a Paxful Earn szolgáltatás nem érhető el Texas államban lakói számára, valamint az összes többi olyan országban vagy államban lakó felhasználók számára, ahol az Earn Partner általános szerződési feltételei azt tiltják.

SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁS

A PAXFUL EARN SZOLGÁLTATÁSOKAT ÚGY BIZTOSÍTJUK, „AHOGY VANNAK” ÉS „AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK”, BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY TÖRVÉNYES GARANCIA, NYILATKOZAT VAGY SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. A PAXFUL A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN KIZÁRJA A JOGCÍMRE, A FORGALOMKÉPESSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS/VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT. A PAXFUL NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT ÉS NEM TESZ SEMMILYEN NYILATKOZATOT AZT ILLETŐEN, HOGY A WEBOLDALHOZ, A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY RÉSZÉHEZ VAGY AZ AZOKBAN TALÁLHATÓ ANYAGOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FOLYAMATOS, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI, IDŐSZERŰ VAGY HIBAMENTES LESZ. A PAXFUL A HARMADIK FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOFTVEREK ÉS TECHNOLÓGIÁK MEGHIBÁSODÁSÁÉRT, A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ESETLEGESEN ELSZENVEDETT ZAVAROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT NEM FELEL. ÖN EZENNEL ELISMERI ÉS KIJELENTI, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÉS ELÉRÉSÉVEL KAPCSOLATBAN NEM HAGYATKOZOTT SEMMILYEN MÁS, AKÁR ÍRÁSBAN, AKÁR SZÓBAN TETT NYILATKOZATRA VAGY MEGÁLLAPODÁSRA. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL ÖN EZÚTON TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA A DIGITÁLIS VALUTA HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ KÜLÖNBÖZŐ KOCKÁZATOKAT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A SZABÁLYOZÓI KOCKÁZATOKAT, HARDVERHIBÁKAT, SZOFTVERPROBLÉMÁKAT, AZ INTERNETKAPCSOLAT MEGSZAKADÁSÁT, ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREKET, HARMADIK FÉL BEAVATKOZÁSÁT, AMELY A SZÁMLÁJÁHOZ VAGY TÁRCÁJÁHOZ ÉS MÁS FELHASZNÁLÓI ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ELVESZTÉSÉHEZ VAGY HIÁNYÁHOZ, SZERVERHIBÁHOZ VAGY ADATVESZTÉSHEZ VEZETHET. ÖN ELFOGADJA ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A KOMMUNIKÁCIÓ A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA SORÁN TAPASZTALT MEGHIÚSULÁSÉRT, A KOMMUNIKÁCIÓS ZAVAROKÉRT, HIBÁKÉRT, TORZULÁSOKÉRT VAGY KÉSEDELMEKÉRT A PAXFUL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, BÁRMILYEN OKBÓL IS KÖVETKEZZENEK BE AZOK.

