Paxful Earn Brugsvilkår

Ikrafttrædelsesdato: 1. Juli 2021

LÆS VENLIGST DENNE AFTALE OMHYGGELIGT. Ved at bruge Paxful Earn-tjenesten accepterer du at være bundet af disse supplerende "Paxful Stablecoin-servicevilkår", og du anerkender og accepterer, at du omhyggeligt og grundigt har læst, forstået og accepteret alle de vilkår og betingelser, der er indeholdt heri, som er ud over Paxful Brugsvilkår ("Aftalen"). Eventuelle anvendte, men ikke definerede, anvendte udtryk har den betydning, der er foreskrevet i Aftalen. Skulle der opstå konflikter mellem Aftalen og Paxful Earn Servicevilkår under eller relateret til din brug af Paxful Earn-tjenesten, vil sidstnævnte være gældende.

Om Paxful Earn

Paxful Earn-tjenesten er en henvisningsmekanisme, der giver dig som kvalificerende Paxful-bruger mulighed for at overføre dine digitale aktiver til en partners platform ("Earn modparten"), hvor du kan optjene renter for at have udvalgte digitale aktiver i deres punge.

Reference mekanisme

Paxful Earn-tjenesten er en henvisningsmekanisme med begrænset formål tilgængelig via Paxful-platformen. Ved at angive din interesse i at deltage i Paxful Earn giver du Paxful tilladelse til at dele dine Paxful-kontooplysninger og personligt identificere oplysninger med Earn modparten, udelukkende med det formål at lette Earn modpartens vurdering af din berettigelse til at deltage i Paxful Earn-tjenesten. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, dit navn, fødselsdato, område og bopælsland. Earn modparten beder muligvis om yderligere oplysninger. Du skal derefter følge de angivne anvisninger for at indsende yderligere oplysninger. Earn modparten kan gemme, tilgå, overføre eller bruge dine personlige oplysninger anderledes end vi gør. Hvis du ikke ønsker at dele personligt identificerende oplysninger med Earn modparten, bør du ikke deltage i Paxful Earn.

Efter bekræftelse kan du vælge type(erne) af digitale aktiver og tilknyttede belønninger, der tilbydes af Earn modparten til indbetaling. Når du først har valgt at indbetale digitale aktiver, fryses de digitale aktiver i din Paxful-pung og overføres til Earn-modpartens platform. De indbetalte digitale aktiver såvel som de påløbne renter er tilgængelige for dig via Min pung/Earn-siden på Paxfuls platform.

Renterne optjent af brugerne bestemmes af og er underlagt reglerne for Earn-modparten og kan ændres eller modificeres af Earn-modparten efter eget skøn. Ved at indgå en transaktion med Earn-modparten accepterer du at være bundet af Earn-modpartens brugsvilkår. Brugsvilkårene for Earn-modparten er gyldige i alle tilfælde, undtagen når de strider imod eller overtræder aftalen, disse Paxful Earn-servicevilkår, er ulovlige, urimelige eller på anden måde vanskelige at overholde (som bestemt i henhold Paxfuls eget og absolutte skøn) eller hvis du og Earn-modparten accepterer at ændre vilkårene for Earn-modparten. DET ER DIT ANSVAR AT LÆSE DE MODPARTSBETINGELSERNE OMHYGGELIGT OG FØLGE DEM NØJAGTIGT. HVIS DU IKKE OVERHOLDER MODPARTSBETINGELSERNE, KAN DIN TRANSAKTION BLIVE NÆGTET. INDGÅ ALDRIG EN PAXFUL EARN-TRANSAKTION, MEDMINDRE DU HAR FULGT ALLE DE ANFØRTE VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE FØLGER VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, KAN PAXFUL MULIGVIS IKKE HJÆLPE DIG I EN TVISTPROCES FOR AT INDDRIVE DINE MIDLER.

Gebyrer

Paxful vil altid være transparente med hensyn til vores gebyrer. Eventuelle gebyrer vil gælde for din brug af Paxfuls tjeneste. For mere information og opdateringer om konverteringsgebyrer henvises til vores Help Center.

