Podmínky služby programu Výdělky Paxful

Datum platnosti: 1. července 2021

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TUTO DOHODU. Užíváním služby Výdělky Paxful souhlasíte, že jste vázáni přiloženými "Podmínkami služby Výdělky Paxful" a přijímáte a souhlasíte, že jste si pečlivě přečetli, porozuměli a přijali všechny zde obsažené podmínky, které doplňují Podmínky služby Paxful ("Dohoda"). Všechny pojmy psané s počátečním velkým písmenem, které nejsou definované níže, mají význam uvedený v Dohodě. Pokud v průběhu vašeho používání služby Paxful Výdělky nebo v souvislosti s ním nastane rozpor mezi Dohodou a Podmínkami služby Výdělky Paxful, přednost má poslední uvedené.

O službě Výdělky Paxful

Služba Výdělky Paxful je mechanismus doporučení, který vám, způsobilému uživateli platformy Paxful, umožňuje převést vaše digitální aktiva na platformu partnera („protistrana služby Výdělky“), kde můžete získat úrok za držení vybraných digitálních aktiv v jeho portfoliu / peněženkách.

Mechanizmus doporučení

Služba Výdělky Paxful je mechanismus doporučení pro omezený účel, který je k dispozici prostřednictvím platformy Paxful. Tím, že projevíte zájem o účast ve službě Výdělky Paxful, opravňujete společnost Paxful ke sdílení informací o vašem účtu Paxful a osobních identifikačních údajích s Protistranou služby Výdělky, a to výhradně pro účely usnadnění posouzení vaší způsobilosti k účasti ve službě Výdělky Paxful Protistranou služby Výdělky. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat vaše jméno, datum narození a stát a zemi bydliště. Protistrana služby Výdělky může požádat o další informace. V takovém případě musíte postupovat podle uvedených výzev, abyste mohli předložit jakékoli další informace. Protistrana služby Výdělky může vaše osobní údaje ukládat, zpřístupňovat, přenášet nebo používat jinak než my. Pokud si nepřejete sdílet s Protistranou služby Výdělky osobní údaje, neměli byste se programu Výdělky Paxful účastnit.

Po ověření si můžete vybrat typ(y) digitálních aktiv a souvisejících odměn, které nabízí vydělávající protistrana k vkladu. Jakmile se rozhodnete digitální aktiva uložit, budou digitální aktiva zmrazena ve vaší peněžence Paxful a převedena na platformu protistrany služby Výdělky. Vložená digitální aktiva, jakož i připsané úroky, si můžete prohlédnout na stránce Moje peněženka / Výdělky na platformě Paxful.

Úrok získaný uživateli určuje protistrana služby Výdělky a řídí se jejími pravidly. Protistrana služby Výdělky je může podle svého uvážení změnit nebo upravit. Uzavřením transakce s protistranou služby Výdělky souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami protistrany služby Výdělky. Podmínky služby protistrany služby Výdělky jsou platné ve všech případech s výjimkou případů, kdy jsou v rozporu se Smlouvou nebo porušují tyto Podmínky služby Paxful Výdělky, jsou nezákonné, nepřiměřené nebo jinak obtížně splnitelné (podle uvážení společnosti Paxful), nebo pokud se vy a protistrana služby Výdělky dohodnete na změně podmínek služby protistrany služby Výdělky. JE VAŠÍ POVINNOSTÍ PEČLIVĚ SI PŘEČÍST PODMÍNKY PROTISTRANY SLUŽBY VÝDĚLKY A PŘESNĚ JE DODRŽOVAT. POKUD NEBUDETE DODRŽOVAT PODMÍNKY PROTISTRANY SLUŽBY VÝDĚLKY, MŮŽE BÝT VAŠE TRANSAKCE ZAMÍTNUTA. NIKDY NEUZAVÍREJTE TRANSAKCI SLUŽBY PAXFUL VÝDĚLKY, POKUD JSTE NEDODRŽELI VŠECHNY UVEDENÉ PODMÍNKY. POKUD NEDODRŽÍTE PODMÍNKY, SPOLEČNOST PAXFUL VÁM NEMUSÍ BÝT SCHOPNA POMOCI V PROCESU ŘEŠENÍ SPORŮ, ABYSTE ZÍSKALI ZPĚT SVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY.

