Flashruhn08

Banking is slavery, Crypto-c is freedom.

נראה לפני שעה

משוב חיובי

משוב שלילי