Paxful Earni teenusetingimused

Jõustumiskuupäev: 1. juuli 2021

LOE NEED TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI. Paxful Earn kasutades kinnitad, et oled käesolevad Paxful Earni teenusetingimused, mis täiendavad Paxfuli teenusetingimusi („leping”), läbi lugenud ja nõustud nendega. Mõisted, mida pole all eraldi defineeritud, on sama tähendusega nagu lepingus. Kui lepingu ja Paxful Earni teenusetingimuste vahel peaks ilmnema vastuolu, siis Paxful Earni teenuse osas tuleb lähtuda Paxful Earni teenusetingimustest.

Paxful Earnist

Paxful Earn on suunamismehhanism, mis võimaldab sinul kui teatud tingimustele vastaval Paxfuli kasutajal kanda oma digivara partneri („Earni vastaspool”) platvormile, mille rahakottides teatud digivarasid hoides võid intressi teenida.

Suunamismehhanism

Paxful Earn on Paxfuli platvormil pakutav sihtotstarbeline suunamismehhanism. Paxful Earnis osalemiseks soovi avaldades volitad Paxfuli jagama sinu Paxfuli konto teavet ja isikuandmeid ainuüksi selleks, et Earni vastaspoolel oleks võimalik hinnata sinu sobivust teenusesse Paxful Earn. Jagatav teave võib hõlmata muu hulgas sinu nime, sünniaega ja elukohariiki. Earni vastaspool võib küsida ka muud teavet. Sel juhul pead lisateabe esitamiseks viipasid järgima. Earni vastaspool võib sinu isikuandmeid säilitada, avada, edastada või kasutada meist erinevalt. Kui sa ei soovi oma isikuandmeid Eearni vastaspoolega jagada, siis ära osale Paxful Earnis.

Kinnitamise järel saad valida, milliseid digivarasid soovid Earni vastaspoole juures hoida, ning mida selle eest saada. Hoiustatud digivara külmutatakse sinu Paxfuli rahakotis ning kantakse üle Earni vastaspoole platvormile. Hoiustatud digivara ning sellelt teenitud intressi näed Paxfuli platvormil lehel Minu rahakott / Earn.

Kasutajate teenitav intress sõltub Earni vastaspoole tingimustest, mille määrab Earni vastaspool ning mida Earni vastaspool võib omal äranägemisel muuta. Earni vastaspoolega tehingut tehes nõustud tema teenusetingimustega. Earni vastaspoole teenusetingimused kehtivad alati, välja arvatud juhul, kui need on vastuolus lepinguga või käesolevate Paxfuli Earni teenusetingimustega või rikuvad neid, on ebaseaduslikud või põhjendamatult raskesti järgitavad (selle üle otsustab Paxful omal äranägemisel) või kui sa lepid Earni vastaspoolega kokku Earni vastaspoole tingimuste muutmises. PEAD EARNI VASTASPOOLE TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI LUGEMA JA NEID TÄPSELT JÄRGIMA. KUI SA EI JÄRGI EARNI VASTASPOOLE TINGIMUSI, VÕIDAKSE TEHINGUST KEELDUDA. ENNE EARNI TEENUSES TEHINGU TEGEMIST VEENDU, ET KÕIK TINGIMUSED ON SULLE VASTUVÕETAVAD JA TÄIDETAVAD. KUI SA EI TÄIDA TNGIMUSI, EI PRUUGI PAXFULIL OLLA VÕIMALIK VAIDLUSE KORRAL SIND RAHA TAGASI SAAMISEL AIDATA.

Tasud

Paxfuli teenuste hinnakiri on ja jääb läbipaistvaks. Vahetustasude kohta leiad uusimat teavet meie abikeskusest.

Nõuded kontodele ja piirangutega jurisdiktsioonid

Teenust Paxful Earn pakutakse ainult teatud tingimustele vastavatele kasutajatele. Paxful võib Paxful Earni teenuse kasutajapõhiselt keelata või pakkuda seda muudetud kujul ning Earni vastaspool otsustab iga Paxfuli kasutaja tehingu puhul eraldi, kas nõustuda tehinguga. Paxful Earn ei ole saadaval meie teenusetingimuste lõikes 2.7 nimetatud piirangutega jurisdiktsioonides ning kasutajatele, kes elavad Texases või muus riigis või osariigis, millele kehtib Earni vastaspoole teenusetingimustest tulenev keeld.