Poplatky

Paxful bude ohledně svých poplatků vždy transparentní. Na používání služby Paxful se mohou vztahovat určité poplatky. Další informace a aktualizace konverzních poplatků najdete v našem Centru nápovědy.

Oprávněné účty a zakázané jurisdikce

Služba Paxful Výdělky byla zpřístupněna pouze těm uživatelům, kteří splňují podmínky pro její využívání. Společnost Paxful si vyhrazuje právo zakázat nebo upravit službu Paxful Výdělky pro kteréhokoli uživatele Paxful a protistrana služby Výdělky může odmítnout jakoukoli transakci s kterýmkoli uživatelem Paxful. Kromě omezených jurisdikcí, jak je uvedeno v části 2.7 našich Podmínek služby, není služba Paxful Výdělky dostupná uživatelům s bydlištěm ve státě Texas, jakož i v jakékoli jiné zemi nebo státě, kde je to zakázáno podmínkami protistrany služby Výdělky.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A PŘIJETÍ RIZIKA

SLUŽBY SPOJENÉ S VÝDĚLKY PAXFUL JSOU POSKYTOVÁNY, TAK JAK JSOU, JAK JSOU K DISPOZICI, BEZ JAKÉHOKOLIV RUČENÍ, PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLIKOVANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY SE PAXFUL KONKRÉTNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLIV IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK VLASTNICTVÍ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO NEPORUŠENÍ. PAXFUL NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE PŘÍSTUP K WEBOVÉ STRÁNCE, KTERÉKOLIV ČÁSTI SLUŽEB NEBO ZDE OBSAŽENÝM MATERIÁLŮM BUDE TRVALÝ, NEPŘERUŠENÝ, VČASNÝ A BEZ CHYB. PAXFUL NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ SELHÁNÍ SOFTWARU NEBO TECHNOLOGIÍ TŘETÍ STRANY A ŽÁDNÉ NARUŠENÍ NEBO ZTRÁTU, KTEROU MŮŽE UŽIVATEL UTRPĚT. TÍMTO UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE NEJSTE ZÁVISLÍ NA ŽÁDNÉM JINÉM PROHLÁŠENÍ ANI UJEDNÁNÍ, AŤ PÍSEMNÉM ČI ÚSTNÍM, V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM A PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM A WEBOVÉ STRÁNCE. BEZ DOPADŮ NA VÝŠE UVEDENÉ TÍMTO UZNÁVÁTE A PŘIJÍMÁTE RŮZNÁ RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM DIGITÁLNÍ MĚNY, VČETNĚ, KROMĚ JINÉHO, RIZIKA PORUŠENÍ PŘEDPISŮ, SELHÁNÍ HARDWARU, SOFTWAROVÝCH PROBLÉMŮ, SELHÁNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU, ŠKODLIVÉHO SOFTWARU, ZÁSAHU TŘETÍ STRANY VEDOUCÍ KE ZTRÁTĚ NEBO OMEZENÍ PŘÍSTUPU K VAŠEMU ÚČTU NEBO PENĚŽENCE A DALŠÍM UŽIVATELSKÝM DATŮM, SELHÁNÍ SERVERU NEBO ZTRÁTY DAT. PŘIJÍMÁTE A UZNÁVÁTE, ŽE PAXFUL NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ SELHÁNÍ, NARUŠENÍ, CHYBY, ZKRESLENÍ NEBO ZPOŽDĚNÍ KOMUNIKACE, JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT PŘI VAŠEM VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB.