Kvalificerende konti og begrænsede jurisdiktioner

Paxful Earn-tjenesten er kun gjort tilgængelig for de brugere, der kvalificerer sig til tjenesten. Paxful forbeholder sig retten til at forbyde eller ændre Paxful Earn-tjenesten for enhver Paxful-bruger, og Earn-modparten kan afvise enhver transaktion med enhver Paxful-bruger. Ud over de begrænsede jurisdiktioner som beskrevet i afsnit 2.7 i vores Brugsvilkår, er Paxful Earn-tjenesten ikke tilgængelig for brugere, der er bosiddende i den Amerikanske delstat Texas, såvel som ethvert andet land eller stat, hvor det er begrænset af Earn-modpartens brugsvilkår.

INGEN GARANTI, BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG ANTAGELSE AF RISIKO

PAXFUL EARN-TJENESTERNE LEVERES PÅ EN "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" BASIS UDEN NOGEN GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE. I DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER PAXFUL SIG SPECIFIKT ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR EJENDOMSRET, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG/ELLER IKKE-KRÆNKELSE. PAXFUL FREMSÆTTER IKKE NOGEN GARANTIER FOR, AT ADGANG TIL HJEMMESIDEN, NOGEN DEL AF TJENESTERNE ELLER NOGET AF MATERIALET DERI ER KONTINUERLIG, UAFBRUDT, RETTIDIG ELLER FEJLFRI. PAXFUL ER IKKE ANSVARLIG FOR FEJL I SOFTWARE ELLER TEKNOLOGIER FRA TREDJEPART, FORSTYRRELSER ELLER TAB, SOM EN BRUGER MÅTTE LIDE. DU ANERKENDER HERVED OG ACCEPTERER, AT DU IKKE HAR PÅBERÅBT DIG NOGEN ANDEN ERKLÆRING ELLER FORSTÅELSE, HVERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, MED HENSYN TIL DIN BRUG OG ADGANG TIL TJENESTERNE OG WEBSTEDET. UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE, ANERKENDER OG ACCEPTERER DU HERMED DE FORSKELLIGE RISICI, DER ER FORBUNDET MED BRUGEN AF ​​DIGITAL VALUTA, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG RISIKO, HARDWAREFEJL, SOFTWAREPROBLEMER, INTERNETFORBINDELSESFEJL, ONDSINDET SOFTWARE, TREDJEPARTSINTERFERENS, DER FØRER TIL TAB ELLER MANGLENDE ADGANG TIL DIN KONTO ELLER PUNG OG ANDRE BRUGERDATA, SERVERFEJL ELLER DATATAB. DU ACCEPTERER OG ANERKENDER, AT PAXFUL IKKE ER ANSVARLIG FOR KOMMUNIKATIONSFEJL, FORSTYRRELSER, FEJL, FORVRIDNINGER ELLER FORSINKELSER, DU MÅTTE OPLEVE, NÅR DU BRUGER TJENESTERNE, UANSET HVORDAN DE ER FORÅRSAGET.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER PAXFUL, DETS TILKNYTTEDE SELSKABER OG TJENESTEUDBYDERE ELLER NOGEN AF ​​DERES RESPEKTIVE OFFICERER, DIREKTØRER, AGENTER, MEDARBEJDERE, RÅDGIVERE, KONSULENTER ELLER REPRÆSENTANTER ANSVARLIGE (A) FOR ET BELØB, DER ER STØRRE END VÆRDIEN AF ​​DE SAMLEDE GEBYRER, DU HAR BETALT FOR DEN SERVICE, DER ER GENSTAND FOR SAGENS ANLEDNING I DE TOLV (12) MÅNEDER FORUD FOR DET TAB, DER OPSTÅR ELLER (B) FOR TABT FORTJENESTE, VÆRDIFORRINGELSE ELLER FORRETNINGSMULIGHED, ETHVERT TAB, SKADE, KORRUPTION ELLER BRUD PÅ DATA ELLER ANDEN IMMATERIEL EJENDOM ELLER ENHVER SÆRLIG, UTILSIGTET, INDIREKTE, IMMATERIEL ELLER FØLGESKADE, UANSET OM DEN ER BASERET PÅ KONTRAKT, ERSTATNING, UAGTSOMHED, STRENGT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED AUTORISERET ELLER UAUTORISERET BRUG AF WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE, ELLER DENNE AFTALE, SELVOM EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR PAXFUL ER BLEVET UNDERRETTET OM ELLER VIDSTE ELLER BURDE HAVE VIDST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG PÅ TRODS AF MANGLEN PÅ NOGEN AFTALT ELLER ANDEN LØSNING PÅ DENS VÆSENTLIGE FORMÅL UNDTAGEN I DET OMFANG DET ER EN ENDELIG DOMSTOLSAFGØRELSE OM, AT SÅDANNE SKADER VAR ET RESULTAT AF PAXFULS GROVE UAGTSOMHED, BEDRAGERI, FORSÆTLIG FORSEELSE ELLER FORSÆTLIG OVERTRÆDELSE AF LOVEN. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Du anerkender og accepterer, at Paxful fungerer som en interfaceudbyder for denne Paxful Earn-tjeneste. Du anerkender endvidere, at Paxful ikke har kontrol over, og Paxful er heller ikke ansvarlig for de underliggende rentegenererende programmer, der leveres af Earn-modparten. Paxful er ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af sårbarheder i smart kontrakt, hackningshændelser eller suspension, ophør af forretning, konkurs, unormal suspension eller ophør med handel med Earn-modparten eller andre potentielle risici. Du accepterer at bære alle de relevante risici forbundet med Earn modpart-platformen og alle de tab, du måtte pådrage dig som følge af ovennævnte risici. Hvis du pådrager dig et tab som følge af forekomsten af de ovennævnte risici, accepterer du, at den tilsvarende del af frosne midler, du har mistet på din konto, går tabt i omfanget af den skade, der er forårsaget.

