Rahapesu tõkestamine

Paxful, Inc. ja Paxful USA, Inc. (eraldi ja koos „ettevõte”) on asutatud Delaware'i osariigi seaduste alusel ning pakuvad internetipõhise võrdturu (peer-to-peer, P2P turg) näol teenuseid digivara ostmiseks ja müümiseks.

Ettevõte on kantud Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi finantskuritegevuse vastase võitluse võrgustiku (FinCEN) registrisse rahateenuste ettevõttena (Money Services Business). Paxful on kehtestanud rahapesu tõkestamise (anti-money laundering, AML) poliitikad ja protseduurid, mille eesmärk on ennetada platvormil seaduserikkumisi ning kaitsta kasutajaid, ettevõtet ning digiraha ja finantsteenuste kogukondi kuritegeliku ärakasutamise eest. Ettevõte järgib USA pangasaladuse seadust ning sellega seotud FinCEN-i eeskirju ja suuniseid.

Paxful on vastavuskontrollipoliitika raames välja töötanud füüsilisest ja juriidilisest isikust klientidele mõeldud kliendikontrolli (know your customer, KYC) poliitikad ja protseduurid, mille eesmärk on anda ettevõttele põhjendatud kindlust kliendikontrolli läbinud klientide tegeliku identiteedi kohta. See poliitika kohaldub kõigile platvormi kasutajatele ning seda järgivad kõik ettevõtte töötajad, konsultandid, nõukogu ja juhatuse liikmed ning omanikud.

Paxful on võtnud järgmised riskipõhise kliendikontrolli ja rahapesu tõkestamise meetmed:

  • oleme nimetanud ametisse pädeva ja ametialases tegevuses sõltumatu vastavuskontrolli peaspetsialisti, kes vastutab kohaldatavate seaduste, regulatiivnõuete, eeskirjade ja valdkonnanormide järgimise eest;
  • oleme loonud riskipõhise kliendikontrolli, jätkuva kliendikontrolli (customer due diligence, CDD) ja tugevdatud kliendikontrolli (enchanced due diligence, EDD) poliitikad ning hoiame neid ajakohasena;
  • jagame ettevõtte kasutajad kontrollimise eesmärgil riskigruppidesse (tutvu selle blogipostitusega);
  • kuuletume õiguskaitseasutuste korraldustele ja täidame kohalikke regulatiivnõudeid;
  • esitame kahtlase tegevuse teateid (suspicious activity report, SAR);
  • korraldame kõigile ettevõtte töötajatele BSA/AML-i/OFAC alaseid koolitusi;
  • kasutame mitmesuguseid süsteeme pettuste ennetamiseks;
  • jälgime tehinguid reeglipõhiselt;
  • kasutame uurimistes plokiahela analüüsi.

Esitame SAR-i, kui meile saab teatavaks platvormil toimunud kahtlane tegevus või kahtlustame seda või meil on alust seda kahtlustada. Sageli loetakse kahtlaseks tehing, mis ei ole kooskõlas kasutaja teadaoleva seadusliku tegevusega, isiklike harjumustega või rahalise olukorraga. Kõigi kahtlaste tegevustega tutvub meie vastavuskontrolli peaspetsialist, kes otsustab, kas kogutud andmete põhjal on alust SAR-i esitamiseks. Vastavuskontrolli peaspetsialist arhiveerib kõik esitatud SAR-id ja nende tugidokumendid.

Ettevõttes on kasutusel ka USA sanktsioonide täitmist kontrolliva asutuse OFAC poliitikad ja protseduurid, mille eesmärk on takistada platvormi kasutamist keelatud tehinguteks, kasutamist sanktsiooninimekirja kantud isikute poolt või USA ja teiste riikide sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks.

Paxful teeb OFAC-ga täielikku koostööd ning järgib sanktsiooninimekirja Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Loendit riikidest, millest ettevõte ei luba Paxfuli platvormi kasutada, näed siin.

Kui loed käesolevat poliitikat muus kui inglise keeles, on tegu üksnes sinu mugavuse huvides loodud tõlkega ingliskeelsest versioonist ning sinu ja Paxfuli vahelises suhtes on õigusjõud ainult poliitika ingliskeelsel versioonil. Kui tõlge on mõnes punktis ingliskeelse versiooniga vastuolus, siis tuleb selles punktis lähtuda ingliskeelsest versioonist.