GARANTIIDE VÄLISTAMINE, VASTUTUSE PIIRAMINE JA RISKI TEADVUSTAMINE

PAXFUL EARNI TEENUSEID OSUTATAKSE KVALITEEDI JA KÄTTESAADAVUSE GARANTIITA NING IGASUGUSTE SÕNASELGETE, KAUDSETE VÕI SEADUSJÄRGSETE GARANTIIDE, LUBADUSTE JA TAGATISTETA. PAXFUL ÜTLEB SUURIMAL KOHALDATAVAS ÕIGUSES LUBATUD MÄÄRAL LAHTI KÕIKVÕIMALIKEST KAUDSETEST GARANTIIDEST ÕIGUSTE OLEMASOLU, KAUBASTATAVUSE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA/VÕI ÕIGUSRIIVETE PUUDUMISE KOHTA. PAXFUL EI LUBA EGA GARANTEERI, ET JUURDEPÄÄS VEEBISAIDILE, TEENUSTE MÕNELE OSALE VÕI NEIS SISALDUVATELE MATERJALIDELE ON PIDEV, KATKESTUSTETA, KIIRE VÕI VIGADETA. PAXFUL EI VASTUTA KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARA VÕI TEHNOLOOGIA RIKETE EGA TEENUSE KATKESTUSTE EEST EGA SELLEST KASUTAJALE TEKKIVA KAHJU EEST. KÄESOLEVAGA KINNITAD, ET EI OLE TEENUSEID JA VEEBISAITI AVADES VÕI KASUTADES LÄHTUNUD MUUDEST KIRJALIKEST EGA SUULISTEST OTSESTEST EGA KAUDSETEST VÄIDETEST. EELTOODU ÜLDISUST PIIRAMATA KINNITAD, ET OLED TEADLIK DIGIRAHA KASUTAMISEGA VÄLTIMATULT KAASNEVATEST RISKIDEST, NAGU NÄITEKS ÕIGUSRISK, RIISTVARARIKKED, TARKVARAPROBLEEMID, INTERNETIÜHENDUSE KATKEMINE, PAHAVARA, KÕRVALISTE ISIKUTE TEGEVUS, MILLE TULEMUSEKS VÕIB OLLA SINU KONTO VÕI RAHAKOTI JA MUUDE KASUTAJAANDMETE KAOTAMINE VÕI JUURDEPÄÄSU KATKEMINE, SERVERIRIKE VÕI ANDMEKADU. OLED TEADLIK, ET PAXFUL EI VASTUTA TEENUSTE KASUTAMISE AJAL MIS TAHES PÕHJUSEL TEKKIVATE SIDETÕRGETE, KATKESTUSTE, MOONUTUSTE EGA VIIVITUSTE EEST.