Du godkender og accepterer, at hvis nogen del af Paxful Earn-tjenesten leveret af Paxful eller Earn-modparten ikke er tilgængelig eller afbrydes på grund af følgende omstændigheder, er Paxful ikke ansvarlig for nogen af dine eller tredjeparters tab (inklusive men ikke begrænset til direkte, indirekte eller eventuelt tab af fortjeneste) som følge heraf:

  1. Earn modpartens suspension, diskontinuitet, nedlæggelse eller afslutning af sin virksomhed:
  2. Servicestop til vedligeholdelse som annonceret af Earn modparten eller Paxful;
  3. Systemfejl i transmission af data;
  4. Force majeure eller andre ulykker forårsaget af uforudsigelige, uundgåelige og uløselige omstændigheder, såsom tyfoner, jordskælv, tsunamier, oversvømmelser, pest, strømafbrydelser, krig, uro, regeringshandlinger, terrorangreb, mv., Der fører til suspension af Paxful eller Earn-modparternes platforme;
  5. Servicefejl, afbrydelser eller forsinkelser som følge af hackning, computervirus, teknisker justeringer eller fejl, opgraderinger af websted, bankspørgsmål eller midlertidig lukning som følge af statslige regler;
  6. Servicefejl, afbrydelse, forsinkelse, manglende systemrespons eller forsinket systemrespons forårsaget af computersystemet på Earn modpartens-platform eller Paxful, som bliver beskadiget, defekt eller på anden måde ude af stand til at fungere normalt;
  7. Unormale tekniske problemer, der ikke kan forudsiges eller løses af eksisterende tekniske kræfter i branchen;
  8. Fejl eller forsinkelse fra tredjeparter; eller
  9. Ændringer i gældende love, regler eller offentlige ordrer.

Du accepterer yderligere og indvilliger i, at forekomsten af ovenstående omstændigheder kan føre til unormale transaktioner, markedsforstyrrelser og andre mulige unormale omstændigheder, og at Paxful forbeholder sig retten til at nægte at gennemføre dine transaktioner efter eget skøn.