PAXFUL, JEHO POBOČKY A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A NIKDO Z JEJICH PŘEDSTAVITELŮ, ŘEDITELŮ, AGENTŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PORADCŮ, KONZULTANTŮ NEBO ZÁSTUPCŮ NEBUDE ODPOVĚDNÝ (A) ZA ŽÁDNOU ČÁSTKU VĚTŠÍ, NEŽ JE HODNOTA CELKOVÝCH POPLATKŮ VÁMI ZAPLACENÝCH ZA SLUŽBU, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM DŮVODU ŽALOBY, ZA DOBU DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ PŘED VZNIKEM ZTRÁTY NEBO (B) ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU ZISKU, ZMENŠENÍ HODNOTY NEBO OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ŽÁDNOU ZTRÁTU, ŠKODU, POŠKOZENÍ NEBO ÚNIK DAT NEBO JINÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU ANI ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, NEHMOTNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, BEZPRÁVÍ, ZANEDBÁNÍ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, NEBO JINAK ZPŮSOBENÉ PŘÍMO NEBO V SOUVISLOSTI S POVOLENÝM NEBO NEPOVOLENÝM POUŽITÍM STRÁNKY NEBO SLUŽEB, NEBO TOUTO DOHODOU, I KDYŽ OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE PAXFUL BYL INFORMOVÁN NEBO VĚDĚL NEBO MĚL VĚDĚT O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY, A BEZ OHLEDU NA CHYBĚJÍCÍ DOHODNUTÝ ČI JINÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK JEHO ZÁSADNÍHO ÚČELU, S VÝJIMKOU ROZSAHU KONEČNÉHO SOUDNÍHO URČENÍ, ŽE TATO ŠKODA BYLA VÝSLEDKEM ZÁVAŽNÉHO ZANEDBÁNÍ, PODVODU, ZLOMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRAVIDEL NEBO ZÁMĚRNÉHO PORUŠENÍ ZÁKONA ZE STRANY PAXFUL. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČIT NEBO OMEZIT NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Paxful působí jako poskytovatel rozhraní pro tuto službu Paxful Výdělky. Dále berete na vědomí, že společnost Paxful nemá žádnou kontrolu nad programy generujícími úroky, které poskytuje protistrana služby Výdělky, ani za ně nenese odpovědnost. Společnost Paxful nenese odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku zranitelnosti inteligentních smluv, hackerských incidentů nebo pozastavení, přerušení či ukončení činnosti, úpadku, abnormálního pozastavení nebo ukončení obchodování protistrany služby Výdělky nebo jiných potenciálních rizik. Souhlasíte s tím, že ponesete všechna příslušná rizika spojená s platformou protistrany služby Výdělky a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku výše uvedených rizik. Pokud vám v důsledku výskytu výše uvedených rizik vznikne jakákoli ztráta, souhlasíte s tím, že příslušná část zmrazených finančních prostředků, o které jste na svém účtu přišli, propadne v rozsahu takto způsobené škody nebo ztráty.

Souhlasíte a přijímáte, že pokud některá část služby Paxful Výdělky poskytovaná společností Paxful nebo protistranou služby Výdělky není přístupná nebo je přerušena z důvodu níže zmíněných okolností, společnost Paxful nebude odpovědná za žádnou ztrátu vaší ani žádné třetí strany (včetně přímé, nepřímé nebo možné ztráty zisku) v důsledku:

  1. Pozastavení, přerušení, uzavření nebo ukončení činnosti protistrany služby Výdělky;
  2. Pozastavení služby kvůli údržbě oznámené protistranou služby Výdělky nebo platformy Paxful;
  3. Selhání systému při přenosu dat;
  4. Vyšší moc nebo jiné nehody způsobené nepředvídatelnými, nevyhnutelnými a neřešitelnými okolnostmi, jako je tajfun, zemětřesení, tsunami, záplavy, mor, výpadek proudu, válka, zmatek, vládní akce, teroristické útoky atd., které vedou k pozastavení platformy Paxful nebo platformy protistrany služby Výdělky;
  5. Selhání služby, přerušení nebo zpoždění v důsledku hackerství, počítačového viru, technických úprav nebo selhání, aktualizace webových stránek, bankovní problémy nebo dočasné uzavření vyplývající z vládních předpisů;
  6. Selhání služby, přerušení, zpoždění, žádná odezva systému nebo zpožděná odezva systému způsobená tím, že počítačový systém platformy Paxful nebo platformy protistrany služby Výdělky je poškozen, vadný nebo nemůže fungovat normálně;
  7. Abnormální technické problémy, které nelze předvídat nebo vyřešit stávajícími technickými silami v odvětví;
  8. Zavinění nebo zpoždění třetích stran; nebo
  9. Změny platných zákonů, předpisů nebo vládních nařízení.

Dále souhlasíte a přijímáte, že výskyt výše uvedených okolností může vést k neobvyklým transakcím, přerušení trhu a dalším možným neobvyklým okolnostem a společnost Paxful si vyhrazuje právo odmítnout provedení vaší transakce podle vlastního uvážení.