PAXFUL EGA SELLE SIDUSETTEVÕTJAD VÕI TEENUSEOSUTAJAD EGA NENDE NÕUKOGU VÕI JUHATUSE LIIKMED, AGENDID, TÖÖTAJAD, NÕUSTAJAD, KONSULTANDID VÕI ESINDAJAD EI VASTUTA MINGIL JUHUL (A) SUMMA EEST, MIS ÜLETAB SINU POOLT VASTAVA TEENUSE EEST VASTAVA KAHJU TEKKIMISELE EELNENUD KAHETEISTKÜMNE (12) KUU JOOKSUL MAKSTUD TASUDE KOGUSUMMAT EGA (B) KASUMI VÄHENEMISE, VÄÄRTUSE VÕI RENTAABLUSE VÄHENEMISE, ANDMETE VÕI MUU MITTEMATERIAALSE VARA KAO, KAHJUSTUMISE, RIKKUMISE VÕI LEKKIMISE EEST EGA RAHALISE, KAASUVA, KAUDSE, MITTEMATERIAALSE VÕI JÄRELKAHJU HÜVITAMISE EEST SÕLTUMATA SELLEST, KAS KAHJU TEKKIMISE MEHHANISM ON LEPINGULINE VÕI LEPINGUVÄLINE, SEOTUD HOOLETUSEGA VÕI LOOMULIKU VASTUTUSEGA VÕI KÄESOLEVA LEPINGUGA VÕI MUUGA VÕI KAS KAHJU TEKKIS SAIDI VÕI TEENUSTE VOLITATUD VÕI VOLITAMATA KASUTAMISEL, ISEGI KUI PAXFULI VOLITATUD ESINDAJAT TEAVITATI VÕI TA TEADIS VÕI OLEKS PIDANUD TEADMA KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST, JA VAATAMATA SELLELE, KAS KOKKULEPITUD VÕI MUUL VIISIL MÄÄRATUD HÜVITIS TÄIDAB OMA OTSTARVET, VÄLJA ARVATUD SIIS, KUI VIIMASE ASTME KOHUS LEIAB, ET KAHJU PÕHJUSEKS OLI PAXFULI HOOLETUS, PETTUS, TAHTLIK RIKKUMINE VÕI SIHILIK SEADUSERIKKUMINE. KUI SINU JURISDIKTSIOONIS EI OLE KAASUVA KAHJU JA JÄRELKAHJU VÄLISTAMINE VÕI PIIRAMINE LUBATUD, SIIS EELTOODUD PIIRANG SULLE EI KOHALDU.

Tead ja nõustud, et teenuse Paxful Earn kontekstis on Paxful liidesepakkujaks. Tead, et Earni vastaspoole pakutavad intressitulu teenimise programmid ei sõltu Paxfulist ja Paxful ei vastuta nende eest. Paxful ei vastuta võimaliku kahju eest, mille põhjuseks võib olla lepingumonitori viga, häkkimine või Earni vastaspoole tegevuse lõpetamine või peatamine, pankrot või kauplemise peatamine või muu riski realiseerumine. Kõik Earni vastaspoole platvormiga seotud riskid ja nende realiseerumisest tekkida võiv kahju jääb sinu kanda. Kui kannad eespool nimetatud riskide realiseerumise tõttu kahju, siis loovutad oma kontolt kahjule vastava osa külmutatud rahast.

Tead ja nõustud, et kui teenuse Paxful Earn mõni osa, mida pakub Paxful või Earni vastaspool, muutub mõnel järgmistest asjaoludest alaliselt või ajutiselt juurdepääsmatuks, siis Paxful ei vastuta sellest sulle ega kellelegi teisele tekkiva kahju eest (muu hulgas otsese, kaudse või potentsiaalse kasumi vähenemise eest):

  1. Earni vastaspoole tegevuse peatamine, katkemine või lõpetamine;
  2. teenuse peatamine hooldustöödeks, millest teatab Earni vastaspool või Paxful;
  3. süsteemi viga andmeedastuse käigus;
  4. vääramatu jõud või muu ettenägematust, vältimatust ja kriitilisest asjaolust tingitud õnnetus, nagu näiteks taifuun, maavärin, tsunami, üleujutus, katk, elektrikatkestus, sõda, rahvarahutused, riiklik meede, terrorirünnak jne, mille tulemusel juurdepääs Paxfuli või Earni vastaspoole platvormile katkeb;
  5. teenuse tõrge, katkestus või viivitus, mille põhjuseks on häkkimine, arvutiviirus, tehniline muudatus või rike, veebisaidi uuendamine, panga viga või ajutine sulgemine regulatiivsetel põhjustel;
  6. teenuse tõrge, katkestus, viivitus või süsteemi töö peatumine või aeglustumine, mille põhjuseks on Earni vastaspoole platvormi või Paxfuli arvutisüsteemi kahjustus, defekt või muu talitlushäire;
  7. tehniline probleem, mis ei ole valdkonna praegust tehnilist taset arvestades mõistlikul määral ettenähtav ega lahendatav;
  8. kolmanda osapoole viga või viivitus või
  9. kohaldatavate seaduste või eeskirjade või riigiasutuse korralduste muudatus.

Nõustud, et eespool nimetatud asjaolude tekkimise tulemuseks võivad olla tehinguvead, turu toimimise katkestused ja muud häired, ning Paxful võib omal äranägemisel keelduda sinu tehingukorralduste täitmisest.