A PAXFUL, ANNAK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÓI, ILLETVE EZEK TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, MEGBÍZOTTAI, ALKALMAZOTTAI, TANÁCSADÓI, SZAKÉRTŐI ÉS KÉPVISELŐI FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADJA MEG (A) AZ ÖN ÁLTAL A KERESET TÁRGYÁT KÉPEZŐ SZOLGÁLTATÁSÉRT A KÁRESEMÉNYT MEGELŐZŐ TIZENKÉT (12) HÓNAPBAN FIZETETT TELJES DÍJ ÉRTÉKÉT, TOVÁBBÁ A FENTIEK NEM FELELNEK AZ (B) ELMARADT HASZONÉRT, ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉRT VAGY ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉÉRT, ADATOK VAGY BÁRMELY MÁS IMMATERIÁLIS JÓSZÁG ELVESZTÉSÉÉRT, KÁROSODÁSÁÉRT, SÉRÜLÉSÉÉRT ÉS AZ EZEKET ÉRINTŐ INCIDENSEKÉRT, SEM SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETETT, IMMATERIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSON, GONDATLANSÁGON, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS ELVEN ALAPULÓ KÁRÉRT, AMELYEK A WEBOLDAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK JOGOS VAGY JOGOSULATLAN HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZNEK, ILLETVE AMELYEK A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDNEK VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAK, MÉG AKKOR SEM, HA A PAXFUL MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT EZEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, VAGY TUDOTT VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA ARRÓL, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY BÁRMELY ELFOGADOTT VAGY EGYÉB JOGORVOSLAT NEM ÉRTE EL ALAPVETŐ CÉLJÁT, KIVÉVE, HA JOGERŐS BÍRÓSÁGI ÍTÉLET MEGÁLLAPÍTJA, HOGY AZ ÉRINTETT KÁROK A PAXFUL SÚLYOS GONDATLANSÁGÁNAK, CSALÁSÁNAK, SZÁNDÉKOS KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSÉNEK VAGY SZÁNDÉKOS TÖRVÉNYSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI VOLTAK. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Paxful felületet biztosít ezen Paxful Earn szolgáltatás számára. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy az Earn Partner által biztosított mögöttes kamatgeneráló programok nem állnak a Paxful ellenőrzése alatt, és a Paxful nem felel azokért. A Paxful nem vállal felelősséget az okosszerződések sebezhetőségéből, hackerincidensekből, az Earn Partner felfüggesztéséből, működésének szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből, csődjéből, kereskedésének rendkívüli felfüggesztéséből vagy megszüntetéséből vagy más lehetséges kockázatokból eredő veszteségekért. Ön elfogadja, hogy az Earn Partner platformjával kapcsolatos valamennyi kockázatot és a fent említett kockázatokból eredő valamennyi veszteséget Ön viseli. Ha a fenti kockázatok bekövetkezése miatt Ön veszteséget szenved el, elfogadja, hogy a számláján a veszteség miatt befagyasztott pénzeszközök megfelelő része az így okozott kár vagy veszteség mértékéig elveszik.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a Paxful Earn szolgáltatás a Paxful vagy az Earn Partner által nyújtott bármely része nem elérhető vagy működése az alábbi körülmények miatt megszakad, úgy a Paxful az Ön vagy harmadik felek ebből eredő veszteségeiért nem felel (beleértve, de nem kizárólagosan, a közvetlenül, közvetetten vagy esetlegesen elmaradt nyereséget):

  1. Az Earn Partner felfüggesztése, működésének szüneteltetése, felszámolása vagy üzleti tevékenységének megszüntetése;
  2. Az Earn Partner vagy a Paxful bejelentése alapján a Szolgáltatás felfüggesztése karbantartás céljából;
  3. Rendszerhiba az adatok továbbításában;
  4. Vis maior vagy olyan egyéb negatív fejlemények, amelyeket előre nem látható, elkerülhetetlen és megoldhatatlan körülmények okoznak, mint például tájfun, földrengés, cunami, árvíz, járvány, áramkimaradás, háború, zavargások, kormányzati intézkedések, terrortámadások stb., és amelyek a Paxful vagy az Earn Partner platformjainak felfüggesztéséhez vezetnek;
  5. A Szolgáltatás olyan meghibásodása, megszakadása vagy késedelme, amely hackertámadásra, számítógépes vírusra, műszaki korrekcióra vagy hibára, weboldal új verzióra frissítésére, banki problémákra vagy kormányzati szabályozásból eredő ideiglenes lezárásra vezethető vissza;
  6. A Szolgáltatás meghibásodása, megszakadása, késedelme, a rendszer lefagyása vagy késedelmes válasza, amit az Earn Partner által használt platform vagy a Paxful számítógépes rendszerének hibája, meghibásodása vagy a normál működésre való más képtelensége okoz;
  7. Rendkívüli műszaki problémák, amelyeket az iparágban meglévő műszaki felkészültség nem tud előre jelezni vagy megoldani;
  8. Bármely harmadik fél hibája vagy késése; vagy
  9. Változások a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban, állami rendelkezésekben.

Ön továbbá elfogadja és tudomásul veszi, hogy a fenti körülmények bekövetkezése esetén rendellenes tranzakciók, a piac működésében zavarok, valamint potenciálisan egyéb rendellenes körülmények merülhetnek fel, és hogy a Paxful fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos belátása szerint megtagadja az Ön tranzakciójának végrehajtását.