Πολιτική AML

Η Paxful, Inc. και η Paxful USA, Inc. (μεμονωμένα και συλλογικά, η "Εταιρεία"), που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Delaware, παρέχουν υπηρεσίες μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών peer-to-peer ("P2P") με σκοπό την αγοραπωλησία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η Εταιρεία είναι καταχωρισμένη ως Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Χρημάτων στο Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων ("FinCEN") του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της Paxful για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ("AML") έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπονται οι παράνομες δραστηριότητες στην πλατφόρμα και για να προστατεύονται οι χρήστες, η επιχείρηση και οι κοινότητες ψηφιακών νομισμάτων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από την εκμετάλλευση μέσω εγκληματιών. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου (Bank Secrecy Act) και των σχετικών κανονισμών και οδηγιών του δικτύου FinCEN.

Στο πλαίσιο των πολιτικών συμμόρφωσης της Paxful σχεδιάστηκαν οι πολιτικές και οι διαδικασίες της υπηρεσίας "Συστηθείτε" ("KYC") για μεμονωμένους και θεσμικούς πελάτες ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στην Εταιρεία να σχηματίζει την εύλογη πεποίθηση ότι γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα των πελατών της για τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί τέτοιος έλεγχος. Η πολιτική ισχύει για όλους τους χρήστες της πλατφόρμας και ακολουθείται από όλους τους υπαλλήλους, τους συμβούλους, τα στελέχη, τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές της Εταιρείας.

Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με την υπηρεσία "Συστηθείτε" (KYC) και την αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), η Paxful έχει λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

  • Διορισμός Προϊστάμενου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος διαθέτει επαρκές επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και ανεξαρτησίας, έχει την ευθύνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία, τους κανονισμούς, τους κανόνες και τις οδηγίες του κλάδου,
  • Καθιέρωση και διατήρηση της υπηρεσίας "Συστηθείτε" (KYC) και των πολιτικών Δέουσας Επιμέλειας ως προς τον Πελάτη (CDD) και Ενισχυμένης Δέουσας Επιμέλειας βασισμένες στον κίνδυνο,
  • Καθιέρωση επιπέδων για την επαλήθευση των χρηστών της Εταιρείας με βάση τον κίνδυνο (ανατρέξτε σε αυτήν τη δημοσίευση του ιστολογίου),
  • Συνεργασία με τα αιτήματα των αρχών επιβολής του νόμου και τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις,
  • Υποβολή Αναφορών Ύποπτων Δραστηριοτήτων ("SARs"),
  • Εκπαίδευση σε εταιρικό επίπεδο σε θέματα BSA/AML/OFAC,
  • Χρήση διάφορων συστημάτων καταπολέμησης της απάτης,
  • Συνεχής παρακολούθηση συναλλαγών βάσει κανόνων,
  • 'Ερευνες που χρησιμοποιούν αναλυτικά στοιχεία αλυσίδων μπλοκ.

Υποβάλουμε SAR, εάν γνωρίζουμε, υποπτευόμαστε ή έχουμε λόγο να υποπτευόμαστε ότι έχουν διεξαχθεί ύποπτες δραστηριότητες στην πλατφόρμα μας. Μια ύποπτη συναλλαγή αφορά συχνά μια συναλλαγή που δεν συνάδει με τις γνωστές και νόμιμες επιχειρηματικές ή προσωπικές δραστηριότητες ή τα προσωπικά μέσα ενός χρήστη. Ο Προϊστάμενος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ελέγχει και διερευνά την ύποπτη δραστηριότητα για να καθορίσει εάν έχουν συλλεχθεί επαρκείς πληροφορίες οι οποίες δικαιολογούν την υποβολή μιας SAR. Ο Προϊστάμενος Κανονιστικής Συμμόρφωσης μας διατηρεί αρχεία και υποστηρικτική τεκμηρίωση όλων των SAR που έχουν υποβληθεί.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει επίσης συνεχείς πολιτικές και διαδικασίες κυρώσεων που επιβάλλει το OFAC (Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων) και έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύεται η πλατφόρμα από ενδεχόμενες απαγορευμένες συναλλαγές, από πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις ή για σκοπούς παράβλεψης, αποφυγής ή άλλης παράκαμψης των κυρώσεων που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ ή από άλλες χώρες.

Η Paxful συνεργάζεται πλήρως με όλους τους καταλόγους κυρώσεων του OFAC (Γραφείου Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων), των Ειδικώς Σεσημασμένων Πολιτών (Specially Designated Nationals - SDN) και των Αποκλεισμένων Προσώπων. Ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο όπου βρίσκεται διαθέσιμος ο κατάλογος της Εταιρείας που περιλαμβάνει τις χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις με βάση τον κίνδυνο και στις οποίες απαγορεύεται η χρήση της πλατφόρμας Paxful.

Σε περίπτωση που η Paxful σάς έχει παράσχει μετάφραση της αγγλικής έκδοσης της παρούσας πολιτικής, συμφωνείτε ότι η μετάφραση σάς παρέχεται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και ότι οι αγγλικές εκδόσεις της πολιτικής διέπουν τη σχέση σας με την Paxful. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αντίφαση μεταξύ των όσων αναφέρονται στην αγγλική έκδοση της πολιτικής και αυτών που αναφέρονται στη μεταφρασμένη έκδοση, τότε η αγγλική έκδοση υπερισχύει.